Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

Pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kams apie pri­va­lo­muo­sius at­skai­ty­mus

Pri­me­na­me, kad pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kai pri­va­lo ap­skai­čiuo­ti, de­kla­ruo­ti ir su­mo­kė­ti pri­va­lo­muo­sius at­skai­ty­mus iš pa­ja­mų už par­duo­tą ža­lia­vi­nę me­die­ną, pa­ruoš­tą jų val­do­ma­me miš­ke ir už par­duo­tą jų val­do­mą ne­nu­kirs­tą miš­ką. Pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kai fi­zi­niai as­me­nys pri­va­lo­muo­sius at­skai­ty­mus pri­va­lo ap­skai­čiuo­ti, su­mo­kė­ti ir de­kla­ruo­ti ka­len­do­ri­niam pus­me­čiui pa­si­bai­gus, tai yra ati­tin­ka­mai iki lie­pos 15 die­nos ir sau­sio 15 die­nos. Pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kai ju­ri­di­niai as­me­nys pri­va­lo­muo­sius at­skai­ty­mus pri­va­lo ap­skai­čiuo­ti, de­kla­ruo­ti ir su­mo­kė­ti kas mė­ne­sį – iki ki­to ka­len­do­ri­nio mė­ne­sio 15 die­nos.
Pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kai fi­zi­niai as­me­nys, ku­rie pir­mą­jį 2018 me­tų pus­me­tį ga­vo pa­ja­mų už par­duo­tą ža­lia­vi­nę me­die­ną ar par­duo­tą ne­nu­kirs­tą miš­ką, iki lie­pos 15 die­nos Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai tu­ri pa­teik­ti už­pil­dy­tą Pri­va­lo­mų­jų at­skai­ty­mų de­kla­ra­ci­jos FR0463 for­mą. De­kla­ra­ci­ja ga­li bū­ti pa­tei­kia­ma per Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos elek­tro­ni­nio de­kla­ra­vi­mo sis­te­mą (http://de­kla­ra­vi­mas.vmi.lt), tie­sio­giai bet ku­riai ap­skri­ties vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai ar­ba Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos De­kla­ra­ci­jų tvar­ky­mo sky­riui. Pri­va­lo­muo­sius at­skai­ty­mus pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kai tu­ri su­mo­kė­ti į Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos biu­dže­to pa­ja­mų su­ren­ka­mą­sias są­skai­tas, skel­bia­mas Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.vmi.lt, nu­ro­dant įmo­kos ko­dą – 1001. Jei per pir­mą­jį ka­len­do­ri­nį pus­me­tį pri­va­taus miš­ko sa­vi­nin­kas fi­zi­nis as­muo ne­ga­vo to­kių pa­ja­mų, de­kla­ra­ci­jos teik­ti ne­rei­kia.

Kaip pa­nau­do­ja­mos pri­va­lo­mų­jų at­skai­ty­mų lė­šos

Miš­kų įsta­ty­mo 7 straips­nio 2 da­ly­je nu­ma­ty­ta, kad pri­va­lo­mie­ji at­skai­ty­mai iš pa­ja­mų už par­duo­tą ža­lia­vi­nę me­die­ną ir ne­nu­kirs­tą miš­ką, ku­riuos pri­va­lo mo­kė­ti vi­si miš­kų val­dy­to­jai, įtrau­kia­mi į vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mas ir nau­do­ja­mi įvai­rioms ben­dro­sioms miš­kų ūkio reik­mėms fi­nan­suo­ti, tai yra miš­kų in­ven­to­ri­za­vi­mui, ap­skai­tai, ben­drai, ne­pri­klau­so­mai nuo nuo­sa­vy­bės for­mos, vals­ty­bi­nei miš­kų prieš­gais­ri­nei sis­te­mai or­ga­ni­zuo­ti ir iš­lai­ky­ti, sti­chi­nių ne­lai­mių pa­da­ri­niams ir ma­si­nių li­gų bei ken­kė­jų ži­di­niams lik­vi­duo­ti, pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kams kon­sul­tuo­ti bei mo­ky­ti, pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kų or­ga­ni­za­ci­nėms struk­tū­roms kur­tis, miš­ko ke­lių ir su­si­ju­sių miš­ko že­mės sau­si­ni­mo sis­te­mų įren­gi­nių prie­žiū­rai ir tai­sy­mui (re­mon­tui), in­for­ma­ci­jai apie miš­kus vie­šin­ti ir kt. Tai­gi, pri­va­lo­mie­ji at­skai­ty­mai pa­ten­ka į spe­cia­lią vals­ty­bės biu­dže­to pro­gra­mą, tai yra ben­drų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo pro­gra­mą, ir šios lė­šos nau­do­ja­mos tiks­lin­gai – ben­dro­sioms miš­kų ūkio reik­mėms ten­kin­ti.

