Pirmadienis, 2019 m. vasario 18 d.

Kas ki­tas gar­bins sa­vo kraš­tą, jei ne mes pa­tys

Pra­ėju­sį tre­čia­die­nį vy­ku­sia­me Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta vi­siems pi­ni­gi­niams pra­šy­mams. Vie­nas jų – Rie­ta­vo kraš­tie­čių klu­bo pra­šy­mas skir­ti 4 000 Eur pri­si­dė­ti prie kny­gos apie Rie­ta­vo kraš­to žmo­nes, skir­tos Lie­tu­vos šimt­me­čiui, iš­lei­di­mo.

Ši kny­ga at­spin­dės ne tik kraš­to­vaiz­dį, ar­chi­tek­tū­ros pa­min­klus, bet bus orientuota ir į žmo­nes, ku­rian­čius sa­vo kraš­to kul­tū­ri­nį, spor­ti­nį ir vi­suo­me­ni­nį gy­ve­ni­mą. Kraš­tie­čių klu­bo vie­nas iš tiks­lų yra pri­si­dė­ti prie kraš­to kul­tū­ri­nės at­min­ties iš­sau­go­ji­mo. Kny­ga – do­va­na šimt­me­čio pro­ga ne tik rie­ta­viš­kiams, bet ir mies­to sve­čiams. Ji gra­žiai rep­re­zen­tuos mū­sų kraš­tą. Vi­suo­me­nei kny­gą pla­nuo­ja­ma pri­sta­ty­ti per My­ko­li­nių šven­tę rug­sė­jo mė­ne­sį. Ko­mi­te­to na­rys Ar­tu­ras Kun­gys, pri­tar­da­mas spren­di­mui, sa­kė, kad bū­ti­na gar­bin­ti sa­vo kraš­tą, nes kas ki­tas tai pa­da­rys, jei ne mes pa­tys.
Taip pat pri­tar­ta ir biu­dže­ti­nių įstai­gų eta­tų skai­čiaus pa­si­kei­ti­mams. So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre ma­ži­na­mas so­cia­li­nio dar­buo­to­jo eta­tas ir įstei­gia­mi du eta­tai at­ve­jo va­dy­bi­nin­kų funk­ci­joms vyk­dy­ti bei ko­or­di­nuo­ti at­ve­jo va­dy­bos pro­ce­sus.
Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bo­je stei­gia­mas dar­buo­to­jo eta­tas, tad ko­mi­te­to na­riai pri­ta­rė 2018 me­tų są­ma­tos pa­di­di­ni­mui – dar­bo už­mo­kes­čiui 3 tūkst. Eur, so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kai – 1 tūkst. Eur, pre­kėms ir pa­slau­goms (kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mui) – 300 Eur.
Dau­gia­bu­čio na­mo, esan­čio Rie­ta­ve, Dar­žų g. 5, gy­ven­to­jai pa­tei­kė pra­šy­mą kom­pen­suo­ti 20 proc. iš­lai­dų, nes jie sa­vo lė­šo­mis įsi­ren­gė au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę na­mo kie­me. Dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jai dar­bus at­li­ku­siai įmo­nei su­mo­kė­jo 3001,28 Eur. Iš jų apie 600 Eur kom­pen­suos sa­vi­val­dy­bė. „Bu­vo pri­im­tas spren­di­mas, ku­riuo dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai, sa­vo jė­go­mis ir lė­šo­mis įsi­ren­gę aikš­te­les, ga­lės gau­ti pri­si­dė­ji­mą. Taip ska­tin­si­me gy­ven­to­jus tvar­ky­tis“, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.
Pra­ei­ta­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je kal­bė­ta apie ku­ni­go kle­bo­no An­ta­no Gut­kaus­ko pra­šy­mą skir­ti lė­šų įreng­ti ste­bė­ji­mo ka­me­ras Rie­ta­vo Šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čio­je. Baž­ny­čios du­rys yra ne­ra­ki­na­mos, ir kle­bo­nas pa­ste­bė­jo, kad po die­nos ran­da­mos au­kų dė­žu­tės su pa­žeis­to­mis spy­no­mis. Siek­da­mas ap­sau­go­ti baž­ny­čios tur­tą, jis pra­šo 800 Eur vaiz­do ka­me­roms įsi­gy­ti ir įren­gi­mo iš­lai­doms pa­deng­ti. „Pa­klau­sus žmo­nių apie Rie­ta­vą, vi­si ži­no, kad tai mies­tas, ku­ria­me sto­vi bal­ta ir gra­ži baž­ny­čia. Juk kiek čia lan­ko­si tu­ris­tų. Pa­sa­ky­ti kle­bo­nui, kad lė­šų jis pats su­si­ren­ka, ma­nau ne­rei­kė­tų. Bū­ti­nai rei­kia pri­si­dė­ti“, – sa­kė A. Kun­gys. Me­ro nuo­mo­ne, įreng­ti ka­me­ras rei­kė­tų, nes tai veiks­min­ga prie­mo­nė, sau­gan­ti nuo va­gių. „Kai ti­kin­tie­ji su­si­ren­ka mels­tis, ka­me­ros tu­rė­tų bū­ti iš­jung­tos, nes mal­da yra in­ty­mus rei­ka­las, ir žmo­nės tuo me­tu ne­tu­rė­tų bū­ti ste­bi­mi“, – sa­kė jis. Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas pri­ta­rė sa­ky­da­mas, kad spren­di­mo pro­jek­te rei­kia pa­sta­bos, kad šv. Mi­šių, ren­gi­nių me­tu ka­me­ros bū­tų iš­jung­tos. Tuo me­tu pa­ra­pi­jie­čių daug, tad ma­tys, jei kas nors ką nors krapš­tys.
Aso­cia­ci­ja Bud­ri­kių kai­mo ben­druo­me­nė pa­tei­kė pro­jek­to pa­raiš­ką pa­gal „Tel­šių ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių vie­tos plėt­ros 2014–2020 me­tų stra­te­gi­jos“ pir­mą­jį pri­ori­te­tą. Pro­jek­to kom­pen­suo­ja­ma su­ma su­da­ro 80 proc. (47 230,60 Eur). Pa­gal pro­jek­to tai­syk­les ben­druo­me­nė ar­ba part­ne­ris tu­ri pri­si­dė­ti li­ku­sius 20 proc. (9446 Eur), tad ben­druo­me­nė šių lė­šų pra­šo sa­vi­val­dy­bės. Už jas bus tvar­ko­mas Bud­ri­kių ben­druo­me­nės pa­sta­tas, o, anot me­ro, to­kią su­mą iš žmo­nių su­rink­ti ne­įma­no­ma. „Rei­kia tik džiaug­tis, kad ben­druo­me­nė tu­rės vie­tą, kur ga­lės su­si­tik­ti ir pa­si­bū­ti. Kai­mas ne­ma­žas, tad ši vie­ta jiems la­bai rei­ka­lin­ga“, – re­ziu­ma­vo A. Kun­gys.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Anot A. Kungio (kairėje) Rietavą daug kas žino dėl baltos ir gražios bažnyčios, tad būtina prisidėti prie kamerų įrengimo maldos namuose

Komentarai
Kiti straipsniai