Sekmadienis, 2019 m. kovo 24 d.

LIONS klu­bo veik­la šiais me­tais bu­vo ypa­tin­ga

Šie­met 15-ąją įsi­kū­ri­mo su­kak­tį at­šven­tu­sio Plun­gės LIONS klu­bo ka­den­ci­ją bai­gęs pre­zi­den­tas Al­vi­das Žeb­raus­kas sa­kė, kad jo pre­zi­den­ta­vi­mo me­tai bu­vo ypa­tin­gi, iš­skir­ti­niai. Lab­da­ros kon­cer­to me­tu, vy­ku­sio ba­lan­džio mė­ne­sį Plun­gės kul­tū­ros cen­tre, ge­ros va­lios žmo­nių dė­ka bu­vo pa­rem­ti net 23 ra­jo­no vai­kai su ne­ga­lia. Klu­bas grą­ži­no vil­tį ne vie­nai jau­nai šei­mai.

Bu­vęs „Liū­tų“ klu­bo pre­zi­den­tas A. Žeb­raus­kas džiau­gė­si per šiuos me­tus nu­veik­tais dar­bais, įgy­ven­din­to­mis idė­jo­mis, su­teik­ta pa­gal­ba šei­moms.
A. Žeb­raus­kas pa­brė­žė, kad kas­met vyks­tan­čių tra­di­ci­nių lab­da­ros kon­cer­tų me­tu vi­sų su­rink­tų lė­šų ne­iš­lei­džia, o pa­si­lie­ka ne­nu­ma­ty­tiems at­ve­jams. „Ga­li juk nu­tik­ti vis­ko. Ga­li ir vai­kas su­sirg­ti, ir gais­ras kil­ti, o kaip ta­da pa­dė­si­me žmo­nėms, jei vi­sus pi­ni­gus bū­si­me iš­lei­dę, – ne­slėp­da­mas su­si­rū­pi­ni­mo min­ti­mis da­li­jo­si bu­vęs pre­zi­den­tas. – Tad, kas tu­ri po­rei­kį, pa­gal­bos į mus ga­li kreip­tis drą­siai.“
Ap­žvelg­da­mas pra­ėju­sių me­tų dar­bus, A. Žeb­raus­kas pa­sa­ko­jo, kad bū­tų sun­ku, jei ne­pa­dė­tų ge­ros va­lios žmo­nės. O jų kas­met vis dau­gė­ja. Jis ne­pa­mir­šo pa­mi­nė­ti, kad glau­džiai ben­dra­dar­biau­ja su „Ine­sos“, „Pul­so“ po­li­kli­ni­kų, Svei­ka­tos cen­tro šei­mų gy­dy­to­jais, ku­rie no­riai pa­de­da ir pra­ne­ša apie šei­mas, au­gi­nan­čias ne­įga­lius vai­kus, ku­rioms rei­kia pa­gal­bos. „Liū­tų“ klu­bas glau­džiai ben­dra­dar­biau­ja ir su Plun­gės vai­kų lop­še­liu-dar­že­liu „Pa­sa­ka“, ku­ria­me yra įsteig­tos ne­įga­lių vai­kų gru­pės.
Pa­sak A. Žeb­raus­ko, šie­met už su­rink­tas lė­šas bu­vo nu­pirk­ta daug vai­kams skir­tų vi­ta­mi­nų, vais­tų, elas­ti­nių tvars­čių, spe­cia­lių­jų dir­žų, or­to­pe­di­nės įran­gos, lo­vų bei ki­tų bui­ty­je rei­ka­lin­gų daik­tų. Di­džiu­lis dė­me­sys skir­tas re­gė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems ma­žie­siems. Net pen­kiems ra­jo­no vai­kams nu­pirk­ti aki­nu­kai. Apie tu­rin­čius to­kią ne­ga­lią pra­ne­šė juos mo­kan­čios pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jos.
Nau­jai iš­rink­tas LIONS klu­bo pre­zi­den­tas Sva­jū­nas Sun­gai­la pa­brė­žė, kad pa­siek­ti už­si­brėž­tų tiks­lų ir at­lik­ti daug ge­rų dar­bų pa­de­da tiek glau­dus ben­dra­dar­bia­vi­mas su ki­tais LIONS klu­bais, tiek su Plun­gės ROTARY klu­bu. Su­si­ti­ki­mų me­tu klu­bai da­li­ja­si ge­rą­ja pa­tir­ti­mi, idė­jo­mis, sie­kia, kad kuo dau­giau pa­gal­bos su­lauk­tų vai­kai, tu­rin­tys sun­kią ne­ga­lią, kad kiek­vie­nam ga­lė­tų iš­ties­ti pa­gal­bos ran­ką.
Pa­sak nau­jo­jo pre­zi­den­to, Plun­gės LIONS klu­bas yra iš­skir­ti­nis, nes klu­bo na­riai no­riai da­ly­vau­ja veik­lo­je, ren­gia ir kon­cer­tus, ir spek­tak­lius. „Liū­tai“, ruoš­da­mie­si kon­cer­tams ar spek­tak­liams, au­ko­ja bran­gų lai­ką, in­ves­tuo­ja sa­vo lė­šas, kad plun­giš­kiams ir mies­to sve­čiams pa­do­va­no­tų nuo­sta­bią ir įsi­min­ti­ną šven­tę, ku­ri vi­siems pa­lik­tų ne­iš­dil­do­mų įspū­džių.
