Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lio lan­gą iš­spy­ru­sį plun­giš­kį nu­baus teis­mas

Sa­vai­tės pra­džio­je Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog baig­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo, t. y. dėl ne­tin­ka­mo plun­giš­kio N. V., gim. 1986 m., el­ge­sio, kuo­met šis ap­ga­di­no po­li­ci­jos tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį.

Ne­blai­vus N. V. pro­ble­mų sau pri­si­da­rė ba­lan­džio 1-osios va­ka­re, apie 21 va­lan­dą, prie V. Ma­čer­nio g. 53-io­jo na­mo. Bū­da­mas ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio ir su­lai­ky­tas už ki­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo, jis ne­vyk­dė tei­sė­tų pa­rei­gū­nų rei­ka­la­vi­mų ir siau­tė­jo pa­so­din­tas į Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­jam ko­mi­sa­ria­tui pri­klau­san­tį tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį „Ško­da Yeti“.
Jau bū­da­mas po­li­ci­jos ma­ši­no­je, N. V. ty­čia iš­spy­rė de­ši­nės pu­sės ga­li­nių du­re­lių stik­lą, ku­rio ver­tė 89 eu­rai, bei su­ga­di­no du­re­lių ap­dai­lą, ku­rios ver­tė – 20 eu­rų. To­kiu bū­du chu­li­ga­nas su­ga­di­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui pri­klau­san­tį tur­tą ir pa­da­rė 163 eu­rų ža­lą. Už to­kius veiks­mus bei ne­pa­gar­bą ap­lin­ki­niams, su­trik­dy­tą vi­suo­me­nės rim­tį bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo.
Šią sa­vai­tę pa­rei­gū­nai by­lą su bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu jau per­da­vė į Plun­gės apy­lin­kės teis­mo Plun­gės rū­mus.

Komentarai
Kiti straipsniai