Pirmadienis, 2019 m. vasario 18 d.

Valdančioji koalicija aižėja: ar kris di­rek­to­riaus gal­va?

Jau ta­po įpras­ta, kad ar­tė­jant rin­ki­mams pra­si­de­da po­li­ti­nės rie­te­nos. Dė­ka jų vie­nų rei­tin­gai ky­la, ki­tų – kren­ta. Tik jų dė­ka, vie­ni ga­li sa­ve vaiz­duo­ti ko­vo­to­jais su ko­rup­ci­ja, an­tri – tau­tos gel­bė­to­jais, tre­ti – gar­siai rė­kau­ti ir nie­ko ne­pa­sa­ky­ti, o ket­vir­ti… pa­ty­liu­kais įgy­ven­din­ti slap­tus sa­vo pla­nus. Ko­kius? Kad ir įkiš­ti sa­vo žmo­gų į tam tik­ros įmo­nės va­do­vus ar „pa­pi­giai“ įsi­gy­ti mies­to cen­tre esan­čias pa­tal­pas ir pan. Tik va, bė­da, kaip ko­a­li­ci­jo­je pa­siek­ti su­si­ta­ri­mą, kad ir avis lik­tų svei­ka ir vil­kas bū­tų so­tus? Ar dėl ne­su­ta­ri­mų ne­teks tik „pa­au­ko­ti“ kie­no nors gal­vą?

Pa­si­ra­šė pra­šy­mą at­leis­ti?

At­ro­do, kad Plun­gė­je, val­dan­čio­jo­je dau­gu­mos ko­a­li­ci­jo­je, dėl vie­nų ar ki­tų prie­žas­čių (o gal dėl in­te­re­sų ne­su­de­ri­ni­mo?), trin­tis per­au­go į at­vi­rą lū­žį: ket­vir­ta­die­nį pa­skli­do kal­bos, kad „Vie­nin­gos Plun­gės“ de­le­guo­tas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis nuo š. m. bir­že­lio 13 d. trau­kia­si iš pa­rei­gų. Gal tai tik gan­das?
Ne, tai ne gan­das: pra­ėju­sį penk­ta­die­nį tiek pa­tys Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai, tiek po­li­ti­kai ne­nei­gė šio fak­to.
„Di­rek­to­rius yra pa­si­ra­šęs net pra­šy­mą at­leis­ti jį“, – re­dak­ci­jai te­le­fo­nu sa­kė pra­šęs ne­įvar­din­ti vie­nas Sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­jas.
Tuo tar­pu vie­nas po­li­ti­kas, taip pat ne­pa­no­ręs bū­ti įvar­din­tas (juk ko­a­li­ci­jos part­ne­ris!) sa­kė, kad kol kas G. Ba­gu­žio at­lei­di­mo klau­si­mas ati­dė­tas. „Toks fak­tas tik­rai yra ir jo bu­vi­mo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kė­dė­je klau­si­mas bus svars­to­mas ne­tru­kus“, – sa­kė Ta­ry­bos na­rys.

Spren­di­mas – tik po Mies­to šven­tės

„Iki mies­to šven­tės nie­kas jo (G. Ba­gu­žio – aut. pa­sta­ba) ne­at­leis. Yra tam tik­ros pro­ce­dū­ros ir tvar­ka, kaip ga­li­ma at­leis­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių. Be to, dar ko­a­li­ci­jo­je vyks po­kal­bis tiek su juo pa­čiu, tiek su ko­a­li­ci­jos part­ne­riais“, – sa­kė vie­nas val­dan­čių­jų ko­a­li­ci­jos – Li­be­ra­lų są­jū­džio – at­sto­vas.

Ne­su­ta­ri­mai dėl in­te­re­sų kon­flik­to?

