Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Ne pa­gal pa­skir­tį pa­nau­do­ję ne­įga­lie­siems as­me­nims įdar­bin­ti skir­tus pi­ni­gus ma­lo­nės ne­su­lau­kė

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) ge­gu­žės 24 die­ną iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Be­dar­bių už­im­tu­mo rė­mi­mo po­li­ti­ką su­trik­dę as­me­nys lie­ka pri­pa­žin­ti kal­tais“. Iš­tei­si­ni­mo ti­kė­jo­si bu­vęs Plun­gės te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Už­im­tu­mo rė­mi­mo įgy­ven­di­ni­mo sky­riaus ve­dė­jas Sta­nis­lo­vas Striau­kas, plun­giš­kė ver­sli­nin­kė Re­gi­na Re­ce­pie­nė bei rie­ta­viš­kė Re­gi­na Le­o­nie­nė. Ge­gu­žės 24 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas nu­teis­tų­jų ape­lia­ci­nius skun­dus at­me­tė.

Kre­tin­gos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas dar pra­ėju­siais me­tais bu­vu­siam Plun­gės te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Už­im­tu­mo rė­mi­mo įgy­ven­di­ni­mo sky­riaus ve­dė­jui S. Striau­kui už do­ku­men­tų klas­to­ji­mą ir pik­tnau­džia­vi­mą tar­ny­ba bu­vo sky­ręs 3 me­tų lyg­ti­nę lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, įpa­rei­go­jant per baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo lai­ko­tar­pį ne­iš­vyk­ti už gy­ve­na­mo­sios vie­tos ra­jo­no ri­bų be nu­teis­to­jo prie­žiū­rą vyk­dan­čios ins­ti­tu­ci­jos lei­di­mo.
Lyg­ti­nė­mis baus­mė­mis bu­vo nu­teis­tos ir ver­sli­nin­kės: R. Re­ce­pie­nė pri­pa­žin­ta kal­ta dėl pik­tnau­džia­vi­mo, teis­mas jai sky­rė 2 me­tų ir 6 mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­mę bei jos vyk­dy­mą ati­dė­jo 3 me­tams, o R. Le­o­nie­nė pri­pa­žin­ta kal­ta dėl pik­tnau­džia­vi­mo, suk­čia­vi­mo, tiks­li­nės pa­ra­mos pa­nau­do­ji­mo ne pa­gal pa­skir­tį ir ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo. Teis­mas jai sky­rė 2 me­tų ir 3 mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­mę ir baus­mės vyk­dy­mą ati­dė­jo 3 me­tams. By­lo­je taip pat fi­gū­ra­vęs plun­giš­kis ver­sli­nin­kas Da­rius Jan­kaus­kas nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės bu­vo at­leis­tas dėl se­na­ties.
Teis­mas kon­sta­ta­vo, jog nu­teis­tie­ji ne pa­gal pa­skir­tį pa­nau­do­jo ne­įga­liems as­me­nims įdar­bin­ti skir­tus 290 tūkst. li­tų (be­veik 84 000 eu­rų). S. Striau­kas ty­čia tin­ka­mai ne­at­li­ko pa­rei­gų ir sa­vo veiks­mais su­trik­dė la­biau­siai so­cia­liai pa­žei­džia­mų as­me­nų – be­dar­bių – už­im­tu­mo rė­mi­mo po­li­ti­ką įgy­ven­di­nan­čios Plun­gės dar­bo bir­žos veik­lą. Nu­sta­ty­ta, kad nu­teis­ta­sis Plun­gės dar­bo bir­žai pa­da­rė di­de­lę – 41 900 li­tų (dau­giau kaip 12 000 eu­rų) tur­ti­nę ža­lą, taip pat iš­krai­pė vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos funk­ci­jas ir veik­los prin­ci­pus bei dis­kre­di­ta­vo Plun­gės dar­bo bir­žos Už­im­tu­mo rė­mi­mo įgy­ven­di­ni­mo sky­riaus ve­dė­jo var­dą. Taip pat kon­sta­tuo­ta, kad ve­dė­jas pa­da­rė di­de­lę ne­tur­ti­nę ža­lą vals­ty­bei, nes, pa­si­nau­do­da­mas tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, su­da­rė są­ly­gas ki­tiems as­me­nims da­ry­ti nu­si­kal­ti­mus – klas­to­ti do­ku­men­tus, ap­gau­le gau­ti sub­si­di­ją, pik­tnau­džiau­ti tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi.
Mi­nė­ta baus­mė nu­teis­tų­jų ne­ten­ki­no, jie ti­kė­jo­si iš­tei­si­ni­mo, ta­čiau Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas ge­gu­žės 24 d. nuosp­ren­džiu jų ape­lia­ci­nius skun­dus at­me­tė – pa­li­ko ga­lio­ti Kre­tin­gos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2017 m. rug­pjū­čio 11 d. nuosp­ren­dį.
Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­ko Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos Klai­pė­dos val­dy­bos pa­rei­gū­nai, ty­ri­mą kon­tro­lia­vo Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rai.

Pa­reng­ta pa­gal STT ir www.atviraklaipeda.lt inf.

Nuotraukoje: Išskyrus D. Jankauską (kairėje), visi kiti – R. Recepienė, R. Leonienė ir S. Striaukas – lieka nuteisti.

Martyno Vainoriaus nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai