Pirmadienis, 2019 m. birželio 17 d.

Visą Lietuvą ant kojų sukėlusios dramos atomazga: din­gu­sios mer­gai­tės ras­tos ta­me pa­čia­me kai­me

Ne­ri­mas ir ne­ži­no­my­bė bu­vo su­kaus­tę Kar­klė­nų ir Ma­žia­vų (Nau­so­džio sen.) kai­mo gy­ven­to­jų šei­mas, kai ant­ra­die­nio, bir­že­lio 5-osios, va­ka­rą din­go jų duk­ros: kar­klė­niš­kės se­sės S. D. (gim. 2004 m.) ir E. D. (gim. 2007 m.) bei ma­žia­viš­kė Ž. S. (gim. 2003 m.). Pas­ta­ro­ji tą­dien drau­ges iš­ly­dė­jo iš sa­vo na­mų link Kar­klė­nų, ir kaž­kur vi­sos pra­puo­lė.

Bir­že­lio 6-osios ry­tą po­li­ci­ja iš­pla­ti­no din­gu­sių vai­kų nuo­trau­kas, pa­tei­kė trum­pą ap­ra­šy­mą, pa­pra­šė vi­suo­me­nės pa­gal­bos. Jau­di­nan­čia ži­nia so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se iš­kart su­sku­bo da­lin­tis tūks­tan­čiai gy­ven­to­jų.
Bu­vo pra­neš­ta, jog bir­že­lio 5-osios va­ka­rą, apie pu­sę še­šių, Ž. S. iš sa­vo na­mų, esan­čių Mi­ni­jos gat­vė­je, Ma­žia­vų kai­me, iš­ly­dė­jo E. D. ir S. D. na­mo, į Kar­klė­nus. Nuo to lai­ko jų nie­kas ne­be­ma­tė, su­si­siek­ti te­le­fo­nais bu­vo ne­įma­no­ma.
Plun­gės r. po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai per nak­tį ieš­ko­jo din­gu­sių vai­kų, tre­čia­die­nį iš pat ry­to į pa­ieš­ką įsi­jun­gė ir Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK Sun­kių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai.
Tą pa­tį ry­tą kal­bin­tas Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas sa­kė, jog mer­gai­čių bu­vo ieš­ko­ma vi­są nak­tį, pa­ieš­ka tę­sia­ma pa­si­tel­kus dro­ną, ki­no­lo­gus su šu­ni­mis, taip pat ruo­šia­ma­si į orą kel­ti sraig­tas­par­nį.
Nuo vie­no kai­mo iki ki­to – maž­daug pus­an­tro ki­lo­met­ro. Iš Ma­žia­vų į Kar­klė­nus ga­li­ma ei­ti ne tik ke­liu, bet ir tie­siai per lau­kus. Ku­riuo ke­liu ėjo drau­gės, aiš­ki­no­si pa­rei­gū­nai. Taip pat bu­vo ap­žiū­ri­mos apy­lin­kės, ap­klau­sia­mi drau­gai ir pa­žįs­ta­mi.
Pa­rei­gū­nas S. Vai­če­kaus­kas tei­gė, jog pa­si­klys­ti vai­kai ne­ga­lė­jo, o iš na­mų bėg­ti pa­aug­lės ne­bu­vo lin­ku­sios. Bent jau taip po­li­ci­jai sa­kė din­gu­sių­jų tė­vai.
Vi­sos trys mo­ko­si Ku­lių gim­na­zi­jo­je: Ž. S. šie­met bai­gia 8-ąją, S. D. – 7-ąją, o E. D. – 4 kla­sę. Tre­čia­die­nio ry­tą kal­bin­ta di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Al­vy­ra Vir­ši­lie­nė sa­kė, jog į mo­kyk­lą yra at­vy­ku­si po­li­ci­ja ir kal­ba­si su vai­kais, aiš­ki­na­si, gal kas ži­no ką nors dau­giau.
Pe­da­go­gė tei­gė, jog moks­lei­vės iš pa­mo­kų ne­laks­tė, el­gė­si ir mo­kė­si nor­ma­liai. Tie­siog vai­kai kaip vai­kai, iš tvar­kin­gų šei­mų. Tie­sa, dėl lan­ko­mu­mo pro­ble­mų yra bu­vę su se­su­tė­mis, ne vi­sa­da jų pra­leis­tos pa­mo­kos bū­da­vo pa­tei­sin­tos, ne vi­sa­da ir tė­vai ži­no­da­vo, kur jų duk­ros, bet mo­ky­to­jai į tai žiū­rė­da­vo la­bai at­sa­kin­gai ir vi­sa­da in­for­muo­da­vo ma­mą.
Ži­nia apie tri­jų moks­lei­vių din­gi­mą su­krė­tė vi­są mo­kyk­los ben­druo­me­nę, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja pri­si­pa­ži­no esan­ti la­bai su­si­jau­di­nu­si, iš­reiš­kė vil­tį, kad vis­kas baig­sis lai­min­gai.
Ir iš­ties din­gu­sios pa­aug­lės ne­tru­kus bu­vo su­ras­tos – tą pa­čią bir­že­lio 6 die­ną, apie 11.10 val., po­li­ci­ja iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog mer­gai­tės su­ras­tos gy­vos ir svei­kos.
Plun­gės PK Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kės In­gri­dos Juš­kai­tės tei­gi­mu, pra­din­gė­lės ap­tik­tos Kar­klė­nų kai­me esan­čio­se ap­leis­to­se dirb­tu­vė­se. Ką jos ten vei­kė ir ko­dėl ten lei­do lai­ką, bus ži­no­ma, kai su vi­so­mis tri­mis pa­ben­draus po­li­ci­jos ty­rė­jai. I. Juš­kai­tės ži­nio­mis, mer­gai­tės ras­tos vie­nos, jos ti­ki­no, kad vi­są nak­tį ta­me pa­sta­te ir pra­bu­vo. Tie­sa, pas­ta­ruo­ju tei­gi­niu pa­rei­gū­nai lin­kę abe­jo­ti.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Dingusios mergaitės tikino visą naktį prabuvusios apleistose dirbtuvėse ir miegojusios ant grūdų šioje priekaboje, tačiau pareigūnai šia versija abejoja.

www.delfi.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai