Pirmadienis, 2019 m. vasario 18 d.

Rie­ta­vo par­ke ne­ty­la ren­gi­niai

Iš­ki­laus vals­ty­bės ir vi­suo­me­nės vei­kė­jo, di­plo­ma­to, kom­po­zi­to­riaus My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio (1765–1833 m.) pa­li­kuo­nių rū­pes­čiu XIX a. Rie­ta­ve bu­vo įkur­ta ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių gi­mi­nės re­zi­den­ci­ja. Ji gar­sė­jo ne tik uni­ka­lių švie­ti­mo, kul­tū­ros, moks­lo, tech­ni­ko ino­va­ci­jų pro­ver­žiu, ar­chi­tek­tū­ri­niu-ur­ba­nis­ti­niu an­sam­bliu, bet ir 65 ha par­ku, ku­rį pro­jek­ta­vo ir kū­rė K. Gi­pel­t‘as, F. Brau­n‘as, A. Ul­ri­ch‘as, B. Sa­pon­ka ir ki­ti so­di­nin­kai.

Par­ke bu­vo įreng­ta su­dė­tin­ga tven­ki­nių ir dirb­ti­nių upe­lių sis­te­ma, har­mo­nin­gai de­rė­ju­si prie raiš­kių kom­po­zi­ci­nių li­ni­jų, tur­tin­gos au­ga­li­jos ir ry­ti­nė­je par­ko da­ly­je vin­gia­vu­sios Jū­ros upės. 1855 m. dva­ro so­dy­bo­je ir par­ke au­go 95 rū­šių me­džiai, žy­dė­jo 380 vais­me­džių, 106 rū­šys ro­žių, 72 rū­šys jur­gi­nų, dau­gy­bė ki­tų vie­ti­nių ir in­tro­du­kuo­tų au­ga­lų.
Nuo 2000 m. par­ko gai­vi­ni­mo dar­bus ko­or­di­nuo­jan­tis Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jus, at­si­liep­da­mas į Pran­cū­zi­jo­je ki­lu­sias is­to­ri­nių par­kų ak­tu­a­li­ni­mo 2018 m. iniciatyvas, bir­že­lio 1–3 die­no­mis kvie­tė kul­tū­ros pa­vel­do puo­se­lė­to­jus ir pla­či­ą­ją vi­suo­me­nę da­ly­vau­ti Rie­ta­vo par­ko edu­ka­ci­niuo­se ren­gi­niuo­se bei su­si­ti­ki­muo­se.
Bir­že­lio 1-ąją vy­ko Rie­ta­vo par­ko in­for­ma­ci­nių sten­dų aikš­te­lės pri­sta­ty­mas. Po to – tal­ka ir pa­žin­ti­nė eks­kur­si­ja Mu­zi­kan­tų mei­lės kal­ne­lio kvar­ta­le. Ki­tą die­ną su­reng­ta ke­lio­nių agen­tū­ros „Ke­lio­nių lai­kas“ (Vil­nius) eks­kur­si­ja po dva­ro so­dy­bos par­te­ri­nę erd­vę. Sek­ma­die­nį or­ga­ni­zuo­ta Rie­ta­vo vi­suo­me­nės ir mies­to sve­čių pa­žin­ti­nė eks­kur­si­ja „At­gims­tan­čios Rie­ta­vo par­ko alė­jos ir rek­re­a­ci­nės erd­vės“.

Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus inf.

Nuotraukoje: Muzikantų meilės kalnelis po talkos.

Komentarai
Kiti straipsniai