Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Vai­kys­tės šven­tės me­tu iš­rink­tos net trys „Plun­gės ži­nių“ žvaigž­dės

Bir­že­lio 1-ąją vi­sa­me pa­sau­ly­je šven­čia­ma Tarp­tau­ti­nė vai­kų gy­ni­mo die­na. Ta pro­ga Se­na­mies­čio aikš­tė­je ma­žie­siems plun­giš­kiams bu­vo su­reng­ta vai­kys­tės šven­tė.

Sau­lė­tą bir­že­lio pir­mo­sios po­pie­tę į Plun­gės Se­na­mies­čio aikš­tę su­gu­žė­jo di­džiu­lis bū­rys vai­ku­čių kar­tu su ma­my­tė­mis ir tė­ve­liais bei mo­čiu­tė­mis ir se­ne­liais. Vi­sa aikš­tė ūžė, šur­mu­lia­vo ir skam­bė­jo nuo links­mo vai­kų juo­ko. Čia lau­kė įvai­rios pra­mo­gos.
Skam­bant links­mai mu­zi­kai, ma­žie­ji plun­giš­kiai dū­ko ant pri­pu­čia­mų­jų pi­lių. Sma­gu­riai pa­si­mė­gau­da­mi lai­žė cuk­raus va­tą. Taip pat tu­rė­jo pui­kią pro­gą pa­si­gro­žė­ti ro­bo­ti­kos aka­de­mi­jos ma­žų­jų kon­struk­to­rių dar­bais, o no­rin­tys kon­struo­ti bu­vo kvie­čia­mi da­ly­vau­ti va­sa­ros sto­vyk­lo­se, ren­gia­mo­se Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je ir Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nė­je mo­kyk­lo­se, bei pa­si­ner­ti į įdo­mų moks­lo, in­ži­ne­ri­jos, tech­no­lo­gi­jų, kū­ry­biš­ku­mo ir ma­te­ma­ti­kos pa­sau­lį.
Kaip sa­kė ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai, šio­se va­sa­ros sto­vyk­lo­se vai­kai pa­tys ga­lės kon­struo­ti ro­bo­tus, ga­min­ti įvai­rius pa­puo­ša­lus, spręs­ti kū­ry­bi­nes už­duo­tis, įvyk­dy­ti be­ga­lę gel­bė­ji­mo mi­si­jų, eks­pe­ri­men­tuo­ti bei leis­ti lais­va­lai­kį sma­giai žais­da­mi, o svar­biau­sia – su­si­ras­ti daug nau­jų drau­gų.
Ir vai­ku­čiai, ir tė­ve­liai, ir se­ne­liai vai­kys­tės šven­tės me­tu ga­lė­jo su­si­pa­žin­ti su tau­to­dai­li­nin­ko Vik­to­ro Rai­bu­žio me­ni­nio me­džio dro­ži­mo stu­di­jos mo­ki­nių iš­dro­ži­nė­tais dar­bais. Čia bu­vo ga­li­ma ras­ti ir nuo­tai­kin­gų Už­ga­vė­nių kau­kių, ir me­di­nių šaukš­tų, ir me­džio skulp­tū­rų. Su­si­do­mė­ję šiais dro­ži­niais bei no­rin­tys iš­ban­dy­ti kal­te­lių ir pei­lių ašt­ru­mą nuo rug­sė­jo kvie­čia­mi iš­mok­ti me­ni­nio me­džio dro­ži­nė­ji­mo.
Svar­biau­siu šven­tės ak­cen­tu ta­po su­reng­ta au­gin­ti­nių pa­ro­dė­lė. Jos me­tu vai­kai, my­lin­tys gy­vū­nė­lius, į Se­na­mies­čio aikš­tę su­si­ne­šė ir su­si­ve­dė sa­vo au­gin­ti­nius.
Prieš ren­giant šią gy­vū­nų pa­ro­dą, Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ren­gi­nių ve­di­mo ir or­ga­ni­za­vi­mo klu­bo „Me­na­dė“ va­do­vė Si­mo­na Gu­da­vi­čiū­tė bu­vo pa­skel­bu­si, jog įdo­miau­sias gy­vū­nas taps laik­raš­čio „Plun­gės ži­nios“ žvaigž­de. Tai vai­kus dar la­biau pa­ska­ti­no da­ly­vau­ti kon­kur­se ir kar­tu su vi­sais pa­si­džiaug­ti sa­vo au­gin­ti­niais.
