Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Ties Rie­ta­vo ir Ši­la­lės ra­jo­nų ri­ba ap­tik­tas bra­vo­ras

Ge­gu­žės 7-ąją, apie 16.00 val., Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai Ši­la­lės r., Mė­čių k., esan­čia­me Ši­la­lės sa­vi­val­dy­bė­je, ap­ti­ko įran­gą, skir­tą ga­min­ti stip­rius na­mi­nius al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus. Šis na­mi­nu­kės bra­vo­ras bu­vo pa­sta­ty­tas vos už 120 met­rų nuo ri­bos, ties ku­ria ker­ta­si Rie­ta­vo ir Ši­la­lės ra­jo­nai.

Taip pat įvy­kio vie­to­je me­ta­li­nė­se tal­po­se ras­ta apie 400 lit­rų ru­dos spal­vos skys­čio, ga­li­mai rau­go (bro­gos). Pa­sak Rie­ta­vo PK vir­ši­nin­ko Ma­riaus Vai­či­kaus­ko, jis su ko­le­ga Er­nes­tu Nor­vai­šu, tu­rė­da­mi in­for­ma­ci­jos, jog įta­ria­ma­sis ga­mi­na ir par­duo­da na­mi­nę deg­ti­nę, dau­giau nei pus­me­tį ieš­ko­jo, kur ga­lė­tų bū­ti bra­vo­ras. Įvy­kio vie­to­je pa­rei­gū­nai su­lai­kė 1987 m. gi­mu­sį Mė­čių k. gy­ven­to­ją. Įta­ria­ma­sis jau bu­vo įkliu­vęs pa­rei­gū­nams už pa­na­šią nu­si­kals­ta­mą vei­ką.

Komentarai
Kiti straipsniai