Pirmadienis, 2019 m. vasario 18 d.

Su šve­dais ap­ta­rė ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bes

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Šve­di­jos Karl­sham­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Per-Ola Mat­tsson, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Da­niel Wap­pling, sa­vi­val­dy­bės ry­šių su įmo­nė­mis spe­cia­lis­tė The­re­sia Berg­dahl bei Tech­no­lo­gi­jų ir moks­lo par­ko pro­jek­to va­do­vė Ma­rie Bjorck. Tai pir­mo­ji sve­čių vieš­na­gė Lie­tu­vo­je, tad sve­čių pa­žin­tis su Lie­tu­va pra­si­dė­jo nuo Rie­ta­vo. Su­si­ti­ki­mo me­tu ap­tar­tos ben­dra­dar­bia­vi­mo tarp sa­vi­val­dy­bių ga­li­my­bės.

Sve­čių su­ti­ki­me da­ly­va­vo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, Ta­ry­bos na­riai, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­rių ve­dė­jai ir dar­buo­to­jai. Vi­siems pri­sis­ta­čius, me­ras pa­pa­sa­ko­jo sve­čiams apie Sa­vi­val­dy­bės struk­tū­rą, Ta­ry­bos dar­bą, Rie­ta­vo is­to­ri­ją. Jis pa­mi­nė­jo, kad Sa­vi­val­dy­bė įkur­ta 2000 m. ir jau 18 me­tų dir­ba sa­va­ran­kiš­kai.
Vie­na iš sa­vi­val­dy­bės stip­ry­bių – is­to­ri­ja, apie ku­rią sve­čiai pla­čiau su­ži­no­jo Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­ju­je. Pa­mi­nė­ta, kad Rie­ta­vas – ino­va­ci­jų lop­šys: čia pra­dė­jo veik­ti pir­mo­ji elek­tri­nė, nu­ties­ta pir­mo­ji Lie­tu­vo­je te­le­fo­no li­ni­ja, ati­da­ry­tos pir­mo­sios že­mės ūkio ir mu­zi­kos mo­kyk­los. „Nors mū­sų sa­vi­val­dy­bė yra vie­na iš ma­žes­nių, ta­čiau spar­čiai ve­ja­mės ki­tas, la­biau pa­žen­gu­sias į prie­kį, ki­tas net ge­ro­kai pra­len­kė­me“, – sa­kė me­ras. – Dar vie­na stip­ry­bė – ne­se­niai nau­jam gy­ve­ni­mui pri­kel­ta Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­la, ku­rio­je ug­do­si kas 8 sa­vi­val­dy­bės vai­kas. Ši ug­dy­mo įstai­ga la­bai svar­bi jau­no žmo­gaus vys­ty­mui­si.
Me­ras trum­pai ap­ta­rė pa­grin­di­nes sa­vi­val­dy­bės įstai­gas – kul­tū­ros, jau­ni­mo, so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trus, kt. – ir pa­brė­žė, kad jos ak­ty­viai dir­ba, ra­šo pro­jek­tus ir už­ima sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jus. Pri­si­min­da­mas nuo­sta­bią vieš­na­gę Karl­sham­ne, me­ras džiau­gė­si, kad Tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras su­ve­dė su šiuo mies­tu, sa­kė ti­kin­tis, kad ben­dra­dar­bia­vi­mas tę­sis. Pa­pa­sa­ko­jęs apie sa­vi­val­dy­bę, A. Čer­nec­kis sve­čių tei­ra­vo­si, kaip gy­ve­na jų žmo­nės. „Ap­si­lan­ky­mo me­tu su­si­da­rė la­bai ge­ras įspū­dis, ypač su­ža­vė­jo me­di­niai na­mai, lan­gai be užuo­lai­dų, ku­riuo­se ma­to­si tik ži­bu­rė­lis lan­ge. Ir kraš­to­vaiz­dis pa­na­šus į mū­sų, jei da­lį uo­lų per­kel­tu­me į Lie­tu­vą, o ten šiek tiek pa­ly­gin­tu­me“, – juo­ka­vo me­ras.
Karl­sham­no sa­vi­val­dy­bės me­ras ir Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Per-Ola Mat­tsson pir­miau­sia pa­pa­sa­ko­jo apie sa­vo mies­tą, esan­tį piet­ry­čių Šve­di­jo­je, Ble­kin­gės pro­vin­ci­jo­je. Mies­tas įsi­kū­ręs ant Bal­ti­jos jū­ros kran­to, prie Mie­o­no upės, tad pa­grin­di­nė veik­la su­si­ju­si su jū­ra. Karl­sham­ne gy­ve­na apie 30 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų. Ten iš­vys­ty­ta daug pra­mo­nės ša­kų, vei­kia ne­ma­žai įmo­nių, vie­na jų – NetPort tech­no­lo­gi­jų ir moks­lo par­kas, ku­ris po sa­vo sto­gu bu­ria įmo­nes, ver­slo part­ne­rius.
