Pirmadienis, 2019 m. vasario 18 d.

Nuo lie­pos 1 die­nos sa­vi­val­dy­bė­je dirbs at­ve­jo va­dy­bi­nin­kai

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­ty­tas spren­di­mo pro­jek­tas, ku­riuo BĮ Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras įga­lio­ja­mas vyk­dy­ti at­ve­jo va­dy­bos funk­ci­jas, ko­or­di­nuo­ti at­ve­jo va­dy­bos pro­ce­sus ir teik­ti pa­slau­gas šei­moms. Šis spren­di­mas įsi­ga­lios nuo lie­pos 1 die­nos, nes nuo ta­da kei­čia­si įsta­ty­mai, su­si­ję su vai­ko tei­sių ap­sau­gos per­tvar­ka.

At­ve­jo va­dy­ba bus tai­ko­ma ir ini­ci­juo­ja­ma Vals­ty­bi­nės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (VVTAĮT) te­ri­to­ri­nio sky­riaus ne vė­liau kaip ki­tą dar­bo die­ną po grės­mės vai­kui ly­gio nu­sta­ty­mo, kuo­met bus krei­pia­ma­si į so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trą su pra­šy­mu pa­skir­ti at­ve­jo va­dy­bi­nin­ką. At­ve­jo va­dy­bą bus ga­li­ma tai­ky­ti ir ne­nu­sta­čius grės­mės vai­kui ly­gio, bet esant po­rei­kiui vai­kui ir šei­mai gau­ti kom­plek­si­nę pa­gal­bą. Šių spe­cia­lis­tų dar­bas – už­bėg­ti už akių šei­mas ka­muo­jan­čioms pro­ble­moms, šei­mos po­rei­kių dėl pa­gal­bos tei­ki­mo ir so­cia­li­nės ri­zi­kos ly­gio šei­mo­je ver­ti­ni­mas, pa­gal­bos or­ga­ni­za­vi­mas, vai­ko in­di­vi­du­a­lių po­rei­kių ir šei­mos so­cia­li­nės ap­lin­kos, ri­zi­kų ir ga­li­mų pa­gal­bos šal­ti­nių įver­ti­ni­mas, pa­gal­bos pla­no su­da­ry­mas ir įgy­ven­di­ni­mas, šei­mos ste­bė­se­na ir kt.
Nuo lie­pos 1-osios at­si­ra­dus dar vie­nam pa­pil­do­mam eta­tui, sa­vi­val­dy­bė­je tu­rė­tų bū­ti du at­ve­jo va­dy­bi­nin­kai ir 7 dar­buo­to­jai, dir­ban­tys su šei­mo­mis. Ko­mi­te­to po­sė­dy­je už­vi­rė ne­men­ka dis­ku­si­ja ban­dant iš­si­aiš­kin­ti sis­te­mą – ko­kiems dar­buo­to­jams ko­kios funk­ci­jos pri­klau­sys. Do­mė­ta­si ir tar­pins­ti­tu­ci­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ko­or­di­na­to­riaus dar­bu, ku­rio funk­ci­jos ne vi­siems su­pran­ta­mos. Anot Svei­ka­tos, so­cia­li­nės par­mos ir rū­py­bos sky­riaus ve­dė­jos Jo­li­tos Al­sei­kie­nės, ko­or­di­na­to­riaus dar­bas yra „pa­da­ry­ti ju­de­sį tarp ins­ti­tu­ci­jų“. Jis ko­or­di­nuo­ja sa­vi­val­dy­bė­je tei­kia­mas švie­ti­mo pa­gal­bos, so­cia­li­nes, svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas vai­kams ir jų tė­vams (glo­bė­jams, rū­pin­to­jams). Kaip sa­kė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, sche­ma tu­ri bū­ti aiš­ki, bū­ti­na ži­no­ti, kas už ką at­sa­ko, ko­kios vei­ki­mo ri­bos, kad ne­si­dub­liuo­tų spe­cia­lis­tų dar­bas. Svar­biau­sia, kad vai­kas nepa­si­klys­tų tarp ins­ti­tu­ci­jų.
Ki­tas klau­si­mas – pri­tar­ti so­cia­li­nio ir sa­vi­val­dy­bės būs­to nuo­mos su­tar­čių for­moms. Spren­di­mo pro­jek­te tei­kia­mo­se su­tar­čių for­mo­se nu­ma­ty­ta dau­giau at­sa­ko­my­bės nuo­mi­nin­kams, pla­čiau iš­dės­ty­tos būs­to ei­na­mo­jo re­mon­to, prie­žiū­ros są­ly­gos, nu­sta­ty­ti kon­kre­tūs būs­to at­lais­vi­ni­mo, in­for­ma­vi­mo apie su­tar­ties nu­trau­ki­mą ter­mi­nai, nu­sta­ty­tas 0,02 proc. dels­pi­ni­gių dy­dis už kiek­vie­ną už­dels­tą die­ną, ne­su­mo­kė­jus nuo­mos mo­kes­čio. Juo­zas Bars­tei­ga klau­sė, kaip bus fik­suo­ja­ma būs­to būk­lė nuo­mi­nin­kams iš­si­kė­lus. Pa­aiš­kin­ta, kad, prieš įsi­ke­liant nuo­mi­nin­kams, su­ra­šo­mas pri­ėmi­mo-per­da­vi­mo ak­tas, ku­ria­me nu­ro­do­ma būs­to būk­lė. „Nuo­mi­nin­kams iš­ėjus, būs­tą vi­sa­da rei­kia re­mon­tuo­ti, tai auk­si­nė tai­syk­lė, ir nie­ko iš jų ne­be­iš­si­rei­ka­lau­si, ne­bent per teis­mą. Būs­tą re­mon­tuo­ja­me iš so­cia­li­nių lė­šų ir įke­lia­me ki­tus nuo­mi­nin­kus. Vi­sus būs­tus dau­giau ar ma­žiau rei­kia pa­re­mon­tuo­ti“, – sa­kė me­ras.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Su atvejo vadybininko sąvoka ir atliekamomis funkcijomis komiteto narius supažindino J. Alseikienė (kairėje).

Komentarai
Kiti straipsniai