Pirmadienis, 2019 m. vasario 18 d.

Plun­gę ap­lan­kė uni­ka­lus mo­bi­lusis na­mas

Bir­že­lio 8-ąją Plun­gės Se­na­mies­čio aikš­tė­je bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti ne­įpras­tą akiai re­gi­nį – na­mą ant ra­tų, ant ku­rio pui­ka­vo­si už­ra­šas „Pa­gal­vok pirk­da­mas, pa­gal­vok mes­da­mas“. Į mū­sų mies­tą at­vy­ko uni­ka­lus mo­bi­lu­sis na­mas, su­kur­tas iš įvai­rių se­nų ne­be­nau­do­ja­mų daik­tų, pri­kel­tų ant­ram gy­ve­ni­mui.

Šis na­mas, su­kur­tas įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Dar­nūs na­mai“, pa­bu­vos 60-yje Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių, kiek­vie­no­je jų ap­lan­kys po du mies­tus, bus su­reng­ta 120 su­si­ti­ki­mų su gy­ven­to­jais.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ini­ci­juo­tas pro­jek­tas, ke­liau­da­mas po Lie­tu­vą, so­cia­li­nių ak­ci­jų me­tu gy­ven­to­jams de­monst­ruo­ja iš ne­be­nau­do­ja­mų daik­tų su­kur­tą na­mą ant ra­tų ir su­tei­kia in­for­ma­ci­jos apie at­sa­kin­gą var­to­ji­mą, at­lie­kų pre­ven­ci­ją ir tvar­ky­mą, yra dis­ku­tuo­ja­ma apie ap­lin­ko­sau­gą. Mi­nis­te­ri­ja sie­kia skleis­ti at­sa­kin­go var­to­ji­mo idė­jas ir, įgy­ven­din­da­ma pro­jek­tą, pa­pras­tais, gy­ve­ni­miš­kais pa­vyz­džiais pa­ro­do, kaip tau­so­ti gam­tą.
Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu vyks­ta ir kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės, žai­džia­mi įvai­rūs žai­di­mai, žmo­nes mo­kan­tys, kaip ir kur pa­nau­do­ti se­nus, ne­be­rei­ka­lin­gus daik­tus. Da­ly­viai tu­ri pui­kią pro­gą sa­vo ran­ko­mis su­kur­ti daik­tus, tei­kian­čius gro­žį ir jau­kią ap­lin­ką na­mams.
No­rin­tie­ji, da­ly­vau­da­mi su­reng­to­je vik­to­ri­no­je, ga­li pa­si­tik­rin­ti ži­nias ap­lin­ko­sau­gos sri­ty­je, da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­se, pa­ma­ty­ti įdo­mią ins­ta­lia­ci­ją, iš­girs­ti, kaip ži­no­mi žmo­nės sa­vo kas­die­ny­bė­je lai­ko­si dar­naus gy­ve­ni­mo prin­ci­pų.
Kaip sa­kė vie­na iš ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių, šis su­si­ti­ki­mas Plun­gė­je – pen­kias­de­šimt aš­tun­tas. Po to uni­ka­lus mo­bi­lu­sis na­mas iš­va­žia­vo į Pla­te­lius. Tad, ga­li­ma sa­ky­ti, pro­jek­to „Dar­nūs na­mai“ įgy­ven­di­ni­mas jau įpu­sė­jo.
Na­me ant ra­tų ga­li­ma iš­vys­ti iš se­nų la­ga­mi­nų pa­da­ry­tas pa­ka­bi­na­mas ir pa­sta­to­mas vo­nios spin­te­les, iš ne­be­nau­do­ja­mų ar­ba­ti­nu­kų pa­ga­min­tus švies­tu­vus. Se­nos lėkš­tės tar­nau­ja kaip veid­ro­džiai, o iš se­nų žur­na­lų, ku­rių lai­kui bė­gant ne­ma­žai su­si­kau­pia kiek­vie­nuo­se na­muo­se, su­kur­ti ar­ba­ti­niai sta­liu­kai pui­kiai ti­nka prie ne­įpras­to in­ter­je­ro. Sta­liu­kus puo­šia iš se­nų ly­gin­tu­vų ir trin­tu­vių, už­si­gu­lė­ju­sių san­dė­liu­kuo­se, su­kom­po­nuo­tos sta­li­nės lem­pos. Šios lem­pos ga­na ne­įpras­tos, bet la­bai gra­žios, tad trau­kia kiek­vie­no akį. O iš se­no dvi­ra­čio vai­ro ir sė­dy­nės kū­ry­bin­gai su­kom­po­nuo­ta eks­po­zi­ci­ja, ka­ban­ti ant sie­nos ir pri­me­nan­ti jau­čio ra­gus, pri­ver­tė ne vie­ną aik­te­lė­ti iš su­si­ža­vė­ji­mo.
Dar daug vi­so­kiau­sių gra­žių ir bui­ty­je rei­ka­lin­gų daik­tų, su­kur­tų iš se­nie­nų, bu­vo ga­li­ma pa­ma­ty­ti uni­ka­lia­me mo­bi­lia­me na­me ant ra­tų, ku­ris sve­čia­vo­si Plun­gės Se­na­mies­čio aikš­tė­je.
