Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

Sa­vi­val­dy­bių at­vi­ru­mas ES in­ves­ti­ci­joms: Telšių ap­skri­ty­je išsis­ki­ria Plun­gė

Su­da­rius Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių at­vi­ru­mo Eu­ro­pos Sąjun­gos (ES) in­ves­ti­ci­joms in­deksą, pa­aiškė­jo re­gio­nai, ku­riuo­se gy­ven­to­jai dažniau­siai nau­do­ja­si šių in­ves­ti­ci­jų re­zul­ta­tais, la­biau­siai jau­čia jų po­vei­kį gy­ve­ni­mo ko­ky­bei ir dau­giau­sia do­mi­si ES fi­nan­suo­ja­mais pro­jek­tais. Pa­gal šį in­deksą Telšių ap­skri­ty­je išsis­ki­ria tik Plun­gės r. sa­vi­val­dy­bė, užėmu­si 13 vietą iš vi­sų 60 šalies sa­vi­val­dy­bių.

Ki­tos Telšių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės pa­gal at­vi­ru­mo ES in­ves­ti­ci­joms in­deksą at­si­dū­rė žemiau ben­dro šalies vi­dur­kio. Telšių r. užėmė 35-tą, Mažei­kių r. – 48-tą, Rie­ta­vo – 54-tą vietą.
Sa­vi­val­dy­bių at­vi­ru­mo ES in­ves­ti­ci­joms in­dek­sas su­da­ry­tas ben­dro­vei „Spin­ter ty­ri­mai“ ap­klau­sus dau­giau nei 4500 res­pon­den­tų iš vi­sų 60 šalies sa­vi­val­dy­bių.
Ap­klau­sos duo­me­ni­mis, 22 proc. Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jų yra ge­rai in­for­muo­ti apie re­gio­ne vyk­do­mus ES in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tus, 30 proc. nau­do­ja­si šių pro­jek­tų re­zul­ta­tais, net 54 proc. ma­to in­ves­ti­ci­jų naudą mies­tie­čių gy­ve­ni­mo ko­ky­bei.
Telšių ap­skri­ty­je mažiau­siai in­for­muo­tų gy­ven­to­jų apie ES fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus yra Telšių ir Mažei­kių ra­jo­nuo­se – ati­tin­ka­mai 17 ir 16 proc. ap­klaus­tų šių sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jų. Dau­giau­sia įžvel­gian­čių šių pro­jek­tų naudą – Telšių ra­jo­ne (63 proc.), mažiau­siai – Mažei­kių ra­jo­ne (43 proc.).
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je yra mažiau­siai be­si­nau­do­jan­čių ES in­ves­ti­ci­jų re­zul­ta­tais – 24 proc. res­pon­den­tų.
„Su­da­rant at­vi­riau­sių ES in­ves­ti­ci­joms sa­vi­val­dy­bių in­deksą, at­sižvelg­ta vien į kon­kre­čia­me re­gio­ne gy­ve­nan­čių žmo­nių nuo­monę, ne­pai­sant to, kiek ta­me re­gio­ne in­ves­tuo­ta lėšų. Šio ty­ri­mo re­zul­ta­tai at­sklei­dė, kad ES in­ves­ti­ci­jų po­vei­kis pri­klau­so ne nuo jų kie­kio. Tai pui­kiai su­pran­ta­ma, nes mažes­niuo­se šalies re­gio­nuo­se, kur ben­dras viešųjų ir pri­va­čių in­ves­ti­ci­jų ly­gis yra mažes­nis, ES fi­nan­suo­ja­mi pro­jek­tai tam­pa la­biau pa­ste­bi­mi“, – tei­gia LR fi­nan­sų vi­ce­mi­nist­rė Lo­re­ta Mas­ka­lio­vie­nė.
Iš vi­sų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių sąrašo viršuje at­si­dū­rė Tau­ra­gės r., Elek­trė­nų, Šir­vin­tų r., Jur­bar­ko r., Kau­no m., Ig­na­li­nos r., Aly­taus r. ir m. sa­vi­val­dy­bės.
Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, dau­giau­sia Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ES in­ves­ti­ci­jų naudą ma­to at­nau­ji­nant mies­tus ir mies­te­lius, re­konst­ruo­jant ke­lius, re­no­vuo­jant dau­gia­bu­čius. Tei­gia­mas in­ves­ti­ci­jų po­vei­kis ma­to­mas ir kul­tū­ros, ap­lin­ko­sau­gos, svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­se.
Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je įgy­ven­di­na­ma be­veik 12 tūkst. pro­jek­tų, ku­riems iš ES 2014–2020 m. fi­nan­si­nės per­spek­ty­vos jau išmo­kė­ta 1,5 mlrd. eu­rų.

Komentarai
Kiti straipsniai