Penktadienis, 2019 m. vasario 22 d.

Pa­di­dė­ju­sios bau­dos žve­jus mė­gė­jus da­ro są­mo­nin­ges­nius

Kas­met didėja žūk­lau­to­jų skai­čius, žmo­nės vis daž­niau ir ak­ty­viau iš­ky­lau­ja gam­to­je, tuo pa­čiu pa­si­im­da­mi ir meš­ke­res. Vie­ni žve­jo­ja dėl di­des­nio ir ver­tin­ges­nio lai­mi­kio, ki­ti – dėl nuo­trau­kos su lai­mi­kiu. Vis­gi daž­nas žve­jys mė­gė­jas ne vi­sa­da įsi­gi­li­na į Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tvar­ką ir tai­syk­les, tad su nuo­sta­ba žiū­ri į ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų iš­ra­šo­mą ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­lą. Pa­žei­di­mais ste­bi­si ir iš ki­tų ra­jo­nų į mū­sų sa­vi­val­dy­bės van­dens tel­ki­nius at­vy­kę žu­vies „me­džio­to­jai“: daž­nas ne­pa­si­do­mi, ar tin­ka­mas jo lei­di­mas žve­jo­ti mū­sų ra­jo­no van­dens tel­ki­niuo­se, ku­rių dau­gu­ma iš­nuo­mo­ti ir nė­ra vals­ty­bi­niai.

Su­ak­ty­vė­ję rei­dai

At­ši­lus orams ir žve­jams mė­gė­jams pa­skli­dus po ra­jo­no van­dens tel­ki­nius dėl di­des­nio ir ver­tin­ges­nio lai­mi­kio, pa­dau­gė­jo dar­bo ir Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) Plun­gės ra­jo­no agen­tū­ros pa­rei­gū­nams – pas­ta­rie­ji su­ak­ty­vi­no rei­dus, ku­riais sie­kia pa­tik­rin­ti, kaip lai­ko­ma­si žve­jy­bos tai­syk­lių. Ir nors dar­bo ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams dau­gė­ja, kaip pa­tys tei­gia, žve­jai mė­gė­jai po tru­pu­tį tam­pa są­mo­nin­ges­ni.
Vie­nas pas­ku­ti­nių­jų Šiau­lių RAAD Plun­gės r. agen­tū­ros pa­rei­gū­nų rei­dų vy­ko vi­sai ne­se­niai. Pa­tik­rin­ti 25 ra­jo­no van­dens tel­ki­niai, su­tik­ta per 100 žve­jų, nu­sta­ty­ta 16 pa­žei­di­mų.
„Vi­si pa­žei­dė­jai žu­vies su­ga­vę ne­tu­rė­jo, be to pa­žei­di­mus pa­da­rė pir­mą kar­tą, tad jiems su­ra­šy­ti nu­ta­ri­mai dėl ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo (ANK 291 str. 1 d.) ir skir­ti įspė­ji­mai. Jei žve­jas žve­jo­ja ne­tu­rė­da­mas mė­gė­jų žve­jy­bos lei­di­mo ir su­gau­na žu­vį, jo lau­kia daug griež­tes­nė at­sa­ko­my­bė – bau­da iki 40 eu­rų. Be to, ten­ka at­ly­gin­ti gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą ir at­si­svei­kin­ti su žve­jy­bos įran­kiais bei val­ti­mi, jei žve­jo­ja­ma iš jos“, – re­dak­ci­jai sa­kė Šiau­lių RAAD Ad­mi­nist­ra­vi­mo ir tei­sės sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ar­tū­ras Kon­de­raus­kas.
Kaip tei­gia ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, mė­gė­jų žūk­lės pa­žei­di­mų skai­čius, ka­da žve­jas ne­tu­ri lei­di­mo mė­gė­jiš­kai žūk­lei, iš­lie­ka toks pat, ta­čiau šiurkš­čių mė­gė­jų žve­jy­bos tai­syk­lių pa­žei­di­mų kas­met ma­žė­ja.
Anot A. Kon­de­raus­ko, taip pat ma­žė­ja pra­ne­ši­mų apie pas žve­jus ras­tus drau­džia­mus žve­jy­bos įran­kius (sta­to­mus tin­klai­čius, ven­te­rius, įvai­rias viens­par­nes ir dvi­spar­nes eže­ri­nes gau­dyk­les).

