Pirmadienis, 2019 m. vasario 18 d.

Vis­ką griau­nan­ti, ar­dan­ti ir var­tan­ti audra: krito storiausi medžiai, skraidė nuplėšti stogai…

Po itin karš­to pra­ėju­sio ket­vir­ta­die­nio, į pa­va­ka­rę, Lie­tu­vą ap­gau­bė tirš­ti de­be­sys, dan­gų rai­žė žai­bai, stip­rus vė­jas var­tė me­džius, plė­šė sto­gus. Nors si­nop­ti­kai ša­ly­je pra­na­ša­vo lie­tų, pro va­ka­ri­nę Lie­tu­vos da­lį pra­ūžė vis­ką griau­nan­ti, ar­dan­ti ir var­tan­ti di­džiu­lė gam­tos sti­chi­ja. Ypač di­džiu­lės staig­me­nos su­lau­kė Plun­gės kraš­to gy­ven­to­jai.

Įsi­siau­tė­ju­si aud­ra ne tik var­tė me­džius, plė­šė sto­gus, bet, kaip pra­ne­šė ener­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius at­sto­vas spau­dai Va­len­tas Ne­vie­ra, tūks­tan­čius žmo­nių pa­li­ko be elek­tros. Va­ka­rų Lie­tu­vo­je siau­tęs škva­las tą ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą gam­tai ir žmo­nėms pri­da­rė daug ža­los. Po kru­šos Plun­gė­je sty­ro­jo le­du­kų krū­vos.
Kaip pra­ne­šė Tel­šių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos (PGT) vyr. spe­cia­lis­tas Min­dau­gas Kau­nas, Plun­gės ra­jo­ne pra­si­dė­jus aud­rai, iš ket­vir­ta­die­nio į penk­ta­die­nį, nuo 18 val. va­ka­ro iki tre­čios va­lan­dos nak­ties, gau­ta ne­ma­žai pra­ne­ši­mų apie įsi­siau­tė­ju­sios aud­ros pa­da­ry­tus nuos­to­lius. Ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai net 19 kar­tų vy­ko ša­lin­ti ant ke­lio ar ant na­mų sto­gų už­griu­vu­sių me­džių, va­duo­ti iš pri­spaus­tų ūki­nių pa­sta­tų na­mi­nių gy­vu­lių.
Bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, kad Did­vy­čių kai­me su­griu­vo ūki­nis pa­sta­tas. Ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams at­vy­kus į iš­kvie­ti­mo vie­tą, nu­sta­ty­ta, kad vi­siš­kai su­griu­vo ūki­nis pa­sta­tas. Pa­rei­gū­nams gran­di­ni­niu pjūk­lu te­ko pjaus­ty­ti me­di­nes pa­sta­to kon­struk­ci­jas, kad iš­lais­vin­tų 40 pri­spaus­tų avių. Vie­na avis žu­vo.
Pa­sak M. Kau­no, per­va­žia­vus Did­vy­čių kai­mą, gy­ven­vie­tė at­ro­dė kaip po ka­ro. Daug nu­plėš­tų na­mų sto­gų, iš­var­ty­tų me­džių, su­nio­ko­tų pa­sė­lių, iš­dras­ky­tų šilt­na­mių kū­rė krau­pų vaiz­dą. Ži­no­ma, kaip sa­kė vyr. spe­cia­lis­tas, ne vi­si žmo­nės kvie­tė­si pa­gal­bą, kai ku­rie sa­vo jė­go­mis sten­gė­si lik­vi­duo­ti ne­ti­kė­tai už­klu­pu­sios aud­ros pa­sek­mes.