Kas at­si­ti­ko, kad pu­sę me­tų Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­go­se teiš­bu­vęs G. Ba­gu­žis stai­ga tam­pa ne­rei­ka­lin­gas?
Pa­sak vie­no Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (VŽS) at­sto­vo, tarp val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos part­ne­rių yra daug es­mi­nių ne­su­ta­ri­mų į ra­jo­no val­dy­mą, tad Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius at­si­dū­rė tarp gir­nų. „Kai vie­ni rei­ka­lau­ja pa­skir­ti jų žmo­gų į Ši­lu­mos tin­klų di­rek­to­riaus kė­dę, kuo grei­čiau pri­va­ti­zuo­ti mies­to cen­tre esan­čias pa­tal­pas, o ki­ti ne­su­tin­ka, ar ga­li ko­a­li­ci­ja bū­ti tva­ri? Tre­ti pirš­tais ro­do į di­rek­to­riaus po­lin­kį „sė­dė­ti feis­bu­ke“ – gir­di, re­kla­muo­ja­si, bet ne­dir­ba… Kai kas at­krei­pė dė­me­sį, kad Sa­vi­val­dy­bė tar­nau­ja vie­no Plun­gės oli­gar­cho in­te­re­sams – net per Re­gist­rų cen­trą pa­ima pri­va­čių as­me­nų tur­to duo­me­nis ir juos tei­kia oli­gar­cho įmo­nei ir ži­niask­lai­dai (re­dak­ci­jos tu­ri­mais duo­me­ni­mis, iš Sa­vi­val­dy­bės į Re­gist­rų cen­trą 4 kar­tus bu­vo kreip­tasi dėl Pie­kų val­do­mo tur­to – aut. pa­sta­ba)“, – sa­kė VŽS at­sto­vas.

„Kol kas dir­ba­me“

„Ga­liu pa­tvir­tin­ti, kad po­kal­bis su me­ru bu­vo jo ini­cia­ty­va. Lauk­siu to­liau me­ro spren­di­mų ir ta­da aš pri­im­siu spren­di­mus. O kol kas dir­ba­me“, – pir­ma­die­nį ry­te į re­dak­ci­jos pa­klau­si­mą dėl pa­skli­du­sių gan­dų apie jo trau­ki­mą­si iš pa­rei­gų, elek­tro­ni­niu laiš­ku at­sa­kė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius G. Ba­gu­žis. Nei koks bu­vo po­kal­bio tu­ri­nys, nei ko­kie prie­kaiš­tai jam pa­reikš­ti, nei tai, ar trau­kia­si sa­vo no­ru ar jį ver­čia pa­si­trauk­ti, di­rek­to­rius ne­nu­ro­dė.

Ko­a­li­ci­ja su­by­rės?

„G. Ba­gu­žio pa­si­trau­ki­mas iš di­rek­to­riaus pa­rei­gų sa­vai­me ne­reiš­kia, kad žlugs ir ko­a­li­ci­ja. Gir­dė­jau, kad jam prie­kaiš­tų tu­ri ir „Vie­nin­gos Plun­gės“ at­sto­vai. Iš ki­tos pu­sės, at­leis­ti di­rek­to­rių ga­li­ma, bet kas bus jo vie­to­je? Jo pa­va­duo­to­jas (Čes­lo­vas Ker­paus­kas – aut. pa­sta­ba), kiek ži­nau, ka­te­go­riš­kai at­si­sa­ko už­im­ti jo vie­tą“, – re­dak­ci­jai tvir­ti­no vie­nas Sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­jas ir pa­siū­lė pa­si­žiū­rė­ti, kaip įvy­kiai klos­ty­sis po mies­to šven­tės.

Pet­ras ŽILIUS

Nuotraukoje: 2017 lapkričio 30 dieną „Vieninga Plungės“ įsitraukė į valdančiąją koaliciją ir pristatė savo deleguotą Savivaldybės administracijos direktorių G. Bagužį (antras iš dešinės). Dabar tarp koalicijos partnerių prasidėjo nesutarimai, kurie gali baigtis koalicijos griūtimi.

Komentarai
Kiti straipsniai