Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Dvie­juo­se su­stab­dy­tuo­se au­to­mo­bi­liuo­se – ga­li­mai nar­ko­ti­nės me­džia­gos

At­ėjus šil­tie­siems orams, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai vis dau­giau dė­me­sio ski­ria vai­ruo­to­jų pa­tik­ri­ni­mui, ypa­tin­gai au­to­mo­bi­liams, ku­riais va­ži­nė­ja jau­ni­mas. Sa­vait­ga­lį Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, at­lik­da­mi pa­tik­ri­ni­mą dvie­juo­se au­to­mo­bi­liuo­se, ku­riais ke­lia­vo jau­ni­mas, ap­ti­ko ga­li­mai nar­ko­ti­nių me­džia­gų.

Ge­gu­žės 19 d., apie 0.38 val., Rie­ta­ve, Klai­pė­dos g., pa­rei­gū­nai su­stab­dė au­to­mo­bi­lį „Ford Mon­deo“, ku­rį vai­ra­vo 1999 m. gi­męs vai­ki­nas. Mašinoje sė­dė­jo dar du vai­ki­nai (gi­mę 1999 m. ir 2003 m.). Jie pa­rei­gū­nams su­kė­lė įta­ri­mą, nes akių vyz­džiai bu­vo su­siau­rė­ję. Pa­tik­ri­nę au­to­mo­bi­lį, pa­rei­gū­nai sa­lo­ne ra­do fo­li­jos lanks­ti­nu­ką su au­ga­li­nės kil­mės ga­li­mai nar­ko­ti­ne me­džia­ga.
Ki­tą die­ną, apie 21.30 val., Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je esan­čia­me Ge­di­kė­nų kai­me su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis „Au­di A6 AVANT“, ku­rį vai­ra­vo 1994 m. gi­męs Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jas. Kar­tu su vai­ruo­to­ju au­to­mo­bi­ly­je bu­vo ir 1993 m. gi­męs ke­lei­vis. As­me­nys el­ge­siu, iš­vaiz­da taip pat su­kė­lė įta­ri­mą – jau­nuo­liai aki­vaiz­džiai jau­di­no­si. Ap­žiū­ros me­tu au­to­mo­bi­lio prie­ki­nė­je vai­ruo­to­jo sė­dy­nės daik­ta­dė­žė­je ras­tas plas­ti­ko mai­še­lis su ga­li­mai au­ga­li­nės kil­mės nar­ko­ti­ne ar psi­chot­ro­pi­ne ža­lios spal­vos me­džia­ga. Tiks­les­nės įvy­kių ap­lin­ky­bės ti­ria­mos.

Komentarai
Kiti straipsniai