Pirmadienis, 2019 m. vasario 18 d.

Ber­žo­ro eže­ras pa­si­glem­žė 50 me­tų vy­rą

Skau­di ne­lai­mė bir­že­lio 16-ąją įvy­ko Ber­žo­ro eže­re – iš val­ties iš­kri­to ir nu­sken­do 50-me­tis vy­ras.

Apie 20.50 val. Plun­gės prie­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba ga­vo pra­ne­ši­mą, kad Ber­žo­ro eže­re iš val­ties iš­kri­to 50 me­tų vy­ras: jis yra pa­ni­ręs ir ne­iš­ny­ra. Iš val­ties pa­rei­gū­nams pa­skam­bi­nęs 20 me­tų ne­lai­mė­lio sū­nė­nas taip pat in­for­ma­vo, kad val­tis nuo kran­to yra nu­to­lu­si apie 20 met­rų.
20.52 val. ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai su­si­sie­kė su pra­ne­šė­ju ir ban­dė tiks­lin­tis val­ties vie­tą eže­re, ta­čiau tiks­lios vie­tos nu­ro­dy­ti sū­nė­nas ne­ga­lė­jo, tei­gė, jog val­tis yra 150 met­rų nuo kran­to…
Į ne­lai­mės vie­tą at­vy­kę ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai su val­ti­mis nu­si­lei­do į eže­rą ir ban­dė su­ras­ti pra­ne­šė­ją. Ne­tru­kus 1995 m. gi­męs vai­ki­nas ras­tas val­ty­je, par­temp­tas į kran­tą ir per­duo­tas me­di­kams ap­žiū­rai.
Ieš­ko­ti sken­du­sio 50-me­čio iš­kvies­ti na­rai iš Tel­šių, pa­dė­jo ir vie­ti­nis na­ras. 0.26 val. Tel­šių na­rai nu­sken­du­sio vy­ro (gim. 1967 m.) kū­ną ap­ti­ko 30 met­rų nuo kran­to, 5 met­rų gy­ly­je.
Įvy­kio ap­lin­ky­bes ti­ria po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

Komentarai
Kiti straipsniai