Pri­sta­ty­da­mas Ta­ry­bos dar­bą, me­ras sa­kė, jog čia drau­ge dar­buo­ja­si de­vy­nių par­ti­jų at­sto­vai. „La­bai svar­bu iš­lai­ky­ti Bal­ti­jos re­gio­no iden­ti­te­tą, juk esa­me ar­ti­mi kai­my­nai. Vi­zi­to tiks­las – to­les­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo plė­to­ji­mo ap­ta­ri­mas ir ga­li­my­bė pa­si­ra­šy­ti ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį. Bū­tų la­bai gra­žu, jei­gu mū­sų mies­tai su­si­gi­mi­niuo­tų“, – sa­kė jis. Anot jo, ma­ži re­gio­nai ga­li pri­trauk­ti ta­len­tus ben­dra­dar­bia­vi­mui abi­pus sie­nos. Yra pui­kios ga­li­my­bės pa­dė­ti ben­dra­dar­biau­ti ver­slui, nes yra kel­tas. Trūks­ta tik tre­čio­sios gran­dies, ku­ri su­ves­tų įmo­nes. Jis pa­mi­nė­jo, kad šve­dų ver­sli­nin­kai jau da­bar ieš­ko part­ne­rių že­mės ūkio tech­ni­kos, mais­to ga­my­bos, tu­riz­mo sri­ty­se. Jie no­rė­tų vys­ty­ti ver­slą mais­to sek­to­riu­je, nes ten ši sri­tis iš­plė­to­ta, tad no­rė­tų­si pa­si­da­lin­ti pa­tir­ti­mi. Vys­tant tu­riz­mą, ga­li­ma tar­tis su kel­to li­ni­jo­mis ir pa­reng­ti ke­lio­nių pa­ke­tus, kad žmo­nės ga­lė­tų ne­var­žo­mai ir pa­to­giai ke­liau­ti bei plė­to­ti ver­slą tarp sa­vi­val­dy­bių. Baig­da­mas kal­bą, sve­čias iš Šve­di­jos pa­kvie­tė me­rą ir ki­tus at­vyk­ti šią va­sa­rą į Bal­ti­jos ša­lių fes­ti­va­lį, kur bū­tų ga­li­ma iki ga­lo ap­tar­ti ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo ga­li­my­bes.
Su­si­ti­ki­mo pa­bai­go­je neap­si­ei­ta be do­va­nų. A. Čer­nec­kis sve­čiui įtei­kė pa­veiks­lą su jū­ros, ku­rios kran­tai jun­gia abi sa­vi­val­dy­bes, vaiz­du. O nuo jų ga­vo stik­li­nę de­ko­ra­ci­ją, ku­rio­je, įsta­čius de­gan­čią žva­ke­lę, at­si­ras pa­na­šus vaiz­das į ži­bu­rė­lį lan­ge, ku­rį ir pri­si­mi­nė A. Čer­nec­kis kal­bė­da­mas apie Karl­sham­ną. „Be­si­lan­kant Šve­di­jo­je, taip pat su­ža­vė­jo žmo­nių drau­giš­ku­mas ir at­vi­ru­mas. Pa­ben­dra­vę pa­ma­ty­si­te, kad ir rie­ta­viš­kiai yra drau­giš­ki bei sve­tin­gi. Gal iš pra­džių ir ne­puo­la į ar­ti­mus ry­šius, ta­čiau su­si­drau­ga­vus ben­dra­vi­mas tę­sia­si il­gus me­tus“, – sa­kė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras.
Po su­si­ti­ki­mo sa­vi­val­dy­bė­je veiks­mas per­si­kė­lė į Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­trą. Ten vie­šė­jo sve­čiai ne tik iš Šve­di­jos, bet ir Da­ni­jos, Vo­kie­ti­jos ver­slo įmo­nių, ver­slo pa­ra­mos or­ga­ni­za­ci­jų, mo­ky­mo įstai­gų. Vy­ko te­mi­niai su­si­ti­ki­mai, vys­ty­ti kon­tak­tai, keis­ta­si ge­rą­ja pa­tir­ti­mi, dar­kart ap­tar­tos ga­li­my­bės ben­dra­dar­biau­ti Rie­ta­vo ir Karl­sham­no sa­vi­val­dy­bėms.
Pir­miau­sia prie ap­va­laus sta­lo ap­tar­tos ga­li­mos ben­dra­dar­bia­vi­mo per­spek­ty­vos. Bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma apie re­gio­nų spe­cia­li­za­ci­ją ir ho­ri­zon­ta­lų pla­na­vi­mą bei veiks­mus. Vė­liau sve­čiai ke­lia­vo po Rie­ta­vą – ap­lan­kė kul­tū­ros cen­trą, me­no mo­kyk­lą, mu­zie­jų, Plun­gės TVM Rie­ta­vo fi­lia­lą. Pie­tūs sve­čiams bu­vo su­reng­ti Ju­sių eko­lo­gi­nia­me ūky­je, įsi­kū­ru­sia­me Tve­rų se­niū­ni­jo­je, Lo­pai­čių kai­me.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Dovana Švedijos Karlshamno savivaldybės merui Per-Ola Mattsson.

Komentarai
Kiti straipsniai