Trečiadienis, 2019 m. liepos 17 d.

Ge­gu­žės mė­ne­sio var­dai – Lie­pa ir Gus­tas

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, per 2018 me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį įre­gist­ruo­ti 36 gi­mi­mai – pa­sau­lį iš­vy­do 20 mer­gai­čių ir 16 ber­niu­kų. Po­pu­lia­riau­si var­dai – Lie­pa ir Gus­tas.

Plun­gė­je pra­ėju­sį mė­ne­sį iš vi­so gi­mė 20 ma­žy­lių, Pla­te­lių se­niū­ni­jo­je – 4, Al­sė­džių ir Žli­bi­nų – po 3, Bab­run­go ir Nau­so­džio – po 2, o Paukš­ta­kių ir Ša­tei­kių se­niū­ni­jo­se – po 1 vai­ką. Į Ku­lių, Stal­gė­nų ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jas „gan­drai“ ne­už­skri­do.
Be mi­nė­tų po­pu­lia­riau­sių var­dų, nau­ja­gi­miai pa­va­din­ti ir re­tes­niais var­dais: už­re­gist­ruo­tas Mar­gi­ris, Ne­fer­ti­tė, Me­dei­na, Me­li­sa, La­na, Ei­vi­lė. Trims kū­di­kiams su­teik­ti se­nes­ni var­dai – Ame­li­ja, Bar­bo­ra, My­ko­las. Gi­mė ir dvi dvy­nu­kų po­ros, už­re­gist­ruo­ti 9 tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mai.
Mir­čių, kaip įpras­ta, bu­vo dau­giau – įre­gist­ruo­tos 42 ne­tek­tys. Plun­gė­je mi­rė 15 žmo­nių, Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je – 5, Bab­run­go, Pla­te­lių ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jo­se – po 4, Ša­tei­kių – 3, o li­ku­sio­se se­niū­ni­jo­se – po vie­ną ar du gy­ven­to­jus.
Ge­gu­žės mė­ne­sį taip pat įre­gist­ruo­tos 34 san­tuo­kos, su­da­ry­ti 9 san­tuo­kos nu­trau­ki­mo ir 17 pa­kei­ti­mo, pa­pil­dy­mo įra­šų.

 Pa­reng­ta pa­gal Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus inf.

Komentarai
Kiti straipsniai