Sekmadienis, 2019 m. kovo 24 d.

Gy­ve­ni­mas – tai ben­dra­vi­mas, nau­jos pa­žin­tys, ke­lio­nės

„Kuo il­giau gy­ve­nu, tuo la­biau įsi­ti­ki­nu, kad gy­ve­ni­mas – tai ben­dra­vi­mas, san­ty­kiai, nau­jos pa­žin­tys, ke­lio­nės… Tai da­ro žmo­gų lai­min­gą. Aš la­bai lai­min­ga!“, – tei­gia ita­lė mo­ky­to­ja Mo­ni­ca Maz­za. Tuo įsi­ti­ki­nęs ir gy­ve­ni­mo džiaugs­mu trykš­tan­tis Giu­sep­pe Di Pa­o­lo, ki­tas gru­pės va­do­vas. Jiems pri­ta­ria ir tarp­tau­ti­nę mai­nų pro­gra­mą su An­co­nos ITE „D. Ser­ra­ni“ mo­kyk­la iš Ita­li­jos ko­or­di­na­vu­sios Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mo­ki­nių gru­pės va­do­vės Li­gi­ta Er­mi­nai­tė ir Ire­na Nor­gė­lie­nė.

„Sau­lės“ gim­na­zi­jos moks­lei­viai sa­vai­tę Ita­li­jo­je pra­lei­do rug­sė­jo mė­ne­sį, o šių me­tų bir­že­lio 3–9 die­no­mis sa­vo nau­jus drau­gus su­ti­ko čia, Plun­gė­je.
Mai­nų pro­gra­mos tiks­lą ge­riau­siai at­spin­di jos pa­va­di­ni­mas – „Pa­žin­ki­me vie­nas ki­tą ir sa­vo ap­lin­ką!“ To­dėl vieš­na­gės me­tu abie­jų mo­kyk­lų mo­ki­niai daug kar­tu ke­lia­vo po Lie­tu­vą, pa­sa­ko­jo vie­ni ki­tiems apie sa­vo ša­lį, mo­kyk­lą, šei­mas, drau­gus, da­ly­va­vo va­ka­ro­nė­se.
Pir­miau­sia ita­lams pa­ro­dė­me sa­vo mies­tą, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko lan­ky­ti­nas vie­tas, kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je „Ieš­na­lė“ dai­na­vo­me lie­tu­viš­kas ir ita­liš­kas dai­nas, šo­ko­me tau­ti­nius šo­kius, vai­ši­no­me ita­lus lie­tu­viš­kais pa­tie­ka­lais. Ki­tą die­ną ža­vė­jo­mės Kur­šių Ne­ri­ja ir Ni­dos mies­tu, pa­bu­vo­jo­me Pa­lan­go­je, va­ka­ro­jo­me HBH. To­liau marš­ru­tas ve­dė į Kry­žių kal­ną ir Dvi­ra­čių mu­zie­jų Šiau­liuo­se. Vė­liau ap­lan­kė­me Klai­pė­dą, Smil­ty­nė­je įsi­kū­ru­sį „Del­fi­na­riu­mą“ ir Jū­rų mu­zie­jų. Klai­pė­dos „Ak­ro­po­ly­je“ ita­lai ieš­ko­jo do­va­nė­lių ar­ti­mie­siems ir drau­gams. Pas­ku­ti­nę die­ną ap­ro­dė­me Rum­šiš­kių liau­dies bui­ties mu­zie­jų, Kau­no Pri­si­kė­li­mo baž­ny­čią, Kau­no pi­lį ir se­na­mies­tį, pie­ta­vo­me „Le­gen­dos“ už­ei­go­je, o lauk­tu­ves sve­čiai pir­ko „Me­go­je“. Di­džiau­sią įspū­dį ita­lams pa­li­ko mū­sų ša­lies ža­lu­ma, šva­ra ir drau­giš­ki žmo­nės. Sma­gu, kad ke­le­tas mo­ki­nių ir mo­ky­to­jas Giu­sep­pe ža­da su­grįž­ti čia dar kar­tą su šei­ma ir drau­gais.
La­bai džiau­gia­mės mai­nų pro­gra­mos da­ly­viais ir ti­ki­me, kad įgy­ta pa­tir­tis ska­tins vi­sus dar la­biau ben­drau­ti, su­si­pa­žin­ti, ke­liau­ti ir bū­ti la­bai lai­min­gais žmo­nė­mis. Nuo­šir­džiai no­ri­me pa­dė­ko­ti vi­siems mo­ki­nių tė­ve­liams už pa­gal­bą (mo­ra­li­nę ir ma­te­ria­li­nę) įgy­ven­di­nant mai­nų pro­gra­mą. Dė­kin­gi esa­me „Sau­lės“ gim­na­zi­jos di­rek­to­riui Al­gi­man­tui Bud­riui už su­pra­ti­mą ir ge­ra­no­riš­ku­mą. Už fi­nan­si­nę pa­ra­mą la­bai ačiū Plun­gės sa­vi­val­dy­bės Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bai ir mū­sų ger­bia­miems ge­ra­da­riams – Ai­dui Kė­sui, Al­fon­sui Bie­liaus­kui, Vy­gan­dui Iva­naus­kui, Min­dau­gui Bon­daus­kiui, Egi­di­jui Ra­pa­liui, Ag­nei Šu­kie­nei, Al­fre­dui Vi­niau­tui, Al­vy­dui Nor­vi­dui, An­ta­nui Ma­te­vi­čiui, Vy­tau­tui Mos­tei­kai, Va­len­ti­nai Ra­di­kie­nei ir Jur­gi­tai Jo­cie­nei. Ačiū, kad mū­sų mo­ki­niams bei sve­čiams su­tei­kė­te daug lai­min­gų aki­mir­kų ir pa­dė­jo­te gar­sin­ti kraš­tą!

Pro­gra­mos ko­or­di­na­to­rės Li­gi­ta Er­mi­nai­tė ir Ire­na Nor­gė­lie­nė

Komentarai
Kiti straipsniai