Nak­tį ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams pa­gal iš­kvie­ti­mą te­ko vyk­ti ir į Liep­lau­ka­lės kai­mą, ku­ria­me, įsi­siau­tė­jus ga­lin­gam škva­lui, ant gy­ve­na­mo­jo na­mo sto­go už­vir­to ke­lių šim­tų me­tų ąžuo­las. At­vy­kus už­fik­suo­ta, kad ant me­di­nio, deng­to ši­fe­riu na­mo sto­go, prie ku­rio bu­vo pri­blo­kuo­tas me­di­nis ga­ra­žas, nu­griu­vęs šim­ta­me­tis me­dis su­grio­vė pu­sę na­mo sto­go bei prie na­mo pri­blo­kuo­tą ga­ra­žą. Na­mas ta­po ne­gy­ve­na­mas. Virs­da­mas me­dis taip pat ap­ga­di­no ša­lia ga­ra­žo sto­vin­tį au­to­mo­bi­lį „Volks­wa­gen Pas­sat“ (1999 m.).
Ug­nia­ge­siai me­džio ša­kas nu­pjaus­tė. Ta­čiau, kad nu­kel­tų nuo na­mo di­džiu­lio me­džio ka­mie­ną, iš­au­šus ry­tui, žmo­nėms te­ko ieš­ko­ti spe­cia­lios tech­ni­kos. Ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai čia bu­vo be­jė­giai.
Plun­gės mie­te, kaip pra­ne­šė se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas, la­biau­siai nu­ken­tė­jo Pra­mo­nės pro­spek­tas. Sa­lan­tų gat­vė­je ant va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies nu­griu­vu­si di­džiu­lė lie­pa kė­lė grės­mę eis­mo sau­gu­mui. Ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai nu­griu­vu­sį me­dį nuo ke­lio ne­tru­kus pa­ša­li­no. Taip pat pra­neš­ta apie nu­griu­vu­sius me­džius Plun­gės li­go­ni­nės te­ri­to­ri­jo­je, J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je. Ne­tru­kus ir čia aud­ros pa­da­ri­niai bu­vo sėk­min­gai lik­vi­duo­ti.
Krės­da­ma ne­ma­lo­nias iš­dai­gas, aud­ra pra­ūžė ir pro vi­siems ži­no­mą po­il­sia­vie­tę „Li­ne­lis“ Pla­te­liuo­se. Kaip pa­sa­ko­jo vie­na iš dar­buo­to­jų, čia vieš­bu­čio-res­to­ra­no, esan­čio Plokš­ti­nės g. 3, Pa­pla­te­lės kai­me, kie­me, nu­vir­tu­sios ke­lios eg­lės vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­je su­dras­kė sū­py­nes, kars­tyk­les bei pri­da­rė ki­tų ne­ma­lo­nu­mų. Iš dan­gaus pa­si­py­lę le­do ga­ba­liu­kai pra­kir­to vieš­bu­čio-res­to­ra­no di­džio­sios sa­lės lu­bas, ir per sto­gą į sa­lę la­šė­jo van­duo.
Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­to­rius Ra­mū­nas Ly­dis pra­ne­šė, kad per bir­že­lio 21-osios pa­va­ka­rę pra­ūžu­sį škva­lą nu­ken­tė­jo Pla­te­lių apy­lin­kė­se esan­tys miš­kai ir rek­re­a­ci­nės te­ri­to­ri­jos. Stip­riai kliu­vo Šei­rės pa­žin­ti­niam ta­kui ir dvi­ra­čių ta­kui, ei­nan­čiam šio pa­žin­ti­nio ta­ko at­kar­pa. Pa­sak R. Ly­džio, jis už­da­ro­mas ne­ri­bo­tam lai­kui, kol bus pa­ša­lin­ti nu­vir­tę me­džiai ir su­tvar­ky­ta in­fra­struk­tū­ra.
Daug ei­bių pri­krė­tu­sios aud­ros, vi­sa jė­ga pra­ūžu­sios per Plun­gės kraš­tą, nuos­to­liai dar skai­čiuo­ja­mi. Ačiū Die­vui, žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Pasak Plun­gės PGT vyr. spe­cia­lis­to M. Kau­no, per­va­žia­vus Did­vy­čių kai­mą, gy­ven­vie­tė at­ro­dė kaip po ka­ro.

Komentarai
Kiti straipsniai