Pirmadienis, 2019 m. vasario 18 d.

Tu­ne­li­nio via­du­ko sta­ty­bos dar­bų pra­džią pa­skel­bė kap­su­lės at­ei­ties kar­toms įka­si­mo ce­re­mo­ni­ja

Bir­že­lio 16 die­ną, 16 va­lan­dą, Plun­gės ge­le­žin­ke­lio sto­ties pe­ro­ne pra­si­dė­jo iš­kil­min­ga ce­re­mo­ni­ja: skam­bant dū­dų or­kest­ro mar­šui, pra­si­len­kiant dviem trau­ki­niams, bu­vo įkas­ta at­ei­ties kar­toms skir­ta kap­su­lė, skel­bian­ti in­for­ma­ci­ją apie pro­jek­tą „Tu­ne­li­nio via­du­ko po ge­le­žin­ke­liu Plun­gės m., Da­riaus ir Gi­rė­no g., įren­gi­mas“ ir sta­ty­bos dar­bų pra­džią. Iš­kil­min­go­je ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis, Sei­mo na­riai, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai, pro­jek­to at­li­ki­mo su­tar­tį pa­si­ra­šę jung­ti­nės veik­los part­ne­rių – AS „Lat­vi­jas Til­ti“, AB „Eu­ro­via Lie­tu­va“ ir UAB „Plun­gės la­gū­na“ – va­do­vai, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos ir AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ at­sto­vai, ki­ti sėk­min­gu šio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mu su­in­te­re­suo­ti as­me­nys.

Me­ras A. Kli­šo­nis pri­mi­nė, kad ge­le­žin­ke­lio li­ni­ja pro Plun­gę bu­vo nu­ties­ta 1933 me­tais. Ge­le­žin­ke­lis jun­gia mies­tus ir ša­lis, ta­čiau, Plun­gei au­gant, tar­si pa­da­li­jo ją į dvi da­lis. Šią pro­ble­mą pa­ga­liau pa­vy­ko iš­spręs­ti pa­si­ra­šius jung­ti­nės veik­los su­tar­tį tarp Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“. Tu­ne­lio via­du­ko sta­ty­bos dar­bai ne­truks pra­si­dė­ti, jau ki­tą sa­vai­tę „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ iš­kels už­va­ras per per­va­žą Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je.
„Ran­go­vai dirbs pa­gal pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį, ku­rios ver­tė – 7,2 mi­li­jo­no eu­rų. Įgy­ven­di­nus šį pro­jek­tą, su­si­sie­ki­mas Plun­gė­je žy­miai pa­ge­rės, tai­gi be­lie­ka lauk­ti, ka­da vėl ga­lė­si­me su­si­rink­ti ir prie nau­jo­jo tu­ne­li­nio via­du­ko per­kirp­ti sim­bo­li­nę juos­te­lę. Nuo­šir­džiai dė­ko­ju vi­siems, ku­rie pa­lai­kė ir puo­se­lė­jo tu­ne­li­nio via­du­ko idė­ją“, – sa­kė me­ras A. Kli­šo­nis.
Sei­mo Pir­mi­nin­kas V. Pranc­kie­tis pa­žy­mė­jo, jog džiau­gia­si su plun­giš­kiais, ku­rie ini­ci­ja­vo pro­jek­tą, kad trau­ki­nių ir au­to­mo­bi­lių eis­mas mies­te vyk­tų sklan­džiai.
„Tęs­ki­te ir to­liau pra­dė­tus dar­bus to­kiais žings­niais. Su in­ves­ti­ci­ne šven­te, su ge­ro­ve mies­tui“, – svei­ki­no plun­giš­kius Sei­mo Pir­mi­nin­kas.
Raš­tą apie tu­ne­li­nio via­du­ko sta­ty­bą, skir­tą at­ei­ties kar­toms, pa­si­ra­šė Sei­mo Pir­mi­nin­kas V. Pranc­kie­tis, Plun­gės me­ras A. Kli­šo­nis, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos va­do­vo pa­rei­gas ei­nan­tis Vi­ta­li­jus An­dre­je­vas, AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ Ge­le­žin­ke­lių in­fra­struk­tū­ros di­rek­ci­jos Tech­ni­nės in­teg­ra­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Mar­ty­nas Ge­da­mins­kas, UAB „Plent­pro­jek­tas“ pro­jek­to va­do­vas Ai­va­ras Vil­ke­lis, UAB „Pa­sta­tų diag­nos­ti­ka ir sta­ty­ba“ at­sto­vė Vil­ma But­ku­vie­nė, AS „Lat­vi­jas til­ti“ tech­ni­nis di­rek­to­rius An­drejs Boč­kar­jovs, AB „Eu­ro­via“ Va­ka­rų re­gio­no di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­lys, UAB „Plun­gės la­gū­na“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Da­rius Bie­liaus­kas.
Pra­dė­jus tu­ne­li­nio via­du­ko po ge­le­žin­ke­liu Plun­gės mies­te, Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, įren­gi­mą, bus at­lie­ka­mi šie pa­grin­di­niai dar­bai: re­konst­ruo­ja­mos Da­riaus ir Gi­rė­no bei Sto­ties gat­vės; re­konst­ruo­ja­ma Že­mai­tės gat­vė; įren­gia­ma at­ra­mi­nė sie­nu­tė, pės­čių­jų ta­kas, ša­li­gat­viai, van­dens nu­ve­di­mo la­ta­kai, 5 as­fal­to ir 4 trin­ke­lių dan­gos nuo­va­žos į skly­pus ir ki­tas te­ri­to­ri­jas; dan­gos žen­kli­ni­mas au­to­bu­sų sto­ties te­ri­to­ri­jo­je, for­muo­ja­ma 42 vie­tų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ir 8 au­to­bu­sų sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Tu­ne­lio po ge­le­žin­ke­liu pro­jek­tas ap­ima pa­tį tu­ne­lį ir pri­ei­gas iki tu­ne­lio – at­ra­mi­nes sie­nas – už pa­grin­di­nes lai­kan­či­ą­sias kon­struk­ci­jas pa­rink­ti gręž­ti­niai gelž­be­to­ni­niai po­liai, gelž­be­to­ni­nės mo­no­li­ti­nės tu­ne­lio sie­nos ir per­dan­gos. Pro­jek­te nu­ma­ty­ti lau­ko van­den­tie­kio ir lie­taus nuo­te­kų tin­klai. Pa­vir­ši­nės nuo­te­kos su­ren­ka­mos pro­jek­tuo­ja­mais tra­pais ir nu­lei­džia­mos į esa­mus mies­to tin­klus. Elek­tro­tech­ni­kos da­ly­je nu­ma­ty­ti švie­so­fo­rų įren­gi­niai, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų, ry­šių įren­gi­nių iš­kė­li­mas. Pro­jek­te taip pat – nau­jos nuo­te­kų siur­bli­nės pri­jun­gi­mas prie elek­tros tin­klų, tu­ne­lio Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je ap­švie­ti­mo tin­klai. Taip pat nu­ma­ty­ti Da­riaus ir Gi­rė­no, Sto­ties, Že­mai­tės gat­vių ap­švie­ti­mo re­konst­ruk­ci­jos spren­di­niai.
Dar­bus pa­baig­ti ke­ti­na­ma po 17 mė­ne­sių. Tu­ne­lio aukš­tis – 4,5 m, il­gis – 57 m, plo­tis – 8 m, bus dvi eis­mo juos­tos au­to­mo­bi­liams, pės­čių­jų-dvi­ra­čių ta­kas (2,6 m).

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos inf.

Komentarai
Kiti straipsniai