Ne­įpras­to in­ter­je­ro sie­nas puo­šia ir ži­no­mų Lie­tu­vo­je žmo­nių se­ni, ne­be­nau­do­ja­mi, iš­me­ti­mui skir­ti daik­tai, ku­rie, pa­si­tel­kus kū­ry­biš­ku­mą ir iš­mo­nę, pri­kel­ti nau­jam gy­ve­ni­mui. Vir­tu­vės še­fės Be­atos Ni­chol­son lėkš­tės, ta­pu­sios ne­įpras­tais, dar ne­ma­ty­tais veid­ro­džiais, dabina uni­ka­laus na­mo sie­nas. Iš me­ti­mo dis­ko, pri­klau­siu­sio 2017-ųjų pa­sau­lio čem­pio­nui An­driui Gu­džiui, pa­da­ry­tas laik­ro­dis taip pat pui­kiai tinka prie in­ter­je­ro.
Ren­gi­nio me­tu plun­giš­kiai ir mies­to sve­čiai tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti ne tik mo­bi­lų­jį na­mą, bet ir pa­si­sem­ti idė­jų, kaip kū­ry­bin­gai iš ne­rei­ka­lin­gų ra­kan­dų su­si­kur­ti nau­ją, įdo­mų, ne­įpras­tą in­ter­je­rą.
Kū­ry­bi­nių dirb­tu­vių me­tu plun­giš­kiai su už­si­de­gi­mu ki­bo į dar­bą, iš anks­to ži­no­da­mi, kad kiek­vie­nas ga­li pri­si­dė­ti prie ap­lin­kos iš­sau­go­ji­mo, o su­kaup­tas se­nie­nas pa­vers­ti nau­jais, ver­tin­gais daik­tais, dar il­gai tar­nau­sian­čiais jų na­muo­se.
Ypač ak­ty­vūs bu­vo ma­žie­ji Plun­gės gy­ven­to­jai, ku­riems vis­kas įdo­mu. Kū­ry­bi­nių dirb­tu­vių me­tu jie no­riai ki­bo į dar­bą ir pri­kė­lė ant­ram gy­ve­ni­mui daug pa­nau­do­tų ir ne­be­rei­ka­lin­gų daik­tų. Pro­jek­to spe­cia­lis­čių pa­de­da­mi, vai­kai iš pa­nau­do­tų plas­ti­ki­nių šiau­de­lių pa­si­ga­mi­no įvai­riau­sių spal­vų apy­ran­kių, iš vien­kar­ti­nių stik­li­nių, pa­puo­šę jas or­na­men­tais ir api­pai­šę gė­lė­mis, pa­da­rė va­zo­nė­lius. Į juos pri­dė­ję že­mių, iš­kart so­di­no gė­les.
Ma­žie­ji plun­giš­kiai ne tik pui­kiai pra­lei­do lai­ką, bet ir sa­vo ran­ko­mis su­si­kū­rė jiems pa­tin­kan­čių daik­tų, pa­so­di­no gė­lių, taip pri­si­dė­da­mi prie ap­lin­kos už­terš­tu­mo ma­ži­ni­mo ir jos puo­se­lė­ji­mo. Į šią veik­lą įsi­trau­kė ir su­au­gu­sie­ji.
Ak­ty­viau­si ir iš­ma­nin­giau­si už­si­ė­mi­muo­se da­ly­va­vę plun­giš­kiai bu­vo ap­do­va­no­ti iš­skir­ti­niais pro­jek­to „Dar­nūs na­mai“ pri­zais. Iš­ra­din­giau­sių dar­bų šei­mi­nin­kai iš pro­jek­to įgy­ven­din­to­jų ga­vo do­va­nų: iš pa­nau­do­tų plas­ti­kos šiau­de­lių ar me­džia­gų at­rai­žė­lių pa­da­ry­tų spal­vo­tų apy­ran­kių ar iš jau dė­vė­ti ne­be­tin­ka­mų marš­ki­nė­lių pa­siū­tų mai­še­lių. Taip pat jų lau­kė įdo­mūs po­kal­biai su pro­jek­to ko­man­da ir sa­vi­val­dos spe­cia­lis­tais. Jie gy­ven­to­jams pa­pa­sa­ko­jo apie at­sa­kin­gą var­to­ji­mą at­lie­kų pre­ven­ci­jos sri­ty­je, ypač at­kreip­tas vi­suo­me­nės dė­me­sys į žie­di­nę eko­no­mi­ką, kli­ma­to kai­tą ir ki­tus svar­bius fak­to­rius.
Šis ap­lin­ko­sau­gi­nis pro­jek­tas „Dar­nūs na­mai“, su na­mu ant ra­tų ke­liau­jan­tis po Lie­tu­vą, vyk­do­mas Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va ir fi­nan­suo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mos lė­šo­mis. Jo įgy­ven­din­to­jai sie­kia, kad kuo dau­giau žmo­nių už­si­krės­tų at­lie­kų rū­šia­vi­mu, kad kuo la­biau pri­si­dė­tų prie ap­lin­kos iš­sau­go­ji­mo ir su­kaup­tas se­nie­nas pa­vers­tų nau­jais, ver­tin­gais daik­tais.
Uni­ka­lia eks­po­zi­ci­ja ir so­cia­li­nių ak­ci­jų me­tu vyk­do­mais už­si­ė­mi­mais no­ri­ma žmo­nėms pa­ro­dy­ti, kad šiais lai­kais be­sai­kis var­to­to­jiš­ku­mas ir di­džiu­lis su­kaup­tų ne­rei­ka­lin­gų daik­tų kie­kis – glo­ba­li­nė pro­ble­ma. Tai vi­sų mū­sų pro­ble­ma, ku­rią bū­ti­na spręs­ti ne­del­siant. O pir­miau­sia rei­kia pra­dė­ti nuo sa­vęs.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai