Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

Prie vai­ro – gir­tas, pa­siu­tęs ir dar su kon­tra­ban­da…

Bir­že­lio 5 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK) iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Ne­blai­vus plun­giš­kis ga­be­no 10 tūkst. kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių pa­ke­lių“. Mi­nė­tas pa­žei­dė­jas pa­rei­gū­nams įkliu­vo pas­ku­ti­nę ge­gu­žės sa­vai­tę Trui­kiuo­se.

Pra­ėju­sios sa­vai­tės ant­ra­die­nį, t. y. ge­gu­žės 29 die­ną, ne­tru­kus po 16 va­lan­dos, Plun­gės ra­jo­no Trui­kių kai­me bu­vo su­lai­ky­tas „VW Golf“ vai­ra­vęs plun­giš­kis (gim. 1979 m.). Vy­ras bu­vo stip­riai ap­svai­gęs – al­ko­ho­lio ma­tuok­liu jam nu­sta­ty­tas 2,81 pro­mi­lės gir­tu­mas.
Be to, au­to­mo­bi­lio sa­lo­nas bu­vo pri­kimš­tas rū­ka­lų – 20-yje dė­žių bu­vo per 10 tūks­tan­čių pa­ke­lių kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių.
Gir­tas vy­ras bu­vo at­vež­tas į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, ta­čiau ne­su­ti­ko pa­klus­ti pa­rei­gū­nų rei­ka­la­vi­mams – at­si­sa­kė lip­ti iš tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio ir gal­va dau­žė per­tva­rą, ski­rian­čią tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio sa­lo­ną nuo lai­ki­no su­lai­ky­mo pa­tal­pos.
Po­li­ci­nin­kams te­ko im­tis griež­tes­nių prie­mo­nių – bu­vo pa­nau­do­ti ko­vi­niai im­ty­nių veiks­mai ir elek­tros im­pul­si­nis prie­tai­sas.
Smar­kio­jo „gol­fo“ vai­ruo­to­jo at­žvil­giu pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ne tik dėl kon­tra­ban­dos ir vai­ra­vi­mo iš­gė­rus, bet ir dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo.

Nuotraukoje: „VW Golf“ kimšte prikimštas rūkalų.

Komentarai
Kiti straipsniai