Bau­dų dy­dis su­ma­ži­no šiurkš­čių pa­žei­di­mų skai­čių

Plun­gės ra­jo­no agen­tū­ros vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas-vy­res­ny­sis ins­pek­to­rius Ta­das An­druš­ka pa­si­džiau­gė, kad žve­jai mė­gė­jai ta­po są­mo­nin­ges­ni, ak­ty­viau pra­dė­jo do­mė­tis Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tvar­ka ir tai­syk­lė­mis (lei­džia­mais pa­gau­tų žu­vų dy­džiais, drau­di­mais žu­vų nerš­to me­tu ir t. t.).
„Vis daž­niau žve­jai pra­de­da žve­jo­ti dėl ma­lo­nu­mo, o ne dėl žu­vies, daž­nas pa­gau­tus lai­mi­kius nu­si­fo­tog­ra­fuo­ja ir pa­lei­džia at­gal į van­dens tel­ki­nį. Vis­gi bė­dų ky­la dėl to, kad iš ki­tų ra­jo­nų at­vyks­tan­tys žve­jai vis dar va­žiuo­da­mi žūk­lau­ti ne­pa­si­do­mi, ar jų pa­si­rink­tas van­dens tel­ki­nys yra iš­nuo­mo­tas, ar vals­ty­bi­nis (dau­gu­ma van­dens tel­ki­nių Plun­gės ra­jo­ne ir Rie­ta­vo sav. yra iš­nuo­mo­ti), to­dėl kar­tais įsi­gy­ja ne­ga­lio­jan­tį žūk­lės lei­di­mą“, – sa­kė T. An­druš­ka ir pri­dū­rė, kad pa­di­dė­jęs bau­dų dy­dis (ypač tų, ku­rios pa­di­dė­jo 10 kar­tų), su­ma­ži­no šiurkš­čių pa­žei­di­mų skai­čių.
Be to, kaip tei­gė ap­lin­ko­sau­gi­nin­kas, su­stip­rin­ta kon­tro­lė ne­mė­gė­jų žve­jy­bos įran­kių par­da­vi­mo tur­ga­vie­tė­se ir žve­jy­bos įran­kių par­duo­tu­vė­se su­ma­ži­no ga­li­my­bes įsi­gy­ti drau­džia­mus žūk­lės įran­kius.
Ir nors pa­žei­di­mų kas­met ma­žė­ja, vis­gi ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ska­ti­na žūk­lau­to­jus ak­ty­viau pa­si­do­mė­ti rei­kia­mais lei­di­mais ir ne­žve­jo­ti to, ko ne­ga­li­ma, bei ne­tu­rė­ti žūk­lei ne­leis­ti­nų įran­kių. „Kad ne­tek­tų vė­liau verkš­len­ti pa­dė­jus gal­vą ant pa­rei­gū­no pe­ties“, – juo­kau­da­mi sa­ko ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai.

Trum­pa sta­tis­ti­ka

* Per 2015 m. nu­sta­ty­ti 53 mė­gė­jų žve­jy­bos pa­žei­di­mai (iš jų 6 šiurkš­tūs), pa­skir­ta 981 eu­ras bau­dų, ža­la žu­vų iš­tek­liams – 475 eu­rai, kon­fis­kuo­ta 16 drau­džia­mų žūk­lės įran­kių, 2 van­dens trans­por­to prie­mo­nės.
* Per 2016 m. nu­sta­ty­ti 50 mė­gė­jų žve­jy­bos pa­žei­di­mų (iš jų 2 šiurkš­tūs), pa­skir­ta 706 eu­rai bau­dų, ža­lų žu­vų iš­tek­liams – 334 eu­rai, kon­fis­kuo­ta 18 drau­džia­mų žūk­lės įran­kių, 1 van­dens trans­por­to prie­mo­nė.
* Per 2017 m. nu­sta­ty­ti 59 mė­gė­jų žve­jy­bos pa­žei­di­mai, pa­skir­ta 60 eu­rų bau­dų.
* Per 2018 m. nu­sta­ty­ti jau 49 mė­gė­jų žve­jy­bos pa­žei­di­mai (iš jų 2 šiurkš­tūs), pa­skir­ta 270 eu­rų bau­dų, ža­lų žu­vų iš­tek­liams – 145 eu­rai, kon­fis­kuo­ti 5 drau­džia­mi žūk­lės įran­kiai.

R-721

 

 

Šiaulių RAAD nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai