Ketvirtadienis, 2019 m. liepos 18 d.

Kas bū­tų, jei­gu bū­tų…

Bir­že­lio 4-ąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su UAB „TEC In­dus­ry“ va­do­vu Vis­val­du Ša­vels­kiu ir UAB „Eko­ter­mi­ja“ pro­jek­tų va­do­vu Ma­riu­mi Bru­žu. Jie Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos už­sa­ky­mu Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams bei ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tams pri­sta­tė at­lik­tą stu­di­ją „Veiks­mų pla­nas ma­žin­ti ši­lu­mos ener­gi­jos kai­ną Plun­gės mies­te, mo­der­ni­zuo­jant V. Ma­čer­nio g. 19B ka­ti­li­nės pa­jė­gu­mus“.

Kaip sa­kė kon­sul­tan­tai, V. Ma­čer­nio gat­vė­je esan­tys du­ji­niai ka­ti­lai šiuo me­tu ši­lu­mos ener­gi­ją ga­mi­na tik ta­da, kai ne­pa­kan­ka ši­lu­mos ener­gi­jos srau­to iš UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“. Gam­ti­nė­mis du­jo­mis kū­re­na­mais ka­ti­lais per me­tus pa­ga­mi­na­ma iki ke­lių šim­tų MWh ši­lu­mos ener­gi­jos.
Stu­di­jos ren­gė­jai pa­brė­žė, kad pa­grin­di­nis jų dar­bo tiks­las – ras­ti bū­dą, kaip op­ti­mi­zuo­ti Plun­gės ši­lu­mos ūkį ir ši­lu­mos kai­ną. Sve­čiai pa­tei­kė ke­lis sce­na­ri­jus, kaip tai pa­da­ry­ti.
Pa­gal pir­mą­jį sce­na­ri­jų, nuo­mos su­tar­čiai su UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ pa­si­bai­gus, nu­trau­kia­ma ši­lu­mos ga­my­ba dviem bio­ku­ro van­dens šil­dy­mo ka­ti­lais, bio­ku­ro ko­ge­ne­ra­ci­nė jė­gai­nė vei­kia to­liau, pa­pil­do­mas sis­te­mos po­rei­kis už­tik­ri­na­mas ši­lu­mos tie­kė­jo įren­gi­niais.
Pa­gal an­trą sce­na­ri­jų, nuo­mos su­tar­čiai su „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ pa­si­bai­gus, nu­trau­kia­ma ši­lu­mos ga­my­ba dviem bio­ku­ro van­dens šil­dy­mo ka­ti­lais (dėl pa­si­bai­gu­sio re­sur­so), ko­ge­ne­ra­ci­nė jė­gai­nė vei­kia to­liau, o ši­lu­mos tie­kė­jas pa­si­sta­to sa­vo bio­ku­ro ka­ti­lą (jo ga­lia nu­sta­to­ma ana­li­zės me­tu).
Pa­gal tre­čią sce­na­ri­jų ši­lu­mos tie­kė­jas nu­per­ka vie­ną „Plun­gės bio­e­ner­gi­jos“ val­do­mą bio­ku­ro van­dens šil­dy­mo ka­ti­lą ir jį kei­čia pa­si­nau­do­da­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­ne pa­ra­ma.
Pa­gal ket­vir­tą sce­na­ri­jų nuo­mos su­tar­tis su „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ ne­pra­tę­sia­ma, įmo­nė nu­trau­kia ga­my­bą van­dens šil­dy­mo ka­ti­lais, ši­lu­mos tie­kė­jas sta­to sa­vo bio­ku­ro ka­ti­lus.
UAB „TEC In­dust­ry“ va­do­vas V. Ša­vels­kis ir UAB „Eko­ter­mi­jos“p­ro­jek­tų va­do­vas M. Bru­žas pa­brė­žė, kad, jų ma­ny­mu, pa­grin­di­nis da­ly­kas, ku­rį rei­kė­tų pa­da­ry­ti, – tai su­jung­ti dvi cen­tra­li­zuo­to ši­lu­mos tie­ki­mo tra­sas, esan­čias V. Ma­čer­nio g. 19B ir Lent­pjū­vės g. 7A, Plun­gė­je.
Jei­gu šių dvie­jų ka­ti­li­nių tin­klas bū­tų su­jung­tas, klau­si­mų dėl ši­lu­mos kai­nos su­ma­ži­ni­mo Plun­gės mies­te net ne­kil­tų. Ka­dan­gi šios ši­lu­mos tra­sos ne­su­jung­tos, pa­sak UAB „Eko­ter­mi­ja“ pro­jek­tų va­do­vo M. Bru­žo, kas­met pra­ran­da­ma apie 400 tūkst. eu­rų. Tai di­džiu­liai pi­ni­gai. Ir tai vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl Plun­gė­je ši­lu­mos kai­na to­kia di­de­lė, pa­ly­gi­nus su ki­tais mies­tais.
Ta­čiau pa­grin­di­nė pro­ble­ma, ko­dėl kai­nos di­de­lės – mo­ka­me po 3,28 Eur už vie­ną kWh, o kur dar di­de­li bio­ku­ro kaš­tai. Apie 80 proc. ši­lu­mos ener­gi­jos per­ka­ma iš UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“.
Be to, kaip sa­kė pro­jek­tų va­do­vas M. Bru­žas, tiek V. Ma­čer­nio g. 19B, tiek Lent­pjū­vės g. 7A esan­čio­se ka­ti­li­nė­se įreng­tų bran­gių ši­lu­mos ga­my­bos įren­gi­nių ga­lia iš­nau­do­ja­ma ne­op­ti­ma­liai. Tad ši­lu­mos var­to­to­jai mo­ka ir už tuos įren­gi­nius, ku­rie ne­dir­ba. Pa­sak M. Bru­žo, iš­ana­li­za­vus esa­mą si­tu­a­ci­ją, nu­sta­ty­ta, kad ka­ti­li­nė­se įreng­ti bran­gūs ši­lu­mos įren­gi­niai dir­ba 85 proc. pa­jė­gu­mu, o tai ga­nė­ti­nai že­mas ši­lu­mos ga­my­bos efek­ty­vu­mas, tu­rint ome­ny, kad Lent­pjū­vės g. 7A ka­ti­li­nė­je eks­plo­a­tuo­ja­mas kon­den­sa­ci­nis dū­mų eko­no­mai­ze­ris (KDE). Šio­je ka­ti­li­nė­je įreng­tas 5MW bio­ku­ro ka­ti­las ir KDE ne­vei­kia op­ti­ma­lia ga­lia, kas ir ne­lei­džia iš­nau­do­ti ku­ro ener­gi­jos. O KDE ne­šil­dy­mo se­zo­nu ap­skri­tai ne­ga­li veik­ti dėl per ma­žos ga­lios.
Be to, iš ne­pri­klau­so­mų ši­lu­mos ga­min­to­jų su­per­ka­mos ši­lu­mos kai­na ne­ga­li bū­ti di­des­nė nei ati­tin­ka­mos cen­tra­li­zuo­to ši­lu­mos tie­ki­mo sis­te­mos (CŠT) pa­ly­gi­na­mo­sios ši­lu­mos ga­my­bos są­nau­dos. Jei ši­lu­mos tie­kė­jas val­do ši­lu­mos ga­my­bos įren­gi­nius, ku­rių ga­lios pa­kan­ka vi­sam var­to­to­jų ši­lu­mos po­rei­kiui pa­ten­kin­ti, ši­lu­mos tie­kė­jo pa­ly­gi­na­mo­sios ši­lu­mos ga­my­bos są­nau­dos ap­skai­čiuo­ja­mos kaip ati­tin­ka­mo mė­ne­sio ši­lu­mos ga­my­bos kai­nos kin­ta­mo­ji de­da­mo­ji kon­kre­čio­je sis­te­mo­je.
V. Ma­čer­nio g. 19B ka­ti­li­nės CŠT sis­te­mo­je pa­ly­gi­na­mo­sios ši­lu­mos ga­my­bos są­nau­dos nu­sta­to­mos kaip gam­ti­nių du­jų ga­my­bos kin­ta­mo­ji de­da­mo­ji. At­si­žvel­giant į tai, V. Ma­čer­nio g. 19B ka­ti­li­nės CŠT sis­te­mos pa­ly­gi­na­mo­sios ši­lu­mos ga­my­bos są­nau­dos yra aukš­tos, ati­tin­ka­mai aukš­ta ir iš ne­pri­klau­so­mo ši­lu­mos ga­min­to­jo UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ su­per­ka­mos ši­lu­mos kai­na.
Tad, kaip pa­brė­žė M. Bru­žas, jei­gu V. Ma­čer­nio ir Lent­pjū­vės gat­vių ka­ti­li­nių CŠT sis­te­mos bū­tų su­jung­tos, su­per­ka­mos ši­lu­mos kai­ną ri­bo­tų ne­aukš­ta gam­ti­nių du­jų kai­na, o di­dži­ą­ja da­li­mi – bio­ku­ro kai­na. Ati­tin­ka­mai iš ne­pri­klau­so­mo ši­lu­mos ga­min­to­jo su­per­ka­mos ši­lu­mos kai­na bū­tų ma­žes­nė.
Su­jun­gus šių dvie­jų ka­ti­li­nių CŠT sis­te­mas, ku­ro struk­tū­ro­je bio­ku­ras su­da­ry­tų apie 85 proc., gam­ti­nės du­jos – 15 proc. V. Ma­čer­nio g. 19B ir Lent­pjū­vės g. 7A ka­ti­li­nių su­nau­do­ja­mo ku­ro.
