Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

Ap­do­va­no­ti aukštų re­zul­ta­tų pa­sie­kę ra­jo­no moks­lei­viai

Š. m. bir­že­lio 18 die­ną įvy­ko jau gra­žia tra­di­ci­ja ta­pę aukš­tų re­zul­ta­tų pa­sie­ku­sių ra­jo­no moks­lei­vių ap­do­va­no­ji­mai.

My­ko­lo Ogins­kio rū­muo­se Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­ger­bė ra­jo­no ben­dro­jo ug­dy­mo, ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo mo­kyk­lų 2017–2018 moks­lo me­tų tarp­tau­ti­nių ir res­pub­li­ki­nių da­ly­ki­nių olim­pia­dų ir kon­kur­sų pri­zi­nin­kus, me­ni­nės kryp­ties tarp­tau­ti­nių ir na­cio­na­li­nių kon­kur­sų ir fes­ti­va­lių pri­zi­nin­kus ir lau­re­a­tus. Šie­met iš Moks­lo rė­mi­mo pro­gra­mos lė­šų ap­do­va­no­ji­mams skir­ta 3 280 eu­rų. Pi­ni­gi­niais pri­zais bu­vo ap­do­va­no­ti Plun­gės „Sau­lės“, Al­sė­džių S. Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jų, Plun­gės „Bab­run­go“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los, Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los, Plun­gės M. Ogins­kio me­no mo­kyk­los, Pla­te­lių me­no mo­kyk­los pa­si­žy­mė­ję moks­lo ir me­nų sri­ty­se moks­lei­viai ir juos pa­ren­gę mo­ky­to­jai.

Komentarai
Kiti straipsniai