Miš­ko ke­lių prie­žiū­ra ir re­mon­tas

Va­do­vau­jan­tis Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tu Ben­dros miš­ko ke­lių prie­žiū­ros ir tai­sy­mo (re­mon­to) vi­sų nuo­sa­vy­bės for­mų miš­kuo­se tvar­kos ap­ra­šu, Ben­drų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo pro­gra­mos lė­šo­mis miš­ko ke­lių prie­žiū­rą ir tai­sy­mą (re­mon­tą) or­ga­ni­zuo­ja ir įgy­ven­di­na vals­ty­bės įmo­nė Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­ja. Kiek­vie­na­me miš­kų urė­di­jos re­gio­ni­nia­me pa­da­li­ny­je su­da­ro­ma ko­mi­si­ja, į ku­rios su­dė­tį įei­na miš­kų urė­di­jos re­gio­ni­nio pa­da­li­nio, Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos, Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos, miš­ko sa­vi­nin­kų aso­cia­ci­jų ir sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai. Ši ko­mi­si­ja su­da­ro pri­ori­te­ti­nių miš­ko ke­lių, ku­riuos siū­lo­ma pri­žiū­rė­ti ir tai­sy­ti (re­mon­tuo­ti), są­ra­šą ir pla­ną. Jais va­do­vau­jan­tis miš­kų urė­di­jos re­gio­ni­nis pa­da­li­nys vyk­do miš­ko ke­lių prie­žiū­ros ir re­mon­to dar­bus. Pa­tvir­tin­ti są­ra­šai ir pla­nai skel­bia­mi miš­kų urė­di­jų re­gio­ni­nių pa­da­li­nių in­ter­ne­to pus­la­piuo­se.
Per 2017 me­tus vals­ty­bės įmo­nės miš­kų urė­di­jos vi­so­je Lie­tu­vo­je pa­pil­do­mai, ne­skai­čiuo­jant kas­me­ti­nio miš­kų urė­di­jų sa­vo­mis lė­šo­mis vyk­do­mo miš­ko ke­lių prie­žiū­ros ir re­mon­to, su­tvar­kė 690 ki­lo­met­rų miš­ko ke­lių. Šiai prie­mo­nei įgy­ven­din­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja iš Ben­drų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo pro­gra­mos lė­šų sky­rė 3,2 mi­li­jo­nus eu­rų. Per 2016 me­tus, pa­nau­do­jus 4,13 mi­li­jo­nų eu­rų iš jau mi­nė­tos pro­gra­mos, bu­vo su­re­mon­tuo­ta 1102,4 ki­lo­met­rai miš­ko ke­lių. Ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mu tvir­ti­na­mas Ben­drų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo pro­gra­mos lė­šų pa­skirs­ty­mas pa­gal prie­mo­nes skel­bia­mas vie­šai, jį ga­li­te ras­ti Tei­sės ak­tų re­gist­re (www.e-tar.lt).
Pri­me­na­me, kad Miš­kų įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, jog miš­ko ke­lių, ei­nan­čių per ke­le­to miš­ko sa­vi­nin­kų ir val­dy­to­jų val­das, prie­žiū­rą ir tvar­ky­mą pri­va­lo at­lik­ti tų val­dų val­dy­to­jai, sa­vi­nin­kai ar nau­do­to­jai tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka, tai yra miš­ko ke­lius tvar­ky­ti pri­va­lo ne tik miš­kų, ku­riais ei­na tie ke­liai, sa­vi­nin­kai ar val­dy­to­jai, bet ki­ti as­me­nys, ku­rie nau­do­ja­si ke­liu ir jį su­ga­di­na. Ki­taip ta­riant, ga­lio­ja ben­dra tai­syk­lė – jei su­ga­di­nai ki­to as­mens tur­tą, šiuo at­ve­ju – miš­ko ke­lią, pri­va­lai jį su­tai­sy­ti ar tin­ka­mai at­ly­gin­ti sa­vi­nin­kui už jo tur­tui pa­da­ry­tą ža­lą.
Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie pri­va­lo­muo­sius at­skai­ty­mus iš pa­ja­mų už par­duo­tą ža­lia­vi­nę me­die­ną ir ne­nu­kirs­tą miš­ką ga­li­te ras­ti Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.vmi.lt bei Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­to sve­tai­nės www.am.lt skil­ty­je Miš­kai/Pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kams.

In­for­ma­ci­ja pa­reng­ta Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu

R-744

Komentarai
Kiti straipsniai