Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Lie­tu­vos gy­ven­to­jams ga­li bū­ti nau­din­ga Vi­dur­že­mio jū­ros die­ta

„Mai­ti­nan­tis pa­gal Vi­dur­že­mio jū­ros re­gio­no die­tą, bū­tų ga­li­ma gau­ti dau­ge­lį me­džia­gų, rei­ka­lin­gų šir­džiai ir krau­ja­gys­lėms“, – sa­ko VU prof. dr. R. Stu­kas. Skai­ty­ki­te dau­giau, ko­dėl ši die­ta ga­li bū­ti nau­din­ga ir jums.

Lie­tu­viai ne­si­mai­ti­na itin svei­kai, to­dėl ne­gau­na svar­bių mais­ti­nių me­džia­gų, nau­din­gų svei­ka­tai. Mes tu­rė­tu­me gau­ti dau­giau an­ti­ok­si­dan­tų, ir tai įma­no­ma mai­ti­nan­tis pa­gal Vi­dur­že­mio jū­ros die­tą“, – tei­gia VU prof. dr. R.Stu­kas straips­ny­je, ku­ris bu­vo pa­skelb­tas dien­raš­ty­je del­fi.lt.

Pa­tvir­tin­ta Ai­ri­jos moks­li­nin­kų

Ai­ri­jos moks­li­nin­kai iš­ty­rė, jog Vi­dur­že­mio jū­ros die­ta ir ko­fer­men­tas Q10 – pui­ki svei­ko se­nė­ji­mo for­mu­lė. Šis pa­reng­tas pra­ne­ši­mas yra nau­jo tre­jus me­tus tru­ku­sio ty­ri­mo, ku­ris bu­vo at­lik­tas ben­dra­dar­biau­jant su ty­rė­jais – Dub­li­no uni­ver­si­te­to ko­le­gi­ja – iš­va­da. Ty­rė­jų tei­gi­mu, ši for­mu­lė itin nau­din­ga pa­gy­ve­nu­siems žmo­nėms, no­rin­tiems iš­sau­go­ti gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.

Pa­grin­di­nis vaid­muo ten­ka vi­ta­mi­ną pri­me­nan­čiam jun­gi­niui

Vi­dur­že­mio jū­ros die­to­je yra žu­vies, dar­žo­vių ir ne­pa­kei­čia­mų svei­kų rie­ba­lų rūgš­čių. Ši die­ta, ku­ri yra ap­sau­gi­nių an­ti­ok­si­dan­tų šal­ti­nis, pa­de­da gin­tis nuo ok­si­da­ci­nio stre­so ir ne­lei­džia pa­žeis­ti svei­kų ląs­te­lių. Kai ku­rių šiai die­tai bū­din­gų mais­to pro­duk­tų su­dė­ty­je yra svar­baus vi­ta­mi­ną pri­me­nan­čio jun­gi­nio ko­fer­men­to Q10.

Ran­da­ma ląs­te­lė­se

Sens­tant šio jun­gi­nio kie­kis ener­gi­ją ga­mi­nan­čio­se ląs­te­lių mi­to­chon­dri­jo­se (jė­gai­nė­se) ma­žė­ja. Žmo­gaus ke­pe­nys ge­ba sin­te­tin­ti ko­fer­men­tą Q10, ta­čiau aukš­čiau­sias šios sin­te­zės na­šu­mo taš­kas pa­sie­kia­mas su­lau­kus dvi­de­šim­ties, o vė­liau ma­žė­ja.

Ge­res­nė gy­ve­ni­mo ko­ky­bė

2013 me­tais Šve­di­jos moks­li­nin­kai pri­sta­tė no­va­to­riš­ko ty­ri­mo re­zul­ta­tus: 200 mg ko­fer­men­to Q10 kas­dien (to­kia pat do­zė, ko­kia nau­do­ta aukš­čiau mi­nė­to ty­ri­mo me­tu) pa­ge­ri­na svei­kų pa­gy­ve­nu­sių vy­rų ir mo­te­rų gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.
Šis „Tarp­tau­ti­nia­me kar­dio­lo­gi­jos žur­na­le“ ap­ra­šy­tas ty­ri­mas nu­skam­bė­jo vi­so pa­sau­lio ži­niask­lai­do­je.
Var­to­da­mi kas­die­nę 200 mg ko­fer­men­to Q10 do­zę, ty­ri­mo da­ly­viai taip pat var­to­jo na­tū­ra­laus se­le­no mie­lių.

Šal­ti­nis:
Int J Car­diol. 2013 Sep 1;167(5):1860-6
https://www.del­fi.lt/svei­ka­ta/svei­kas-ku­nas/ko­del-daug-lie­tu­viu-ser­ga-mir­ti­no­mis-li­go­mis-pa­grin­di­ne-prie­zas­tis-leng­vai-is­spren­dzia­ma.d?id=77582909

UŽS. str.

Komentarai
Kiti straipsniai