Sekmadienis, 2019 m. kovo 24 d.

Tragiška au­to­mo­bi­lių kak­to­mu­ša ties Did­vy­čiais: žu­vo vai­kas, dar 4 žmo­nės su­ža­lo­ti

Plun­gės ra­jo­no gel­bė­to­jai nak­tį iš pir­ma­die­nio į ant­ra­die­nį vadavo bai­sio­je ava­ri­jo­je pri­spaus­tus žmo­nes. Per in­ci­den­tą žu­vo vai­kas, į Plun­gės ir Klai­pė­dos li­go­ni­nes pri­sta­ty­ti ke­tu­ri su­ža­lo­ti su­au­gę žmo­nės.

Vė­ly­vą pir­ma­die­nio va­ka­rą, apie 23.49 val., ke­ly­je Skuodas–Plungė, ties Did­vy­čių kai­mu, nuo Skuo­do va­žia­vęs „Opel Vec­tra“ vai­ruo­to­jas (gim. 1988 m.) ban­dė iš­veng­ti su­si­dū­ri­mo su stai­ga į ke­lią iš­bė­gu­sia stir­na. Ta­čiau su­si­dū­ri­mo ne­pa­vy­ko iš­veng­ti ir, par­tren­kęs gy­vū­ną, iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą, kur kak­to­mu­ša tren­kė­si į at­va­žiuo­jan­tį „VW Pas­sat“, vai­ruo­ja­mą 1958 me­tais gi­mu­sio vy­riš­kio.
Ne­tru­kus į įvy­kio vie­tą iš­siųs­tos Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo pa­jė­gos, grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba, po­li­ci­ja.
Eis­mo įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo „Opel Vec­tra“ vai­ruo­to­jas ir prie­ki­nė­je ke­lei­vio sė­dy­nė­je va­žia­vęs ke­lei­vis (gim. 1989 m.), ku­rie dėl įvai­rių kū­no su­ža­lo­ji­mų pa­gul­dy­ti į Plun­gės sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nę. Su­žeis­ti „VW Pas­sat“ vai­ruo­to­jas (gim. 1958 m.) ir va­žia­vu­si ke­lei­vė (gim. 1993 m.) dėl pa­tir­tų trau­mų iš­vež­ti į Klai­pė­dos li­go­ni­nę. Kar­tu au­to­mo­bi­ly­je va­žia­vęs ma­ža­me­tis vai­kas (gim. 2008 m.) dėl pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų mirė įvy­kio vie­to­je.
Iš įvy­kio vie­tos vi­si nu­ken­tė­ję as­me­nys bu­vo pri­sta­ty­ti į Plun­gės r. sav. li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­rių, jų pa­tir­ti su­ža­lo­ji­mai tiks­li­na­mi. Eis­mo įvy­kio me­tu par­trenk­ta stir­na nu­gai­šo, su­ga­din­tos abi trans­por­to prie­mo­nės.
Pra­de­da­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal LR BK 281 str. 5 d.

Nuotraukoje: Bandydamas išvengti susidūrimo su stirna, „Opela Vectra“ vairuotojas išvažiavo į priešprie-šinę eismo juostą ir kaktomuša trenkėsi į „VW Passat“. Nelaimės metu žuvo 10 metų vaikas.

Komentarai
Kiti straipsniai