Pirmadienis, 2019 m. vasario 18 d.

Ma­žie­siems su­reng­ta su­per šven­tė

Bir­že­lio 1-ąją, Tarp­tau­ti­nę vai­kų gy­ni­mo die­ną, Rie­ta­vo mies­to skve­re­ly­je ka­ra­lia­vo vai­kai – skam­bė­jo nuo­šir­dus juo­kas, bu­vo džiau­gia­ma­si pir­mą­ja va­sa­ros die­na. Di­džiau­sio dė­me­sio tą­dien su­lau­kė pa­tys ma­žiau­sie­ji – ve­ži­mė­liais į šven­tę at­vež­ti sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai. Me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis jų ma­moms įtei­kė do­va­nas.

Vai­kys­tės šven­tė pra­si­dė­jo ma­žų­jų ei­se­na nuo Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro. Be­si­šyp­san­čių, pa­si­puo­šu­sių ir šur­mu­liuo­jan­čių vai­kų ban­ga, ly­di­ma Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los pu­čia­mų­jų or­kest­ro ir su­per he­ro­jų, trau­kė par­ko ta­ke­liais ir nu­vil­ni­jo į mies­to cen­trą, kur jiems du­ris at­vė­rė Su­per­len­das. Su­per he­ro­jai ne tik mie­lai po­za­vo su ma­ža­isiais šven­tės da­ly­viais, bet jiems do­va­no­jo ir nuo­tai­kin­gą šo­kį. Svei­ki­ni­mo žo­dį šven­tės pro­ga ta­rė me­ras A. Čer­nec­kis. Svei­kin­da­mas vi­sus su pra­si­dė­ju­sia va­sa­ra, lin­kė­jo, kad ji bū­tų šil­ta ir nuo­tai­kin­ga kaip ši die­na.
Pa­tiems ma­žiau­siems, šimt­me­čio vai­ku­čiams, gi­mu­siems nuo pra­ėju­sių me­tų bir­že­lio iki šių me­tų bir­že­lio, me­ras tra­di­ciš­kai įtei­kė at­mi­ni­mo do­va­nas – is­to­ri­nes kny­gas „Aš – lie­tu­vis“, ku­rio­se – daug įdo­mių fak­tų apie Lie­tu­vą. Per me­tus gi­mu­sių­jų bu­vo ne taip ir ma­žai – apie 70. Apy­ly­giai gi­mė ir ber­niu­kų, ir mer­gai­čių.
Prie svei­ki­ni­mų pri­si­dė­jo Rie­ta­vo Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čios kle­bo­nas ku­ni­gas An­ta­nas Gut­kaus­kas. „Kiek­vie­nas šio­je šven­tė­je pa­si­jau­čia vai­ku – net tė­ve­liai ir se­ne­liai. Pats gra­žiau­sias me­tų lai­kas yra va­sa­ra, kaip ir vai­kys­tė – pats gra­žiau­sias tarps­nis žmo­gaus gy­ve­ni­me“, – sa­kė jis. Kle­bo­nas lin­kė­jo vai­ku­čiams vi­sa­da lik­ti links­miems, pa­lai­min­tiems ir džiaugs­min­giems.
Tą pa­va­ka­rę di­džiau­sias kle­ge­sys skli­do nuo skve­re­ly­je įreng­to ba­tu­to, drą­ses­nie­ji jo­di­nė­jo po­niais, no­rin­tys pa­gra­žin­ti vei­dus ga­lė­jo ap­si­lan­ky­ti ypa­tin­ga­ja­me gro­žio sa­lo­ne. Taip pat bu­vo ga­li­ma iš­ban­dy­ti mu­zi­kos in­stru­men­tus, pa­si­sup­ti, o pa­var­gus – pri­gul­ti ant minkš­tų pa­gal­vė­lių. Daug dė­me­sio su­lau­ku­si at­rak­ci­ja – pu­tų šou. Il­gai ra­gin­ti ne­te­ko – ma­žie­ji vie­nas per ki­tą puo­lė į di­džiu­lį pu­tų ka­muo­lį. Ši at­rak­ci­ja su­kė­lė vai­kams daug ge­rų emo­ci­jų. Il­gai ne­ti­lo juo­kas ir links­my­bės.
Ne ma­žes­nio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė ir tri­ra­tu­kų, dvi­ra­tu­kų, pa­spir­tu­kų lenk­ty­nės. Pa­lenk­ty­niau­ti ir iš­ban­dy­ti jė­gas su­si­rin­ko vi­sas bū­rys drą­suo­lių. Vai­ku­čiai bu­vo su­skirs­ty­ti pa­gal am­žių, grei­tį iš­ban­dė var­žy­da­mie­si po du.
O koks Su­per­len­das be pa­čių pa­čiau­sių rin­ki­mų. Be­si­var­žant links­mo­se es­ta­fe­tė­se, iš­si­aiš­kin­ta, kad su­per ma­ma ta­po San­dra, su­per tė­čiu – To­mas, o su­per vai­ku – Lu­kas. Be­si­bai­giant links­my­bėms, vai­ku­čiai spar­dė ka­muo­lį skve­re­ly­je žais­da­mi fut­bo­lą, pū­tė bur­bu­lus.

Da­lia BARCYTĖ

Komentarai
Kiti straipsniai