Nau­ja­sis pre­zi­den­tas džiau­gia­si dar­niu ir drau­giš­ku LIONS klu­bo ko­lek­ty­vu, ku­rio na­riai, rei­ka­lui esant, me­tę sa­vo dar­bus, pa­li­kę rū­pes­čius, nu­si­vil­kę kas­die­nius kos­tiu­mus, ruo­šia ki­tiems ge­ru­mo ir at­si­da­vi­mo ku­pi­ną šven­tę. Su to­kiu ko­lek­ty­vu ga­li­ma daug nu­veik­ti.
„Po įvy­ku­sių lab­da­ros kon­cer­tų, pa­ma­čius žiū­ro­vų aky­se nuo­šir­dų dė­kin­gu­mą bei džiaugs­mo aša­ras, ky­la dar di­des­nis azar­tas, gims­ta dar dau­giau idė­jų pa­da­ry­ti ką nors ne­pa­kar­to­ja­mo ir pra­džiu­gin­ti žmo­nes. Ir ba­lan­dį vy­kęs kon­cer­tas – tik­rai ne pas­ku­ti­nis, – mįs­lin­gai už­si­mi­nė S. Sun­gai­la, ne­no­rė­da­mas dar at­skleis­ti ki­lu­sių idė­jų. – Kas čia ži­no, o gal mes ir ba­le­tą, jei rei­kės, su­šok­si­me.“
S. Sun­gai­la pa­mi­nė­jo, kad jau ne pir­mi me­tai di­de­lę pa­ra­mą gau­na iš Nor­ve­gi­jos. Ke­lių Šiau­rės Nor­ve­gi­jos mies­te­lių so­cia­li­niai dar­buo­to­jai kas­met at­ve­ža įvai­rių ne­įga­lie­siems skir­tų bal­dų, ve­ži­mė­lių, dra­bu­žių, pa­ta­ly­nės ir ki­tų rei­ka­lin­gų bui­ties daik­tų, taip pa­leng­vin­da­mi sun­kią ne­įga­lių­jų gy­ve­ni­mo naš­tą.
Pa­sak A. Žeb­raus­ko, jau šį rug­sė­jį nor­ve­gai ža­da vėl at­va­žiuo­ti į Plun­gę ir su­teik­ti taip rei­ka­lin­gą pa­gal­bą. Se­niū­ni­jų so­cia­li­niai dar­buo­to­jai kar­tu su LIONS klu­bo na­riais bei šei­mos gy­dy­to­jais, įver­ti­nę si­tu­a­ci­ją, pa­skirs­to lab­da­rą tiems, ku­riems la­biau­siai jos rei­kia.
Svar­bus įvy­kis Plun­gė­je – LIONS ir ROTARY klu­bų ben­drai su­reng­tas pa­ra­mos kon­cer­tas, ku­ris bu­vo skir­tas sun­kiai ser­gan­čiam Plun­gės gar­bės pi­lie­čiui, kom­po­zi­to­riui, mu­zi­kan­tui An­driui Ku­li­kaus­kiui pa­rem­ti. Kon­cer­to me­tu su­rink­ta 7000 eu­rų ir ati­duo­ta sun­kiai ser­gan­čiam bu­vu­siam plun­giš­kiui.
Nau­ja­sis pre­zi­den­tas S. Sun­gai­la pa­brė­žė: „Mes esa­me tar­si til­tas, ku­ris jun­gia du kran­tus. Vie­na­me jų yra li­ki­mo nu­skriaus­ti vai­kai, ku­riems rei­ka­lin­ga pa­gal­ba, o ki­ta­me – žmo­nės, ku­rie, mums pa­de­dant, tu­ri iš­girs­ti apie bė­das, ka­muo­jan­čias nu­skriaus­tus vai­kus. Mes, ku­rie at­ei­na­me į kon­cer­tą ar­ba jį ren­gia­me, tam­pa­me rė­mė­jais ir taip tie­sia­me pa­gal­bos ran­ką.“
Il­ga­me­tis klu­bo na­rys A. Žeb­raus­kas pa­mi­nė­jo, kad at­ei­ty­je lau­kia dar daug gra­žių da­ly­kų, klu­bo veik­la tę­sis, ir jo na­riai su­kurs daug nuo­sta­bių da­ly­kų bei, pa­de­da­mi ge­ros va­lios žmo­nių, su­teiks pa­gal­bą ne vie­nam vai­kui su ne­ga­lia.
Jau rug­sė­jo mė­ne­sį nau­jo se­zo­no su­si­rin­ki­mo me­tu nau­ja­sis pre­zi­den­tas S. Sun­gai­la klu­bo na­riams pri­sta­tys at­ei­ties pla­nus bei veik­los gai­res. Ta­da ir taps aiš­ku, ko­kius svar­biau­sius dar­bus rei­kia at­lik­ti at­ei­nan­čiais me­tais.
S. Sun­gai­la, baig­da­mas po­kal­bį, dar kar­tą pa­brė­žė, kad tai, ką jie da­ro, yra ne tik gar­bin­ga, nau­din­ga, bet ir la­bai įdo­mu, pra­smin­ga bei ma­lo­nu.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Buvęs LIONS klubo prezidentas A. Žebrauskas.

Komentarai
Kiti straipsniai