Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

Sa­vi­val­dy­bėje – spe­cia­lis­tas kul­tū­rai ir ne­for­ma­lia­jam švie­ti­mui

Ge­gu­žės 29-ąją įvy­ko Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos or­ga­ni­zuo­tas kon­kur­sas kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jo – Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to – pa­rei­goms už­im­ti.

Da­ly­vau­ti kon­kur­se no­rą pa­reiš­kė trys pre­ten­den­tės, tu­rin­čios aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą ar­ba jam pri­lyg­tą iš­si­la­vi­ni­mą so­cia­li­nių, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų ar­ba me­nų sri­ty­je.
Už­im­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to kul­tū­rai ir ne­for­ma­lia­jam švie­ti­mui pa­rei­gas pa­siū­ly­ta In­gri­dai Uz­ne­vi­čiū­tei. Ji kon­kur­se iš de­šim­ties ga­li­mų su­rin­ko de­vy­nis taš­kus. Ki­tos kon­kur­so da­ly­vės ati­tin­ka­mai su­rin­ko 7 ir 6,7 ba­lo.
Dar­bo su­tar­tis su kon­kur­są lai­mė­ju­sia I. Uz­ne­vi­čiū­te bus su­da­ry­ta, kai Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius gaus iš STT pa­žy­mą dėl pre­ten­den­tės ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos ir tin­ka­mu­mo ei­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jo pa­rei­gas.

Komentarai
Kiti straipsniai