Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Su ak­ty­via po­li­ci­jos prie­žiū­ra ne­ra­mio­se Plun­gės vie­to­se si­tu­a­ci­ja ge­rė­ja

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) pri­žiū­ri­mo­se te­ri­to­ri­jo­se, tarp jų ir Plun­gės ra­jo­no PK, yra su­da­ry­ti Kri­mi­no­ge­ni­nių ži­di­nių že­mė­la­piai: iš­skir­tos vie­tos, ku­rio­se nuo­lat da­ro­mi nu­si­žen­gi­mai ar nu­si­kal­ti­mai. Šie že­mė­la­piai su­da­ry­ti sie­kiant di­din­ti sau­gu­mą ir už­kirs­ti ke­lią be­si­kar­to­jan­tiems nu­si­kal­ti­mams. Pa­ste­bi­ma, jog to­kia po­li­ci­jos ini­cia­ty­va jau pa­si­tei­si­no: nuo­lat ana­li­zuo­jant in­for­ma­ci­ją apie nu­si­kals­ta­mu­mą ži­di­niuo­se ir iman­tis tin­ka­mų pre­ven­ci­jos prie­mo­nių, ga­li­ma teig­ti, jog ties kri­mi­no­ge­ni­niais ži­di­niais gy­ve­nan­tys žmo­nės ga­li jaus­tis sau­ges­ni – iš­kvie­ti­mų į šiuos „taš­kus“ stip­riai ma­žė­ja!

Plun­gės mies­te ir ra­jo­ne yra nu­sta­ty­ti pen­ki po­li­ci­jai ne­ri­mą ke­lian­tys ži­di­niai.
Bi­ru­tės gat­vė­je po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų vi­zi­tų vis pri­rei­kia į au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, esan­čią prie gim­na­zi­jos. Jo­je au­to­mo­bi­liais ren­ka­si jau­ni­mas, ten sto­vi, gar­siai lei­džia mu­zi­ką, truk­do il­sė­tis ša­lia gy­ve­nan­tiems žmo­nėms. Aikš­te­lė­je daž­niau­siai da­ro­mi ad­mi­nist­ra­ci­niai pa­žei­di­mai. Dėl au­to­mo­bi­lių aikš­te­lės kreip­ta­si į Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ją, kad bū­tų pa­sta­ty­tas ke­lio žen­klas, drau­džian­tis au­to­mo­bi­liams sto­vė­ti jo­je nak­ties me­tu. Lau­kia­ma ko­mi­si­jos spren­di­mo.
A. Vaiš­vi­los gat­vės 33-ia­ja­me na­me, va­di­na­ma­ja­me ben­dra­bu­ty­je, gy­ve­na daug aso­cia­lių as­me­nų, mėgs­tan­čių iš­ger­ti, teis­tų, ne­dir­ban­čių. Iš­gė­rus vyks­ta kon­flik­tai, truk­do­ma il­sė­tis ki­tiems. Pa­si­tai­ko ir nu­si­kal­ti­mų – va­gys­čių, kū­no su­ža­lo­ji­mų, plė­ši­mų. Bu­vo or­ga­ni­zuo­ti ins­ti­tu­ci­jų ap­si­lan­ky­mai, įtrau­kus ir Sa­vi­val­dy­bės pa­rei­gū­nus, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tus, so­cia­li­nius dar­buo­to­jus, ap­lan­ky­tas kiek­vie­nas gy­ven­to­jas. Ap­tar­nau­jan­tys te­ri­to­ri­ją pa­rei­gū­nai šia­me kri­mi­no­ge­ni­nia­me ži­di­ny­je lan­ko­si be­veik kiek­vie­ną die­ną.
La­bai pa­na­ši si­tu­a­ci­ja su­si­klos­čiu­si ir V. Ma­čer­nio g. 49-aja­me na­me. Pa­rei­gū­nai su so­cia­li­niais part­ne­riais toms pa­čioms pro­ble­moms spręs­ti ima­si įvai­riau­sių prie­mo­nių.
Pla­te­liuo­se, Di­džio­jo­je gat­vė­je esan­čia­me dau­gia­bu­ty­je, gy­ve­na dvi šei­mos, į ku­rias la­bai daž­nai bū­na iš­kvie­ti­mų dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Daž­niau­siai po­li­ci­ja pra­de­da iki­teis­mi­nius ty­ri­mus. Šiuo me­tu yra pa­skir­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės gy­ven­ti sky­riu­mi ir smur­tau­to­jams ne­si­ar­tin­ti prie sa­vo au­kų. Su mi­nė­to­mis šei­mo­mis ben­drau­ta ma­žiau­siai 4 kar­tus, su smur­tau­to­jais vy­ko 8 po­kal­biai.
Ka­vi­nė „Bil­du­kas“, esan­ti Se­na­mies­čio aikš­tė­je Plun­gė­je, – di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą kė­lu­si jau­ni­mo su­si­bū­ri­mo vie­ta, dir­ban­ti penk­ta­die­niais, šeš­ta­die­niais ar­ba per šven­tes. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pre­ven­ciš­kai vyk­do po­li­ci­nes prie­mo­nes dėl ak­ci­zi­nių pre­kių, ne­pil­na­me­čių gir­ta­vi­mo, pa­tru­liuo­ja prie ka­vi­nės, siek­da­mi už­kirs­ti ke­lią nu­si­kal­ti­mams – plė­ši­mams, chu­li­ga­niz­mui, kū­no su­ža­lo­ji­mams. Per šiuos me­tus su­ra­šy­ti 34 pro­to­ko­lai už įvai­rius ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus šio­je vie­to­je.
Į kri­mi­no­ge­ni­nius ži­di­nius ne re­čiau kaip po­rą kar­tų per sa­vai­tę tiek Veik­los sky­riaus, tiek Re­a­ga­vi­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai vyks­ta pa­gal tar­ny­bos už­duo­tis, nu­ma­tan­čias ap­lan­ky­ti ži­di­nius, pre­ven­ciš­kai kal­ba­si su gy­ven­to­jais.
Per pas­ta­ruo­sius ke­lis mė­ne­sius po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai vyk­dė ke­tu­rias pre­ven­ci­nes prie­mo­nes, su­si­ju­sias su kri­mi­no­ge­ni­niais ži­di­niais. Ti­ki­ma­si, kad to­kia ak­ty­vi veik­la dar la­biau su­ma­žins nu­si­kal­ti­mų ir pa­žei­di­mų skai­čių ne­ra­mio­se Plun­gės mies­to ir ra­jo­no vie­to­se. Kaip mi­nė­jo Plun­gės ra­jo­no PK Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė, ka­vi­nės Se­na­mies­čio aikš­tė­je pri­ei­go­se tai jau pa­vy­ko pa­da­ry­ti.
Sta­tis­tiš­kai, ly­gi­nant su tuo pa­čiu pra­ėju­sių me­tų lai­ko­tar­piu, į Se­na­mies­čio aikš­tę, prie ka­vi­nės, šie­met pa­rei­gū­nai kvies­ti tik kar­tą, o per­nai – 14 kar­tų per 4 mė­ne­sius. Iš­kvie­ti­mų į mi­nė­tus bu­vu­sius Plun­gės ben­dra­bu­čius su­ma­žė­jo be­veik per­pus.

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to inf.

Nuotraukoje: Plungės mieste ir rajone nustatyti penki kriminogeniniai židiniai, vienas jų – A. Vaišvilos gatvės 33-iasis namas.

Komentarai
Kiti straipsniai