Trečiadienis, 2019 m. liepos 17 d.

Ša­tei­kiuo­se ug­nis pa­si­glem­žė me­džio ap­dir­bi­mo pa­sta­tą, ga­te­rius ir me­die­ną

Me­die­nos ap­dir­bi­mo įmo­nė UAB „Žal­me­dis“, ku­riai va­do­vau­ja V. M., Ša­tei­kiuo­se už­si­plies­kė nak­tį iš ge­gu­žės 31-osios į bir­že­lio 1-ąją, šiek tiek po ant­ros va­lan­dos. Di­džiu­lis gais­ras vi­siš­kai su­nio­ko­jo pa­sta­tą, įren­gi­nius ir ne­ma­žai me­die­nos.

Apie ne­lai­mę Plun­gės prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai (PGT) pra­neš­ta penk­ta­die­nio nak­tį, 2.20 va­lan­dą. Ug­nia­ge­siai bu­vo in­for­muo­ti, jog Ša­tei­kių kai­me, Pra­mo­nės g. 4, de­ga me­džio ap­dir­bi­mo pa­sta­tas.
At­vy­kus gel­bė­to­jams, me­di­nis pa­sta­tas pleš­kė­jo at­vi­ra lieps­na, ša­lia bu­vo už­si­de­gu­si su­krau­ta me­die­nos rąs­tų rie­tu­vė.
Kaip sa­kė Plun­gės PGT vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, vi­sai ne­to­li – už 10-ies met­rų – sto­vė­ju­sio ki­to įmo­nės ga­my­bi­nio pa­sta­to lan­gai nuo karš­čio taip pat iš­du­žo, ap­de­gė pa­sta­to du­rys, bet sta­ti­nį pa­vy­ko iš­sau­go­ti. Ja­me lai­ko­mos pju­ve­nos. Be­je, šia­me pa­sta­te šie­met kiek anks­čiau taip pat bu­vo ki­lęs gais­ras.
Šį­kart ug­nis įsi­su­ko į va­di­na­mą­ją ga­te­ri­nę ir su­nio­ko­jo pa­sta­tą, vi­du­je bu­vu­sius du ga­te­rius bei apie 30 ku­bi­nių met­rų iš­pjau­tos me­die­nos, taip pat ap­de­gė ir ša­lia pa­sta­to lai­ky­ta me­die­nos rąs­tų rie­tu­vė – apie 50 kub. m. Pa­vy­ko iš­sau­go­ti už 6 met­rų nuo de­gan­čio pa­sta­to sto­vė­ju­sį sunk­ve­ži­mį „Ive­co“, skir­tą vež­ti me­die­nai.
Sar­go, pa­sak M. Pronc­kaus, įmo­nė­je ne­bu­vo, ta­čiau te­ri­to­ri­ja fil­muo­ja­ma, tad gais­ro prie­žas­tį ti­ki­ma­si grei­tai nu­sta­ty­ti.

Nuotraukoje: Po gaisro medžio apdirbimo pastatas ir du gateriai virto nuodėgulių krūva.

Komentarai
Kiti straipsniai