Penktadienis, 2019 m. vasario 22 d.

Telšių apskrities gimnazijų konferencijoje – ne tik mokytojai, bet ir mokiniai

Ge­gu­žės 11-ąją Pun­gė­je lan­kė­si Sei­mo na­rys Al­gir­das But­ke­vi­čius. Jis kar­tu su švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nist­ru Graž­vy­du Ka­za­ke­vi­čiu­mi da­ly­va­vo Tel­šių ap­skri­ties gim­na­zi­jų kon­fe­ren­ci­jo­je, vy­ku­sio­je Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je.

Į Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus sa­lę su­gu­žė­jo gau­sus bū­rys mo­ki­nių, mo­ky­to­jų, mo­kyk­lų va­do­vų iš Plun­gės, Ma­žei­kių bei Tel­šių. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir Plun­gės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis.
Pir­miau­sia ren­gi­nio da­ly­vius pa­svei­ki­no Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los ko­lek­ty­vas, va­do­vau­ja­mas Vio­le­tos Gau­by­tės. Šio ko­lek­ty­vo at­lik­tas kū­ri­nys „Žie­ma“ skel­bė kon­fe­ren­ci­jos pra­džią ir vi­sus ma­lo­niai nu­tei­kė to­les­niam dar­bui.
Vė­liau su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no ko­fe­ren­ci­jos or­ga­ni­za­to­rius – Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Bud­rys. Jis pri­sta­tė at­vy­ku­sius sve­čius bei per­da­vė Švie­ti­mo ko­ky­bės ir re­gio­ni­nės po­li­ti­kos de­par­ta­men­to Re­gio­ni­nės po­li­ti­kos ana­li­zės sky­riaus vy­res­nio­sios spe­cia­lis­tės Re­gi­nos Po­cie­nės, ku­ri dėl svar­bių prie­žas­čių ne­ga­lė­jo at­vyk­ti į ren­gi­nį, lin­kė­ji­mus.
Sei­mo na­rys A. But­ke­vi­čius taip pat pa­svei­ki­no at­vy­ku­sius į kon­fe­ren­ci­ją ir pri­mi­nė, kad at­va­žia­vo čia pa­kvies­tas plun­giš­kių iš­rink­to Sei­mo na­rio Jo­no Var­ka­lio. A. But­ke­vi­čius džiau­gė­si, kad pa­mo­kos ga­li bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­mos ir ve­da­mos ne­tra­di­ciš­kai. Glo­ba­lė­jan­tis pa­sau­lis, pa­sak Sei­mo na­rio, rei­ka­lau­ja vis dau­giau ko­mu­ni­ka­ci­jos. A. But­ke­vi­čius pa­brė­žė, kad mo­ky­to­jai yra tie žmo­nės, ku­rie ug­do ta­len­tus. Bū­tent jie ga­li už­ves­ti jau­ną žmo­gų ant tei­sin­go ke­lio, su­teik­ti pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vo jė­go­mis. Tai rei­kia da­ry­ti nuo ma­žų die­nų.
„Juk nuo ro­bo­tų žmo­gus tuo ir ski­ria­si, kad tu­ri in­te­lek­tą. Ir jį rei­kia ug­dy­ti. Svar­biau­si yra trys da­ly­kai: iš­si­la­vi­ni­mas, kom­pe­ten­ci­ja, pa­tir­tis. Tik nuo tų da­ly­kų pri­klau­so, ko­kią at­ei­tį tu­rė­si­me“, – pa­brė­žė Sei­mo na­rys.
Švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nist­ras G. Ka­za­ke­vi­čius, pa­svei­ki­nęs su­si­rin­ku­siuo­sius, mi­nė­jo, kad jam ma­lo­nu da­ly­vau­ti šia­me ren­gi­ny­je ir kad per trum­pą lai­ko tar­pą į Plun­gę at­vyks­ta jau tre­čią kar­tą.
„Pa­mo­kos erd­vės man – ar­ti­mi da­ly­kai. Tai – „minkš­ta­sis švie­ti­mas“, ir man ten pa­tin­ka bū­ti, – pa­brė­žė vi­ce­mi­nist­ras. – Ves­ti pa­mo­kas ne­tra­di­ci­niu bū­du la­bai svar­bu. Ta­čiau rei­kia kruopš­čiai iš­si­ana­li­zuo­ti, ko­dėl pa­su­ko­me ki­tu ke­liu, ir pa­ieš­ko­ti at­sa­ky­mų, ko­dėl tai vei­kia, bei su­vok­ti sėk­mės prie­žas­tis. Ne vi­sa­da svar­bu ana­li­zuo­ti, ko­dėl kas nors ne­pa­vy­ko. Ak­cen­tuo­ki­me ir sėk­mes! Tai la­bai svar­bu, nes iš to mo­ko­mės.“
Sve­čius, at­vy­ku­sius į kon­fe­ren­ci­ją, pa­svei­ki­no ir Plun­gės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas G. Ri­mei­kis. Pa­lin­kė­jęs vi­siems sėk­min­go dar­bo ir ge­rų įspū­džių, jis pa­si­džiau­gė, kad ši in­teg­ruo­ta prak­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja vyks­ta bū­tent Plun­gės že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus pa­tal­po­se, kad jo­je da­ly­vau­ja ne tik mo­kyk­lų va­do­vai, mo­ky­to­jai, Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, bet ir gau­sus bū­rys mo­ki­nių. Kaip sa­kė ve­dė­jas, tai ro­do, jog glau­džiai ben­dra­dar­biau­ja­ma, kad tarp mo­ki­nių, mo­ky­to­jų bei va­do­vų už­si­mez­ga vis gi­les­nis ry­šys, kad nuo­lat da­li­ja­ma­si ge­rą­ja pa­tir­ti­mi.

Plungės rajono savivaldybės inf.

Nuotraukoje: Į gimnazijų konferenciją susirinko gausus būrys svečių, mokyklų vadovų bei mokinių.

Komentarai
Kiti straipsniai