Pirmadienis, 2019 m. vasario 18 d.

Su­kė­lė muš­ty­nes ir gra­si­no pa­deg­ti

No­ras pa­si­pui­kuo­ti ir įžū­lus el­ge­sys vie­nam gir­tam vy­riš­kiui, šiuo me­tu gy­ve­nan­čiam Suo­mi­jo­je, bai­gė­si ant areš­ti­nės gul­to.

1990 m. gi­męs Suo­mi­jo­je gy­ve­nan­tis plun­giš­kis, ma­tyt, pa­si­ju­to la­bai įta­kin­gas ir ne­bau­džia­mas, tad bir­že­lio 16-osios ry­te, apie 4 val., ka­vi­nė­je-ba­re „Pas Jo­lan­tą“ nu­ta­rė „pa­auk­lė­ti“ sa­vi­nin­kę. Jos pa­pra­šy­tas dėl ne­tin­ka­mo el­ge­sio ap­leis­ti ba­rą, pir­miau­sia ją iš­kei­kė, vė­liau puo­lė stum­dy­tis ir ban­dė su­duo­ti. Įsi­ki­šus pa­ša­li­niam vai­ki­nui, ba­ro sa­vi­nin­kė su­mu­ši­mo iš­ven­gė.
Ta­čiau įsi­smar­ka­vęs ne­blai­vus vy­riš­kis ne­nu­ri­mo – puo­lė spar­dy­ti ba­ro in­ven­to­rių, šiukš­li­nę, gra­si­no pa­deg­ti pa­sta­tą…
Ne­ži­nia kuo vis­kas bū­tų pa­si­bai­gęs, bet į įvy­kius įsi­ki­šo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Jie ne­blai­vų įžū­lų plun­giš­kį su­lai­kė ir už­da­rė į Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to areš­ti­nę.
Dėl įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal LR BK 284 str.

Komentarai
Kiti straipsniai