Pirmadienis, 2019 m. vasario 18 d.

Plun­gės gar­bės pi­lie­tis – Al­fon­sas Be­res­ne­vi­čius

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba šie­met nu­spren­dė Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­dą su­teik­ti fo­to­gra­fui, re­zis­ten­ci­jos met­raš­ti­nin­kui Al­fon­sui Be­res­ne­vi­čiui už jo reikš­min­gus nuo­pel­nus Plun­gės kraš­tui ir Lie­tu­vai ren­kant, sis­te­mi­nant ir sklei­džiant tie­są apie ša­lies tra­giš­kus is­to­ri­nius lū­žius, po­li­ti­nius įvy­kius, as­me­ny­bes, at­si­dū­ru­sias tarp ne­vil­ties ir ti­kė­ji­mo.

A. Be­res­ne­vi­čiaus kan­di­da­tū­rą šiai gar­bin­gai no­mi­na­ci­jai pa­siū­lė Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jų ini­cia­ty­vi­nė gru­pė.
A. Be­res­ne­vi­čius – kuk­lus žmo­gus. Nie­kie­no ne­ra­gi­na­mas, ne­gau­da­mas nė cen­to už sa­vo veik­lą, jis ren­ka in­for­ma­ci­ją apie po­ka­rio ko­vas, fik­suo­ja par­ti­za­nų žū­ties vie­tų, par­ti­za­nų že­mi­nių ko­or­di­na­tes, įam­ži­na par­ti­za­nams pa­mi­nė­ti skir­tus ren­gi­nius. Nuo 1996 me­tų už­ra­ši­nė­ja Lie­tu­vos lais­vės ar­mi­jos, Lie­tu­vos vie­ti­nės rink­ti­nės, Tė­vy­nės ap­sau­gos rink­ti­nės ka­rių, gin­kluo­to pa­si­prie­ši­ni­mo da­ly­vių, ka­rių sa­va­no­rių ir ne­gin­kluo­to pa­si­prie­ši­ni­mo da­ly­vių – po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių – pri­si­mi­ni­mus. Dau­ge­lio jau ne­bė­ra tarp gy­vų­jų, to­dėl tik A. Be­res­ne­vi­čiaus dė­ka šių žmo­nių pri­si­mi­ni­mai bus iš­sau­go­ti at­ei­ties kar­toms. A. Be­res­ne­vi­čiaus su­rink­ta me­džia­ga sau­go­ma Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me mu­zie­ju­je, Lie­tu­vos cen­tri­nia­me vals­ty­bi­nia­me ar­chy­ve, Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro Me­mo­ria­li­nia­me de­par­ta­men­te, Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­go­je, Lie­tu­vos lais­vės ar­mi­jos ka­rių ir rė­mė­jų są­jun­go­je, mu­zie­ju­je „Al­ka“, Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je, Že­mai­čių vys­ku­pys­tės mu­zie­ju­je, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jo­je, Le­o­nar­do Čer­niaus­ko me­no ga­le­ri­jo­je.
Iš­leis­tos pen­kios kny­gos, ku­rio­se iš­spaus­din­ti A. Be­res­ne­vi­čiaus kal­bin­tų par­ti­za­nų ir ry­ši­nin­kų, trem­ti­nių ir po­li­ti­nių ka­li­nių pri­si­mi­ni­mai.
A. Be­res­ne­vi­čius taip pat fo­to­gra­fuo­ja baž­ny­čias, kop­lyt­stul­pius, kry­žius, ka­pų pa­min­klus, at­lai­dus, mies­te­lių se­na­mies­čius, kol jų dar ne­su­nai­ki­no lai­kas. Sau­go­ti ati­duo­tos 6576 fo­to­gra­fi­jos ir 18 644 ne­ga­ty­vai. Kaip fo­to­me­ni­nin­kas, jis da­ly­va­vo Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je su­reng­to­se pa­ro­do­se, ap­do­va­no­tas pa­ro­dų ren­gė­jų pa­dė­ko­mis, di­plo­mais, gar­bės raš­tais.
Už sa­vo veik­lą A. Be­res­ne­vi­čius 2010 me­tais Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ap­do­va­no­tas or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu. 2017 me­tais Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių ben­dri­ja jam įtei­kė me­da­lį „Vil­ties žvaigž­dė“.
A.Be­res­ne­vi­čiui – 82-eji. Gi­mė ir au­go Tel­šių ra­jo­ne, o nuo 1956 me­tų gy­ve­na Plun­gė­je, čia dir­bo, su­kū­rė šei­mą, už­au­gi­no tris vai­kus – Ta­dą, Jo­lan­tą ir Dia­ną, džiau­gia­si de­šim­čia anū­kų. Jis – Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos na­rys, Lie­tu­vos ir Pran­cū­zi­jos aso­cia­ci­jos Plun­gės sky­riaus na­rys, Plun­giš­kių drau­gi­jos na­rys, Plun­gės kraš­to­ty­ri­nin­kų klu­bo „Pi­lai­tė“ na­rys, Že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­jos Plun­gės sky­riaus na­rys.
Ir šiuo me­tu A. Be­res­ne­vi­čius tę­sia kil­nią mi­si­ją – fo­to­gra­fuo­ja, ren­gia dar vie­ną kny­gą ne­gai­lė­da­mas nei lai­ko, nei svei­ka­tos.
Plun­gės gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jo­mis A. Be­res­ne­vi­čius bus pa­puoš­tas per Mies­to šven­tę, iš­kil­min­go Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio, ku­ris nu­ma­ty­tas bir­že­lio 16 die­ną M. Ogins­kio rū­muo­se, me­tu.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos inf.

Komentarai
Kiti straipsniai