Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Pa­si­ro­dė „Dai­nų dai­ne­lės“ kon­kur­se

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos stu­di­jo­je pir­mą­jį ge­gu­žės ket­vir­ta­die­nį nu­skam­bė­jo il­ga­me­tes dai­na­vi­mo tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­tis Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių te­le­vi­zi­jos kon­kur­sas „Dai­nų dai­ne­lė“.

Fil­ma­vi­me šau­niai pa­si­ro­dė ir jau­nie­ji rie­ta­viš­kiai. Tai Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio auk­lė­ti­nis, mo­ky­to­jos Rai­mon­dos Ja­sie­nės mo­ki­nys Tau­ras Bru­žins­kis, Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los so­lis­tės Ari­jie­lė Zu­bie­liaus­kai­tė, Aman­da Ber­žons­kai­tė ir vo­ka­li­nis an­sam­blis (Man­tė Šim­ku­tė, Faus­ta Sau­se­ry­tė, Ga­bi­ja Venc­ku­tė, Ei­gi­lė Kiau­la­ky­tė, Er­lan­da Pet­ku­tė, Ur­tė Ki­di­kai­tė, mer­gai­tes ruo­šė vyr. mo­ky­to­ja Vil­ma Jo­ku­baus­kai­tė). Taip pat Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bei at­sto­va­vo sa­va­ran­kiš­kai pa­si­ruo­šęs Klau­di­jus Šim­kus. Klau­di­jų dai­nuo­ti mo­ko Sta­sio Šim­kaus kon­ser­va­to­ri­jos mo­ky­to­ja Rū­ta Aga­fo­no­vie­nė.
Ge­gu­žės 27 die­ną kvie­čia­me vi­sus žiū­rė­ti „Dai­nų dai­ne­lės“ kon­kur­są per LRT Kul­tū­ros te­le­vi­zi­ją ir pa­lai­ky­ti jau­nuo­sius rie­ta­viš­kius.

Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los inf.

Nuotraukoje: Scenoje pasirodo Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos vokalinis ansamblis.

Komentarai
Kiti straipsniai