Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Ru­si­jos pi­lie­tė su­kė­lė ava­ri­ją, plun­giš­kis se­nu­kas at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je

Sa­vai­tė mū­sų ra­jo­ne pra­si­dė­jo skau­džia eis­mo ne­lai­me – pir­ma­die­nį iš pat ry­to, prieš de­šim­tą va­lan­dą, spe­cia­lio­sios tar­ny­bos ga­vo pra­ne­ši­mą, jog ke­ly­je Plungė–Rietavas, ne­to­li Stal­gė­nų kai­mo, yra įvy­ku­si ava­ri­ja, su­si­dū­rė trys au­to­mo­bi­liai, vie­nas žmo­gus pri­spaus­tas. Ne­lai­mės vie­ton iš­sku­bė­jo me­di­kai, po­li­ci­ja ir ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai.

Apie eis­mo įvy­kį spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms pra­neš­ta ge­gu­žės 14 die­ną, 9.47 va­lan­dą. Ava­ri­ja įvy­ko Stal­gė­nų se­niū­ni­jo­je, 64-aja­me ke­lio Mažeikiai–Plungė–Tauragė ki­lo­met­re, tarp Stal­gė­nų ir Mi­la­šai­čių, kur yra ke­liu­kas į miš­ko aikš­te­lę.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, mi­nė­to­je vie­to­je vie­nas po ki­to nuo Plun­gės link Rie­ta­vo va­žia­vo trys trans­por­to prie­mo­nės: plun­giš­kio Kal­niš­kių gat­vės gy­ven­to­jo (gim. 1933 m.) vai­ruo­ja­mas „VW Golf“, už jo – kro­vi­ni­nis au­to­mo­bi­lis „Daf“ su prie­ka­ba, ku­rį vai­ra­vo Jo­na­vos mies­to gy­ven­to­jas (gim. 1973 m.), o sunk­ve­ži­miui iš pas­kos va­žia­vo „Fiat Pun­to“, ku­rį vai­ra­vo Ru­si­jos pi­lie­tė iš Ka­li­ning­ra­do (gim. 1966 m.).
Bū­tent Ru­si­jos pi­lie­tė, ne­įsi­ti­ki­nu­si sau­gu­mu, su­gal­vo­jo ap­lenk­ti prie­ky­je va­žia­vu­sią sun­kias­vo­rę ma­ši­ną, ta­čiau tuo pat me­tu se­nu­ko vai­ruo­ja­mas „gol­fas“ pri­stab­dęs jau su­ko kai­rėn, į miš­ko aikš­te­lę, tad ru­sė rė­žė­si į plun­giš­kio au­to­mo­bi­lį ir dar kliu­dė len­kia­mą sunk­ve­ži­mį – at­si­tren­kė į „Daf“ kai­rės pu­sės prie­ki­nį ba­ką.
Po smū­gio „VW Golf“ nu­lė­kė į pa­ke­lės grio­vį, gar­baus am­žiaus vai­ruo­to­jas bu­vo pri­spaus­tas. Pa­nau­do­ję gel­bė­ji­mo įran­gą – me­ta­lo žir­kles ir plės­tu­vus, iš ten jį ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai iš­va­da­vo. Žmo­gus bu­vo są­mo­nin­gas, jis grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu sku­biai iš­vež­tas į li­go­ni­nę. Vė­liau ug­nia­ge­siams dar te­ko nuo va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies nu­šluo­ti du­že­nas.
Kaip pa­aiš­kė­jo, 84 me­tų sen­jo­ras įvy­kio me­tu pa­ty­rė dau­gy­bi­nius kū­no su­ža­lo­ji­mus, jis gy­do­mas li­go­ni­nės re­a­ni­ma­ci­jos sky­riu­je. Taip pat su­žeis­ta ir „Fiat Pun­to“ vai­ruo­to­ja iš Ru­si­jos – jai nu­sta­ty­tas krū­ti­nės su­mu­ši­mas. Mo­te­ris po me­di­kų ap­žiū­ros iš­leis­ta gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai. Sunk­ve­ži­mio vai­ruo­to­jas eis­mo įvy­kio me­tu ne­nu­ken­tė­jo, ap­ga­din­tas tik jo sunk­ve­ži­mis.
Vi­si eis­mo da­ly­viai bu­vo blai­vūs.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Pagyvenusio plungiškio vairuojamas „VW Golf“ po susidūrimo nulėkė į pakelę, vairuotoją išvadavo ugniagesiai gelbėtojai.

Komentarai
Kiti straipsniai