Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Plungiškiai žmogžudžiai sulaukė atpildo

Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas ge­gu­žės 8 die­ną pa­skel­bė nuosp­ren­dį Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jams, su­si­ju­siems su krau­pia žmog­žu­dys­te, įvyk­dy­ta 2016 me­tų pa­bai­go­je Tau­ra­gės ra­jo­no Griež­pel­kių kai­me. Du iš jų – Egi­di­jus Mi­la­šaus­kas (gim. 1978 m.) ir Dai­nius Mi­la­šius (gim. 1979 m.) – bu­vo kal­ti­na­mi nu­žu­dy­mu ir plė­ši­mu, Vy­tau­tas Jo­nai­tis (gim. 1968 m.) – plė­ši­mu, o Ri­man­tas Sur­blys (gim. 1981 m.) nu­teis­tas už tai, jog iš žmog­žu­džių sa­vo žmo­nai do­va­nų nu­pir­ko vog­tą žie­dą, nors apie tai ži­no­jo.

Krau­pus nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas 2016 me­tų gruo­dį, prieš pat šven­tes. An­trą Ka­lė­dų die­ną Griež­pel­kių kai­mo gy­ven­to­jo Sau­liaus Na­vic­ko ap­lan­ky­ti at­vy­kę gi­mi­nai­čiai iš­vy­do šiur­pų vaiz­dą – pus­am­žis vy­ras gu­lė­jo ne­be­gy­vas, su smur­to žy­mė­mis, dir­žu su­riš­to­mis ran­ko­mis, o kam­ba­riai bu­vo iš­vers­ti. Vė­liau teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tai su­skai­čia­vo, kad nu­žu­dy­ta­jam smog­ta ne ma­žiau kaip 16 kar­tų. Žmo­gui bu­vo su­lau­žy­ti šon­kau­liai, o mir­tis jį iš­ti­ko nuo sun­kios gal­vos trau­mos, krau­jui iš­si­lie­jus į sme­ge­nis.
Dėl nu­žu­dy­mo bu­vo su­lai­ky­ti plun­giš­kiai, anks­čiau jau tu­rė­ję rei­ka­lų su tei­sė­sau­ga. Tai ben­dri­nin­kai E. Mi­la­šaus­kas, D. Mi­la­šius, V. Jo­nai­tis ir vog­tą daik­tą pir­kęs R. Sur­blys.
Pra­si­dė­jus teis­mo pro­ce­sui, pa­aiš­kė­jo, jog lem­tin­gą klai­dą S. Na­vic­kas pa­da­rė įsės­da­mas į nu­si­kal­tė­lių au­to­mo­bi­lį. Tą žie­mą žmo­gus gy­ve­no vie­nas – jo žmo­na bu­vo po sun­kios ope­ra­ci­jos ir die­nas lei­do re­a­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nė­je. Vy­ras gruo­džio 22-ąją bu­vo Tau­ra­gė­je, o grįž­ti į kai­mą su­gal­vo­jo pa­ke­lei­vin­gu trans­por­tu, tad įli­po į su­sto­ju­sio daug kar­tų teis­to plun­giš­kio V. Jo­nai­čio au­to­mo­bi­lį. Ša­lia sė­dė­jo ir ki­tas ka­lė­ji­mo sen­bu­vis – E. Mi­la­šaus­kas. Šiuos du vy­rus už par­ve­ži­mą žmo­gus pa­kvie­tė į na­mus iš­lenk­ti po tau­re­lę, o nu­si­kal­tė­liai, pas­kui va­žiuo­da­mi link Plun­gės, ėmė regz­ti api­plė­ši­mo pla­ną.
Ki­tą die­ną – gruo­džio 23-iąją – E. Mi­la­šaus­kas vėl pa­pra­šė V. Jo­nai­čio nu­vež­ti pas tą pa­tį žmo­gų. Iš­va­žia­vo jau tri­se: E. Mi­la­šaus­kas, V. Jo­nai­tis ir D. Mi­la­šius. Su­ta­rė, jog V. Jo­nai­tis lauks ben­dri­nin­kų au­to­mo­bi­ly­je, ato­kiau nuo au­kos na­mų. Ki­ti du nu­si­ne­šė bu­te­lį deg­ti­nės ir ti­kė­jo­si, jog tiek už­teks, S. Na­vic­kas pa­si­gers ir už­migs. Ta­čiau taip ne­bu­vo: šei­mi­nin­kas „ne­nu­lū­žo“, ban­dė šauk­tis pa­gal­bos, ne­si­da­vė su­ri­ša­mas, to­dėl žu­di­kai nu­til­dė jį smū­giais…
Vė­liau eg­ze­ku­to­riai pa­skam­bi­no lau­ku­siam V. Jo­nai­čiui, lie­pė įva­žiuo­ti į kie­mą. Į ma­ši­ną ben­dri­nin­kai kro­vė nu­žu­dy­to­jo tur­tą: bran­ge­ny­bes, te­le­vi­zo­rių, la­ga­mi­ną, fo­to­apa­ra­tą, kom­piu­te­rį, ke­tu­rias šal­dy­tas an­tis, 11 ki­log­ra­mų avie­nos, 15 ki­log­ra­mų viš­tie­nos, ka­vą ir daug ki­tų daik­tų. Iš vi­so – už 4,6 tūkst. eu­rų. Ta­da tri­ju­lė nu­va­žia­vo pas bi­čiu­lį, gy­ve­nan­tį Plun­gė­je, Eže­ro gat­vė­je, ir su­kro­vė gro­bį ga­ra­že.