M. Bru­žas mi­nė­jo, kad, at­li­kus 2013–2017 me­tų ver­ti­ni­mą, nu­sta­ty­ta, kad vi­du­ti­nė šiuo lai­ko­tar­piu su­pirk­tos ši­lu­mos kai­na bu­vo 2,90 ct/kWh, tuo tar­pu, su­jun­gus sis­te­mas, mak­si­ma­li pirk­tos ši­lu­mos kai­na bū­tų bu­vu­si ati­tin­ka­mai 1,96 ct/kWh, t. y. 32 proc. ma­žes­nė.
Stu­di­jos au­to­riai taip pat pa­žy­mė­jo, kad va­do­vau­da­mie­si Ši­lu­mos kai­nų nu­sta­ty­mo me­to­di­ka ir Ši­lu­mos su­pir­ki­mo iš ne­pri­klau­so­mų ši­lu­mos ga­min­to­jų tvar­kos ir są­ly­gų ap­ra­šu, ap­skai­čia­vę, jog dėl to, kad Plun­gė­je tin­ka­mu lai­ku ne­bu­vo su­jung­tos V. Ma­čer­nio ir Lent­pjū­vės gat­vių ka­ti­li­nių sis­te­mos, ši­lu­mos var­to­to­jai (nuo 2013 me­tų sau­sio iki 2017 me­tų pa­bai­gos) per­mo­kė­jo 2,4 mln. eu­rų.
Dir­ban­čių­jų skai­čius ši­lu­mos tie­ki­mo įmo­nė­je taip pat yra svar­bus ro­dik­lis. UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ vie­nai re­a­li­zuo­tai GWh/me­tus ši­lu­mos ener­gi­jai 2016 me­tais te­ko 1,07 dar­buo­to­jo. Pri­dė­jus ne­pri­klau­so­mų ši­lu­mos ga­min­to­jų dar­buo­to­jų skai­čių (15 dar­buo­to­jų), ati­tin­ka­mai vie­nai re­a­li­zuo­tai GWh/me­tus ši­lu­mos ener­gi­jos tek­tų 1,34 dar­buo­to­jo. Vi­du­ti­nis ro­dik­lis 2016 me­tais bu­vo 0,57 dar­buo­to­jo/GWh.
Vis­ką api­ben­dri­nus, pa­sak stu­di­ją at­li­ku­sių kon­sul­tan­tų, ga­li­ma sa­ky­ti, kad op­ti­ma­liai ne­iš­nau­do­ja­mi ka­ti­li­nė­se įreng­tų bran­gių įren­gi­nių ga­lin­gu­mai, aukš­tos bio­ku­ro kai­nos, lai­ku ne­su­jung­tos ka­ti­li­nės yra tos prie­žas­tys, ku­rios le­mia di­de­les ši­lu­mos kai­nas Plun­gės mies­te.
Kon­sul­tan­tų pa­klau­sus, ar pa­si­rin­kus ir įgy­ven­di­nus vie­ną pa­siū­ly­tą ši­lu­mos ūkio op­ti­mi­za­vi­mo sce­na­ri­jų, ši­lu­mos kai­na Plun­gės gy­ven­to­jams tik­rai su­ma­žė­tų, bu­vo at­sa­ky­ta, kad bet ku­rio pa­siū­ly­mo įgy­ven­di­ni­mas kai­nuos, o tos in­ves­ti­ci­jos bus įskai­čiuo­tos į ši­lu­mos kai­ną.
„Dar me­tams pra­tęs­ti su­tar­tį su „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ – tik­rai nie­ko blo­go, o per tuos me­tus reik­tų rim­tai svars­ty­ti, ar ne­ver­tė­tų Plun­gės sa­vi­val­dy­bei de­rė­tis ir nu­pirk­ti „Plun­gės bio­e­ner­gi­jos“ įren­gi­nius“, – kaip vie­ną iš re­a­liau­sių va­rian­tų tei­kė kon­sul­tan­tai.
Iš­klau­sę ata­skai­tos, Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai bei Ta­ry­bos na­riai gar­siai svars­tė ir gūž­čio­jo pe­čiais ieš­ko­da­mi tin­ka­mo spren­di­mo, kas bū­tų, jei­gu pirk­tu­me sa­vo bio­ku­ro ka­ti­lą, jei­gu nu­trauk­tu­me su „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ su­tar­tį, jei­gu su­jung­tu­me ka­ti­li­nes, ar su­tik­tų par­duo­ti „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ įren­gi­nius… Kas bū­tų, jei­gu ne­su­tik­tų… Kas bū­tų, jei­gu bū­tų…
Aiš­ku tik vie­na, kad ši­lu­mos kai­na, pri­ėmus vie­no­kį ar ki­to­kį spren­di­mą ir jį įgy­ven­di­nus, grei­tu lai­ku ne­su­ma­žė­tų.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės inf.

Nuotraukoje: UAB „TEC Industry“ vadovas V. Šavelskis (dešinėje) ir UAB „Ekotermija“ projektų vadovas M. Bružas.

Komentarai
Kiti straipsniai