Pirmadienis, 2019 m. vasario 18 d.

„Žais­ki­me pa­gal tai­syk­les“

Bir­že­lio 18-ąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sio Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu už­vi­rė karš­tos dis­ku­si­jos svars­tant Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­jos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo klau­si­mą. Pri­rei­kė bal­suo­ti, kad ko­mi­te­tas ga­lė­tų pa­siek­ti vie­nin­gą spren­di­mą.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to vyr. spe­cia­lis­tei Vil­mai Ru­gi­ny­tei per­skai­čius ke­tu­rių Plun­gės ra­jo­no mo­kyk­lų nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo klau­si­mus ir pa­pra­šius ko­mi­te­to jiems pri­tar­ti, tarp po­sė­džia­vu­sių­jų ki­lo ne­ma­žai gin­čų dėl Aka­de­mi­ko A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo.
Ta­ry­bos na­rė Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė po­sė­džia­vu­sie­siems pri­mi­nė, kad Aka­de­mi­ko A. Ju­cio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je la­bai se­niai įsteig­tas di­de­lis mu­zie­jus, ku­ria­me sau­go­mi įvai­rūs per il­gus mo­kyk­los gy­va­vi­mo me­tus su­kaup­ti eks­po­na­tai, tu­rin­tys ne­ma­žai ver­tės. „Šia­me mu­zie­ju­je sau­go­mi eks­po­na­tai – di­džiu­lis mū­sų tur­tas. Tad ir nau­juo­se nuo­sta­tuo­se mu­zie­jaus veik­la tu­rė­tų at­si­spin­dė­ti. Bū­ti­na įtrauk­ti į juos dar vie­ną punk­tą apie mo­kyk­los mu­zie­jų. Jei­gu at­ei­ty­je mo­kyk­la už­si­da­ry­tų, tai ga­li ding­ti ir mu­zie­jus – pra­ras­tu­me tur­tą, su­kaup­tą per il­gus me­tus“, – sa­kė J. Skur­daus­kie­nė.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, at­sa­ky­da­mas Ta­ry­bos na­rei pa­prieš­ta­ra­vo ir pa­brė­žė, kad nau­juo­se Plun­gės aka­de­mi­ko A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jos nuo­sta­tuo­se yra at­ski­ras punk­tas, įvar­dy­tas: „Ki­ta veik­la“. Tad kur­ti dar vie­ną nuo­sta­tų punk­tą nė­ra pra­smės.
Į dis­ku­si­ją įsi­trau­kęs Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis taip pat ne­su­ti­ko su J. Skur­daus­kie­nės siū­ly­mu į nuo­sta­tus įtrauk­ti pa­pil­do­mą punk­tą, ku­ris, jo nuo­mo­ne, ne­tu­rė­tų jo­kio reikš­mės. „Be to, vi­sos ki­tos re­or­ga­ni­zuo­ja­mos mo­kyk­los taip pat tu­ri sa­vo mu­zie­jus, ku­riuos no­ri iš­sau­go­ti, tad ko­dėl ne­ke­lia­te pre­ten­zi­jų dėl jų nuo­sta­tų pa­kei­ti­mo?“ – re­to­riš­kai klau­sė Sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir su­ti­ko su G. Ri­mei­kio įvar­dy­tu nau­jų­jų nuo­sta­tų punk­tu „Ki­ta veik­la“.
Ta­ry­bos na­rė Ju­di­ta Stan­ku­tė pri­ta­rė ko­le­gei, pri­myg­ti­nai rei­ka­lau­jan­čiai nau­jo nuo­sta­tų punk­to, ir sa­kė, kad pri­dė­ti nuo­sta­tą – svar­bu. „Bū­tų di­džiu­lis nuos­to­lis, jei dėl tam tik­rų prie­žas­čių mu­zie­jus ne­bū­tų iš­sau­go­tas at­ei­ties kar­toms. Be to, mu­zie­jaus dar­buo­to­jo eta­tas įsteig­tas Sa­vi­val­dy­bės, ir at­ly­gi­ni­mas mo­ka­mas iš jos biu­dže­to“, – ko­le­gei ant­ri­no J. Stan­ku­tė, taip pat ne­ri­mau­jan­ti dėl mu­zie­jaus li­ki­mo.
Pa­sak abie­jų Ta­ry­bos na­rių – J. Skur­daus­kie­nės ir J. Stan­ku­tės, A. Ju­cio pa­grin­di­nė mo­kyk­la, da­bar re­or­ga­ni­zuo­ta į pro­gim­na­zi­ja, yra ypa­tin­ga, ne­ei­li­nė, iš­skir­ti­nė švie­ti­mo įstai­ga, ku­riai tu­ri bū­ti ski­ria­mas di­des­nis dė­me­sys ne­gu ki­toms mo­kyk­loms. Juo­lab ži­nant, kad ši mo­kyk­la tu­ri ver­tin­gą mu­zie­jų, ko­kių ki­to­se mo­kyk­lo­se tik­rai nė­ra.
Už­vi­rus karš­toms dis­ku­si­joms, kai vie­na dis­ku­tuo­jan­čių­jų pu­sė sa­kė, kad nau­jų nuo­sta­tų pa­pil­dy­mas dar vie­nu punk­tu ne­tu­ri jo­kios reikš­mės, o ki­ta pri­myg­ti­nai tei­gė, kad la­bai svar­bu ap­si­draus­ti ir iš­sau­go­ti ypa­tin­gos reikš­mės mu­zie­jų, esan­tį Aka­de­mi­ko A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jo­je, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to ta­ry­bos po­sė­džio pir­mi­nin­kas Aud­rius Mi­siū­nas pu­siau juo­kais pu­siau rim­tai po­sė­džia­vu­sie­siems pri­mi­nė: „Jei­gu jau žai­džia­me, tai žais­ki­me pa­gal tai­syk­les“.
Jis pa­siū­lė bal­suo­ti, ar įra­šy­ti dar vie­ną pa­pil­do­mą punk­tą į nuo­sta­tus, ar ne. Du ko­mi­te­to na­riai bal­sa­vo už, du – prieš. Tad ne­li­ko nie­ko ki­to, kaip le­mia­mą žo­dį tar­ti po­sė­džio pir­mi­nin­kui A. Mi­siū­nui. Jis ne­pri­ta­rė nau­jų­jų nuo­sta­tų pa­pil­dy­mui ir li­ko prie siū­ly­to pir­mi­nio va­rian­to „Ki­ta veik­la“, ku­ris, jo ma­ny­mu, pui­kiai nu­sa­ko ki­tą pro­gim­na­zi­jos veik­lą, į ku­rią įei­na ir mu­zie­jaus dar­bas.

 

Edi­ta LUKIENĖ

 

Nuotraukoje: Komiteto narės J. Skurdauskienės (pirma iš kairės) siūlymui Akademiko Adolfo Jucio progimnazijos nuostatuose įtraukti atskirą punktą dėl joje esančio muziejaus nepritarė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas G. Rimeikis, teigdamas, kad tai įvardinta punkte „Kita veikla“.

Komentarai
Kiti straipsniai