Ki­tą die­ną po nu­si­kal­ti­mo E. Mi­la­šaus­kas pa­skam­bi­no plun­giš­kiui R. Sur­bliui, su ku­riuo su­si­pa­ži­no įka­li­ni­mo įstai­go­je, ir pa­siū­lė pirk­ti te­le­vi­zo­rių bei žie­dą. Šis su­pra­to, kad vis­kas vog­ta, ta­čiau auk­si­nį žie­dą vis dėl­to nu­pir­ko.
Teis­me E. Mi­la­šaus­kas nei­gė žu­dęs, pri­si­pa­ži­no tik ap­vo­gęs nu­ken­tė­ju­sį­jį. D. Mi­la­šius pri­si­pa­ži­no ir vo­gęs, ir žu­dęs žmo­gų. Tie­sa, tvir­ti­no ne­la­bai ką at­si­me­nąs, nes tą va­ka­rą bu­vo ap­svai­gęs, ta­čiau ne­nei­gė, jog S. Na­vic­kui dau­žė į gal­vą ir su­ri­šo jam ran­kas. Ti­ki­no, jog šei­mi­nin­ką pa­li­ko na­muo­se dar gy­vą, gu­lin­tį ant že­mės.
Siau­bin­gus iš­gy­ve­ni­mus pa­ty­ru­si nu­žu­dy­to­jo naš­lė da­lį pa­grob­tų daik­tų at­ga­vo. Di­des­ni­ą­ją da­lį tur­ti­nės ža­los jai at­ly­gi­no drau­di­mo ben­dro­vė. Ne­tur­ti­nę ža­lą mo­te­ris įver­ti­no 50 tūkst. eu­rų.
Ge­gu­žės 8 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas vi­sus ke­tu­ris plun­giš­kius pri­pa­ži­no kal­tais ir sky­rė baus­mes. Net dvy­li­ka kar­tų anks­čiau teis­tas E. Mi­la­šaus­kas už plė­ši­mą ir nu­žu­dy­mą iš vi­so nu­teis­tas 16 me­tų ne­lais­vės baus­me, ku­rią tu­rės at­lik­ti pa­tai­sos na­muo­se. Pra­ei­ty­je du kar­tus teis­tas D. Mi­la­šius už tas pa­čias nu­si­kals­ta­mas vei­kas sė­dės 14 me­tų ir 3 mė­ne­sius. V. Jo­nai­tis pri­pa­žin­tas kal­tu dėl plė­ši­mo ir nu­teis­tas lais­vės at­ėmi­mu 3 me­tams, ta­čiau baus­mės vyk­dy­mas ati­dė­tas to­kiam pa­čiam lai­ko­tar­piui, įpa­rei­go­jant tęs­ti dar­bą ir ne­iš­vyk­ti iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos, taip pat jam pa­skir­ta bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nė – 12 MGL, t. y. 451,91 eu­rų įmo­ka į nu­ken­tė­ju­sių­jų nuo nu­si­kal­ti­mų as­me­nų fon­dą. R. Sur­blys už vog­to daik­to įsi­gi­ji­mą nu­teis­tas lais­vės at­ėmi­mu 1 me­tams, bet baus­mės vyk­dy­mas ati­dė­tas dve­jų me­tų lai­ko­tar­piui. Jis taip pat ne­ga­lės iš­vyk­ti iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos ri­bų, tu­rės su­mo­kė­ti 10 MGL, tai yra 376,60 eu­rų įmo­ką į nu­ken­tė­ju­sių nuo nu­si­kal­ti­mų as­me­nų fon­dą.
Nu­ken­tė­ju­sio­sios R. D. ci­vi­li­nį ieš­ki­nį dėl tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo teis­mas ten­ki­no iš da­lies: iš E. Mi­la­šaus­ko, D. Mi­la­šiaus ir V. Jo­nai­čio so­li­da­riai (ben­drai) pri­teis­ti 196 eu­rai tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti, o ne­tu­ri­nę ža­lą – 20 tūkst. eu­rų – tu­rės at­ly­gin­ti tik E. Mi­la­šaus­kas ir D. Mi­la­šius. Iš vi­sų ke­tu­rių kartu vals­ty­bės nau­dai pri­teis­ta 60 eu­rų pro­ce­so iš­lai­dų. Nuosp­ren­dis per dvi­de­šimt die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Dvylika kartų anksčiau teistas E. Milašauskas už žmogžudystę ir plėšimą iš viso įkalinimo įstaigoje praleis 16 metų. V. Petriko nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai