Ketvirtadienis, 2019 m. liepos 18 d.

Tve­riš­kiai mi­nė­jo 400-ąjį pir­mo­sios pa­ra­pi­nės baž­ny­čios ju­bi­lie­jų

Ge­gu­žės pas­ku­ti­nį­jį sek­ma­die­nį Tve­rus su­dre­bi­no dar vie­nas ju­bi­lie­jus. Pa­ra­pi­jie­čiai šven­tė di­din­gą pir­mo­sios pa­ra­pi­nės baž­ny­čios Tve­ruo­se pa­sta­ty­mo (1618–2018 m.) 400 me­tų ju­bi­lie­jų. Ryš­kus šven­tės ak­cen­tas – apaš­ta­li­nio nun­ci­jaus ar­ki­vys­ku­po Ped­ro Lo­pez Quin­ta­na at­vy­ki­mas ir šv. Mi­šių au­ko­ji­mas.

1618 m. Tve­rų pa­ra­pi­jos įkū­ri­mas ir Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo baž­ny­čios pa­sta­ty­mas su­ta­po su ka­ta­li­ky­bės re­for­ma vi­sa­me pa­sau­ly­je, taip pat ir Že­mai­ti­jo­je. Pir­mą­ją baž­ny­čią Tve­ruo­se pa­sta­tė ti­jū­nas Eli­jas Il­gov­skis, pa­do­va­no­jęs ir ste­buk­lin­gą­jį Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos su kū­di­kiu pa­veiks­lą. Ant­ro­ji baž­ny­čia pa­sta­ty­ta 1670-ais me­tais, ta­čiau 1741 m. ji su­de­gė, o po ke­lių me­tų bu­vo at­sta­ty­ta. Kle­bo­nas Juo­za­pas Niū­nia­va-Niū­ne­vi­čius su pa­ra­pi­jie­čiais 1897 m. pa­sta­tė da­bar­ti­nę me­di­nę baž­ny­čią, 1907 m. – mū­ri­nę var­pi­nę.
Šven­tės me­tu pir­miau­sia mies­te­lio gy­ven­to­jai ir sve­čiai bū­ria­vo­si aikš­tė­je, ku­rio­je vy­ko apaš­ta­li­nio nun­ci­jaus su­ti­ki­mas. Su­lau­kę gar­baus sve­čio, sto­jo į ei­se­ną ir ėjo į mal­dos na­mus. Baž­ny­čios šven­to­riu­je šiam ju­bi­lie­jui ir vals­ty­bin­gu­mo šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti pa­sta­ty­tas nau­jas kop­lyt­stul­pis, sve­čiui su­teik­ta gar­bė jį pa­šven­tin­ti.
Tve­rų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas kun. dr. Sau­lius Stumb­ra džiau­gė­si, kad be­si­ruo­šiant iš­kil­mėms pa­vy­ko su­tvar­ky­ti ir at­nau­jin­ti baž­ny­čią, jos ap­lin­ką, at­lik­ti bū­ti­niau­sius dar­bus. „Per tuos me­tus mes au­go­me ir pa­tys, mo­kė­mės pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už sa­vo pa­ra­pi­ją, bū­ti ak­ty­ves­ni pa­ra­pi­jie­čiai. No­ri­si dė­ko­ti vi­siems ir kiek­vie­nam, ku­rie dir­bo, mel­dė­si, ruo­šė­si šiai ju­bi­lie­ji­nei šven­tei. Pra­šau apaš­ta­li­nio nun­ci­jaus au­ko­ti šv. Mi­šias už šią pa­ra­pi­ją – už vi­sus ser­gan­čius, už jau­ni­mą, ku­ris tik mo­ko­si gy­ven­ti, už šei­mas, ku­rios yra baž­ny­čios ir vals­ty­bės at­ei­tis, už kiek­vie­ną pa­ra­pi­jos ge­ra­da­rį, ku­ris čia gy­ve­no, gy­ve­na ar dar gy­vens“, – kal­bė­jo Tve­rų kle­bo­nas. Pa­dė­ko­ta ir La­ri­sai bei Al­giui Mar­či­naus­kams už pa­do­va­no­tą ąžuo­lą, iš ku­rio gi­mė nau­jai pa­sta­ty­tas kop­lyt­stul­pis. Ja­me iš­rai­žy­ti žo­džiai – „Pa­dė­ka už pra­ei­tį. Pa­lai­mos da­bar­čiai. Vil­ties at­ei­čiai“.
Šv. Mi­šias taip pat au­ko­jo apaš­ta­li­nis nun­ci­jus Ped­ro Lo­pez Quin­ta­na. Jų me­tu gie­do­jo Kau­no sak­ra­li­nės mu­zi­kos mo­kyk­los cho­ras „Can­to­res Da­vid“ (vad. M. Ra­dze­vi­čius, I. Tar­vy­die­nė). Var­go­na­vo Po­vi­las Pad­lec­kis.
Svei­ki­ni­mo žo­džių pa­ra­pi­jie­čiams tą­dien tik­rai ne­trū­ko. Pir­miau­sia svei­ki­no Tve­rų se­niū­nas An­ta­nas Za­le­pū­gas, dė­ko­da­mas vi­siems su­si­rin­ku­siems į šią gra­žią ju­bi­lie­ji­nę šven­tę, taip pat ir tiems, ku­rie pri­si­dė­jo ruo­šian­tis ir lau­kiant ju­bi­lie­jaus. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis ir ki­ti sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ir­gi džiau­gė­si gra­žia šven­te, dė­ko­jo už bu­vi­mą kar­tu. Pri­si­mi­ni­mui apaš­ta­li­niam nun­ci­jui me­ras įtei­kė kny­gą, o kle­bo­nui kun. dr. S. Stumb­rai – raš­tą, ku­riuo dė­ko­jo, kad šią gar­bin­gą šven­tę baž­ny­čia pa­si­tin­ka at­jau­nė­ju­si ir pa­gra­žė­ju­si. Taip yra dėl kle­bo­no at­kak­lu­mo ir ge­bė­ji­mo su­telk­ti ge­riems dar­bams vi­są pa­ra­pi­ją. „Ačiū už pa­pras­tu­mą, tei­sin­gu­mą, at­vi­ru­mą ir dva­si­nės ra­my­bės sklei­di­mą, dė­me­sin­gu­mą, at­jau­tą ir pa­si­au­ko­ji­mą sa­vo pa­ra­pi­jos žmo­nėms“, – sa­kė me­ras. Ne­gai­lė­ta gra­žių žo­džių ir se­niū­nui bei vi­siems se­niū­ni­jos dar­buo­to­jams, ver­slo at­sto­vams, vi­siems pri­si­dė­ju­siems, nes ben­dros pa­stan­gos duo­da gra­žų re­zul­ta­tą.
Ju­bi­lie­ji­nė­se iš­kil­mė­se da­ly­va­vo po­li­ti­kai Lai­ma An­dri­kie­nė, Jo­nas Var­ka­lys, Vy­gau­das Ušac­kas, Jur­gis Raz­ma. Svei­ki­no Klai­pė­dos cho­ris­tai iš Kris­taus ka­ra­liaus baž­ny­čios. Po šv. Mi­šių mies­te­lio aikš­tė­je lau­kė už­kan­džiai, vy­ko šven­ti­nė mu­gė, kon­cer­ta­vo Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los or­kest­ras.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Iškilmingas apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Pedro Lopez Quintana (viduryje) sutikimas miestelio aikštėje.

Komentarai
Kiti straipsniai