Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

„Dirb­ti rei­kia gas­pa­do­riš­kai“

Pas­ku­ti­nę bir­že­lio penk­ta­die­nio po­pie­tę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su že­mės ūkio mi­nist­ru Gied­riu­mi Sur­pliu, ku­ris kar­tu su ko­man­da at­vy­ko į Plun­gę su­si­tik­ti su ra­jo­no žem­dir­biais ir sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jais.

G. Sur­plys, kaip vi­si ži­no­me, yra ki­lęs iš Plun­gės, tad gau­siai su­si­rin­ku­sius kraš­tie­čius pa­svei­ki­no že­mai­tiš­kai bei to­liau po­kal­bį ve­dė gim­tą­ja tar­me.
Bu­vęs plun­giš­kis Plun­gės kraš­to ūki­nin­kams bei Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams at­vi­rai ir nuo­šir­džiai pa­pa­sa­ko­jo apie de­ry­bas su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja dėl tie­sio­gi­nių iš­mo­kų, ar­gu­men­tų pa­ieš­kas, dis­ku­si­jas dėl iš­mo­kų ri­bo­ji­mo, rie­te­nas tarp ša­lies žem­dir­bių or­ga­ni­za­ci­jų. Mi­nist­ras ne­slė­pė, kad at­ei­ty­je lau­kia ne­leng­vas dar­bas.
Kal­bė­da­mas apie mi­nis­te­ri­jos dar­bo gru­pes, ver­ti­nan­čias pa­siū­ly­mus ir ku­rian­čias že­mės ūkio stra­te­gi­ją, mi­nist­ras vis­ką iš­dės­tė la­bai aiš­kiai. Ne­vy­nio­da­mas žo­džių į va­tą, taik­liai at­sa­kė į ūki­nin­kų klau­si­mą apie Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas. „Jei­gu smė­ly­nuo­se ru­giai ne­au­ga, tai gal ir ne­au­gin­ki­me jų? Smė­lin­go­se vie­to­vė­se nau­din­giau plė­to­ti kai­mo tu­riz­mo ver­slą. Jei­gu iš de­šim­ties kar­vių ne­ga­li­ma pra­gy­ven­ti, gal im­ki­mės ki­tos veik­los? Že­mė­je au­gin­ki­me tai, kas tik­rai ge­rai au­ga ir ne­ša pel­ną. Gy­ven­ki­me pa­gal esa­mas są­ly­gas, ne­mė­ty­ki­me Eu­ro­pos Są­jun­gos ski­ria­mų pi­ni­gų į ba­lą. Kai­mo plėt­rai ski­ria­mų pi­ni­gų spar­čiai ma­žė­ja, tad juos rei­kia tau­py­ti. Dirb­ti rei­kia gas­pa­do­riš­kai“, –ne­bi­jo­jo bū­ti ne­po­pu­lia­rus tarp kraš­tie­čių mi­nist­ras.
Lie­tu­vos že­mės ūkį nu­siau­bus saus­rai, Plun­gės kraš­to ūki­nin­kai šia te­ma mi­nist­rui taip pat tu­rė­jo klau­si­mų. Kaip sa­kė G. Sur­plys, nuo saus­ros nu­ken­tė­jo ir Plun­gės kraš­tas, ta­čiau kri­ti­nės ri­bos ne­pa­sie­kė. At­sa­ky­da­mas į su­si­rū­pi­nu­sių žem­dir­bių klau­si­mus dėl įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­vyk­dy­mo, mi­nist­ras pa­pra­šė vis­ką fik­suo­ti, kad bū­tų ga­li­ma įro­dy­ti nuos­to­lius.
„Rei­kia apie nuos­to­lius ra­šy­ti mi­nis­te­ri­jai raš­tus. Rei­kia skųs­tis. Jūs pui­kiai ži­no­te sa­vo bė­das, bet nie­ko ne­da­ro­te. Kai at­ei­na skun­das, spren­džia­me pro­ble­mą. Tik­rai nė vie­no ne­pa­lik­si­me li­ki­mo va­liai“, – pa­ti­ki­no mi­nist­ras.
Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vęs lai­ki­nai pa­rei­gas ei­nan­tis Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros va­do­vas Vai­das Ti­mins­kas in­for­ma­vo, kad vi­si pa­reiš­kė­jai, ži­nan­tys, jog pa­tirs nuos­to­lių dėl saus­ros, ku­rių sa­vi­val­dy­bė­je nė­ra pa­skelb­ta eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja, tu­rė­tų agen­tū­rai pa­ra­šy­ti lais­vos for­mos raš­tą, ko­kių nuos­to­lių ti­ki­si, ko­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­ga­lės įvyk­dy­ti. „Nu­ken­tė­ju­siems pa­ra­mos iš vals­ty­bės ne­bus, bet ne­bus ir sank­ci­jų“, – ties­mu­kai si­tu­a­ci­ją api­bū­di­no mi­nist­ras.
Kaip sa­kė G. Sur­plys, nuo lie­pos 9 die­nos jis kar­tą per mė­ne­sį bus Kau­ne ir kon­sul­tuos Lie­tu­vos ūki­nin­kus jiems rū­pi­mais klau­si­mais. Tad kvie­tė at­vyk­ti pa­si­kal­bė­ti ir ras­ti at­sa­ky­mus į rū­pi­mus klau­si­mus. „Vis­ką įma­no­ma pa­da­ry­ti, bet kar­tais gy­ve­ni­mas tie­siog įve­da sa­vo niu­an­sų. Kvie­čiu ben­dra­dar­biau­ti ir kar­tu ras­ti spren­di­mo bū­dus“, – dar kar­tą pa­brė­žė Že­mės ūkio mi­nist­ras.
Su­si­rin­ku­sie­ji į su­si­ti­ki­mą taip pat do­mė­jo­si mi­nist­ro po­žiū­riu į smul­kiuo­sius ir stam­biuo­sius ūki­nin­kus, skun­dė­si NMA tai­ko­mo­mis sank­ci­jo­mis, var­gi­nan­čiu po­pie­riz­mu tvar­kant rei­ka­lus, ta­rė­si de­kla­ra­vi­mo klau­si­mais.
Su­si­ti­ki­mo me­tu ap­tar­ti ir me­lio­ra­ci­jos rei­ka­lai ra­jo­ne. Yra ži­no­ma, kad ES pa­ra­ma Plun­gės ra­jo­ne pa­si­nau­do­jo trys me­lio­ra­ci­jos nau­do­to­jų aso­cia­ci­jos. ŽŪM mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tas Ri­čar­das Damb­raus­kas pa­pa­sa­ko­jo apie są­ly­gas gau­ti ES pa­ra­mą pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į ma­te­ria­lų­jį tur­tą“ veik­lą „Pa­ra­ma že­mės ūkio van­dent­var­kai“, pro­jek­tų at­ran­kos kri­te­ri­jus, ra­gi­no kur­ti me­lio­ra­ci­jos nau­do­to­jų aso­cia­ci­jas.
Su­si­ti­ki­mo pa­bai­go­je Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras džiau­gė­si, kad at­vy­ko kom­pe­ten­tin­ga ko­man­da su Že­mės ūkio mi­nist­ru G. Sur­pliu prie­ky­je. Iš Vil­niaus at­vy­kę sve­čiai, pa­sak me­ro, da­vė plun­giš­kiams daug nau­din­gų pa­ta­ri­mų, su­tei­kė in­for­ma­ci­jos apie esa­mą si­tu­a­ci­ją. „Sma­gu, kad ver­da dis­ku­si­jos, kad vi­siems rū­pi, kaip grei­čiau ir ge­riau iš­spręs­ti pro­ble­mas“, – pa­brė­žė me­ras A. Kli­šo­nis.
Jis ra­gi­no Plun­gės kraš­to žem­dir­bius pra­dė­ti tvar­ky­tis nuo sa­vęs ir iš­si­šluo­ti sa­vo kie­mą, ne­ieš­ko­ti pro­ble­mų, ku­rias ir pa­tys ga­li iš­spręs­ti.
Pa­si­bai­gus su­si­ti­ki­mui, A. Kli­šo­nis sve­čius ap­do­va­no­jo sim­bo­li­nė­mis at­mi­ni­mo do­va­nė­lė­mis ir pa­dė­ko­jo už su­teik­tą in­for­ma­ci­ją.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės inf.

Nuotraukoje: Žemės ūkio ministras G. Surplys (kairėje) kartu su komandos nariais aptarė susidariusių problemų sprendimo būdus.

Komentarai
Kiti straipsniai