Su­reng­to­je pa­ro­dė­lė­je bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti šu­niu­kų, ka­ti­nų, jū­rų kiau­ly­čių ir net vėž­liu­ką. Gy­vū­nė­liai kar­tu su sa­vo šei­mi­nin­kais ri­kia­vo­si Se­na­mies­čio aikš­tė­je ir lau­kė sa­vo ei­lės, kad bū­tų pri­sta­ty­ti žiū­ro­vams, nuo ku­rių bal­sų skai­čiaus pri­klau­sė, kas taps „Plun­gės ži­nių“ žvaigž­de.
Ka­dan­gi vi­si vai­ku­čių au­gin­ti­niai bu­vo nuo­sta­būs ir la­bai pa­ti­ko žiū­ro­vams, vi­si šei­mi­nin­kai ap­do­va­no­ti pa­dė­kos raš­tais. „Ma­lo­nu, kad tiek daug Plun­gės vai­kų na­muo­se lai­ko au­gin­ti­nius, kad my­li ir rū­pi­na­si jais. Kiek­vie­nam ma­ža­jam plun­giš­kiui sa­vas au­gin­ti­nis – ar ka­čiu­kas, ar šu­niu­kas, ar vėž­liu­kas – yra pats mie­liau­sias ir įdo­miau­sias“, – pa­brė­žė ren­gi­nio ve­dė­jos.
Žiū­ro­vams te­ko sun­ki už­duo­tis iš­rink­ti gra­žiau­sius ir įdo­miau­sius gy­vū­nė­lius. Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus, iš di­de­lio bū­rio vai­kų nu­my­lė­ti­nių net trys gy­vū­nė­liai kar­tu su šei­mi­nin­kais ta­po „Plun­gės ži­nių“ žvaigž­dė­mis. Tai Gied­rė ir jos nu­my­lė­ti­nė gra­žuo­lė ka­ly­tė Be­la­yja, Au­gus­tas ir vėž­liu­kė Mi­ka bei Vi­lius ir jo ka­ti­nas No­siu­kas.
Gy­vū­nė­lių šei­mi­nin­kai di­džia­vo­si, kad jų my­li­mais au­gin­ti­niais ga­lė­jo pa­si­džiaug­ti vi­si, at­ėję į šven­tę. Dau­ge­lis gė­rė­jo­si gra­žuo­le Be­lay­ja, ku­rią vi­siems no­rė­jo­si pa­glos­ty­ti. Ne ma­žes­nį su­si­ža­vė­ji­mą kė­lė grei­toji vėž­liu­kė Mi­ka, ku­ri, pa­dė­ta ant grin­di­nio, spar­čiais žings­niu­kais yrė­si į prie­kį ir pra­juo­ki­no vai­kus. O ka­ti­nas No­siu­kas, sa­vo kai­liu­ko spal­va pri­me­nan­tis pui­kiai ži­no­mą ani­ma­ci­nio fil­mo „Gar­fil­das“ per­so­na­žą, iš­si­gan­dęs vai­kų šur­mu­lio, glau­dė­si prie sa­vo šei­mi­nin­ko, ta­čiau lei­do­si glos­to­mas.
Pa­si­bai­gus įdo­miau­sių gy­vū­nė­lių rin­ki­mams ir pa­skel­bus nu­ga­lė­to­jus, „Me­na­dės“ mer­gi­nos, ve­du­sios ren­gi­nį, dar kar­tą kar­tu su žiū­ro­vais pa­si­džiau­gė ma­žų­jų plun­giš­kių au­gin­ti­niais ir kvie­tė da­ly­vau­ti ki­ta­me kon­kur­se, ku­ris, ti­ki­ma­si, bus su­reng­tas ki­tos Tarp­tau­ti­nės vai­kų gy­ni­mo die­nos pro­ga.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Giedrė ir gražuolė kalytė Belayja.

Komentarai
Kiti straipsniai