Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Kon­kur­sas „Ga­mi­na­me kar­tu tau, Ma­my­te“ Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je

Prieš pat Mo­ti­nos die­ną Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je vy­ko pie­ši­nių kon­kur­sas „Ga­mi­na­me kar­tu tau, Ma­my­te“, ku­rį šia pro­ga or­ga­ni­za­vo moks­lei­vius Plun­gės ra­jo­ne mai­ti­nan­ti VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“.

Šio kon­kur­so tiks­las, ku­ris kiek­vie­nais me­tais „Kre­tin­gos mais­to“ ini­cia­ty­va vyks­ta mo­kyk­lo­se vi­so­je Lie­tu­vo­je, – puo­se­lė­ti tė­vų ir vai­kų san­ty­kius, ug­dy­ti svei­kos mi­ty­bos kul­tū­rą.
Pra­di­nių kla­sių mo­ki­niai, ku­riems nuo sep­ty­ne­rių iki de­šim­ties me­tų, pie­šė pie­ši­nius, ku­riuo­se at­si­spin­dė­jo šei­mos ben­dra­vi­mas mais­to ga­mi­ni­mo me­tu, pie­ta­vi­mas, dar­žo­vių, vai­sių au­gi­ni­mas, rin­ki­mas kar­tu su ki­tais šei­mos na­riais, ska­niau­si, svei­kiau­si pa­tie­ka­lai, lai­min­gi vai­kai ir ma­my­tės bei lai­min­ga vi­sa šei­ma.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tė M. Mi­ka­šaus­kie­nė ne kar­tą bu­vo at­vy­ku­si į gim­na­zi­ją ir skai­tė pra­di­nu­kams pa­skai­tas apie svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą, tei­sin­gą mi­ty­bą, vai­sių bei dar­žo­vių nau­dą žmo­gaus or­ga­niz­mui.
Mo­ti­nos die­nos pro­ga su­reng­tos šven­tės me­tu, ku­ri ge­gu­žės 4-ąją vy­ko Pla­te­lių gim­na­zi­jos ak­tų sa­lė­je, pra­di­nių kla­sių mo­ki­nu­kai su­si­rin­ku­sioms ma­my­tėms pa­do­va­no­jo nuo­sta­bų kon­cer­tą. Vai­kai, įtei­kę sa­vo ran­ko­mis da­ry­tus dar­be­lius ma­my­tėms, at­la­pa krū­ti­ne dai­na­vo joms skir­tas dai­nas, šo­ko, de­kla­ma­vo ei­lė­raš­čius.
Kaip sa­kė Pla­te­lių gim­na­zi­jos me­to­di­nės gru­pės pir­mi­nin­kė Vi­ta­li­ja Lu­ka­vi­čie­nė, vi­sų mo­ki­nių pie­ši­niai bu­vo įver­tin­ti pui­kiai. Vi­sos šei­mos ar ma­mos, da­ly­va­vu­sios kon­kur­se, bu­vo ap­do­va­no­tos „Kre­tin­gos mais­to“ įsteig­to­mis do­va­noms. Bu­vo įteik­ti pa­dėk­liu­kai, pri­krau­ti įvai­rių vai­sių. O toms ma­moms, ku­rios ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti šio­je šven­tė­je, pa­dėk­liu­kus su vai­siais par­neš jų at­ža­los.
Po šven­tės vi­si rin­ko­si gim­na­zi­jos kie­me, kur Lie­tu­vos ju­bi­lie­jaus pro­ga bu­vo so­di­na­mas Šimt­me­čio so­das. Bu­vo pa­so­din­ta net 12-os rū­šių au­ga­lų, tarp ku­rių – ir avie­čių krū­mų, net per­si­kų me­de­lių. Po dau­ge­lio me­tų, kai už­augs šis so­das, ti­ki­ma­si ge­ro vai­sių der­liaus. Tad at­ei­nan­čios kar­tos, ku­rios mo­ky­sis šio­je mo­kyk­lo­je, val­gys tų me­džių vai­sius ir bus svei­ki.
„Jau an­tri me­tai esa­me įsi­trau­kę į pro­jek­tą kaip svei­ka­tą stip­ri­nan­ti mo­kyk­la. Svar­biau­sia – svei­kas mais­tas. Mo­kyk­lo­je vyks­ta ir spor­to šven­tės, ku­rių me­tu taip pat kal­ba­ma apie svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą. Tai rei­ka­lin­ga vai­kams mo­ty­vuo­ti, sten­gia­mės, kad jie stip­rin­tų svei­ka­tą, kad gy­ven­tų kuo svei­kiau. Mo­kyk­la la­bai dė­kin­ga VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“, ku­ri į įvai­rius kon­kur­sus, pro­jek­tus įtrau­kia vi­są šei­mą. O tai la­bai mo­ty­vuo­ja, nes svei­kos mi­ty­bos įpro­čiai pra­si­de­da nuo šei­mos“, – pa­brė­žė mo­ky­to­ja V. Lu­ka­vi­čie­nė.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Mažieji plateliškiai padovanojo mamytėms nuostabų koncertą.

Komentarai
Kiti straipsniai