Trečiadienis, 2019 m. kovo 20 d.

Eu­ro­pos die­nos kai­my­nų su­ei­goje šir­džiai mie­los veik­los ra­do kiek­vie­nas

Sau­lė­tą ge­gu­žės 12-ąją ma­ži ir su­au­gę plun­giš­kiai bū­re­liais trau­kė į Plun­gės par­ką. Prie Vie­šo­sios bib­lio­te­kos-laik­ro­di­nės vy­ko Eu­ro­pos die­nos kai­my­nų su­ei­ga.

Ren­gi­nys pra­si­dė­jo „Gra­fų Zu­bo­vų ke­lio Plun­gė­je“ pri­sta­ty­mu. Pra­ne­ši­mą gau­siam klau­sy­to­jų bū­riui skai­tė Mil­da Mu­ra­lie­nė.
Vė­liau šven­tė per­si­kė­lė į ža­lu­ma ir žie­dais pa­si­puo­šu­sį bib­lio­te­kos kie­mą. Čia dar­buo­to­jai dė­ko­jo iš­ti­ki­miems skai­ty­to­jams, bib­lio­te­ki­nin­kus svei­ki­no at­ėju­sie­ji į šven­tę. Su do­va­no­mis at­sku­bė­jo LR Sei­mo na­rys An­drie­jus Stan­či­kas su žmo­na Si­gu­te, me­ro pa­ta­rė­jas Man­tas Čes­naus­kas, ki­ti bib­lio­te­kos drau­gai.
Laik­ro­di­nės kie­me iš­kil­min­gai per­ker­pant juos­te­lę ati­da­ry­ta al­ta­na (va­sa­ros pa­vė­si­nė). O ta­da jau at­ėjo lai­kas ir pa­si­stip­rin­ti. Gon­din­gos skau­tų tun­to va­do­vės, pa­de­da­mos jau­nų­jų tal­ki­nin­kų, iš­vi­rė dar­žo­vių plo­vo ir pa­ruo­šė mė­sos šiu­pi­nį. Ko­pūs­tais ir bul­vė­mis vai­ši­no su­ei­gos sve­čiai. Ne­trū­ko ir py­ra­gų, sau­sai­nių, ki­tų gar­du­my­nų.
Po pie­tų šven­tės vai­rą pe­rė­mė Plun­gės skau­tai. No­rin­tie­ji pa­si­vaikš­čio­ti ar pa­laks­ty­ti po par­ką da­ly­va­vo orien­ta­ci­nė­se var­žy­bo­se be pra­lai­mė­ji­mų, ku­rioms va­do­va­vo se­sės Lau­ra ir Mo­ni­ka bei bro­lis Lu­kas. Di­de­lis bū­rys vai­kų ir su­au­gu­sių­jų ne­pra­lei­do pro­gos iš­ban­dy­ti skry­džio per Bab­run­gą. Čia be­si­lei­džian­čiuo­sius į ki­tą kran­tą pri­žiū­rė­jo bro­liai Žyd­rū­nas, An­drius, Ar­nas, Ma­mer­tas, Lau­ry­nas ir Gied­rius. Pa­si­ry­žu­sius įveik­ti ly­giag­re­tes per upę sau­go­jo ir nuo­lat van­de­ny­je mir­ko bro­liai Ar­tū­ras, To­mas, Aud­rius ir Er­nes­tas. Ly­giag­re­čių bu­vo ir sau­su­mo­je. O ma­žuo­sius la­biau­siai džiu­gi­no skau­tiš­kos sū­py­nės ir vo­ra­tin­klis, ku­rį su­rai­šio­jo bro­liai Eli­jus, Vi­lius ir An­drius bei se­sė Aus­tė­ja.
No­rin­tys ra­mes­nių pra­mo­gų ga­lė­jo pri­si­jung­ti prie Šei­mos lais­va­lai­kio kū­ry­bi­nių dirb­tu­vė­lių (ve­dė or­ga­ni­za­ci­ja „Edu­ka­ci­ja ki­taip“) ir pa­si­ga­min­ti iš mo­du­li­no lė­ly­čių ar de­ko­ruo­ti šaukš­te­lius.
Rank­dar­bių mo­kė ir skau­tai: se­sės Emi­li­ja ir Gre­ta ro­dė, kaip su­si­riš­ti žmo­giu­ką, bro­lis Lau­ry­nas ir se­sė Kris­ti­na pa­dė­jo iš­mok­ti maz­gų.
Pa­si­il­gu­sie­ji in­te­lek­tu­a­lios veik­los tu­rė­jo ga­li­my­bę min­ti mįs­les apie au­ga­lus, gy­vū­nus, žmo­gų, taip pat – ban­dy­ti įveik­ti že­mai­tiš­kus gal­vo­sū­kius. Juos už­da­vė Vai­kų klu­bo na­riai Ak­vi­lė, Vik­to­ri­ja, Man­tas ir se­sė Bar­bo­ra.
Šven­tė­je bu­vo vis­ko: ir drą­sos iš­ban­dy­mų, ir sma­gių aki­mir­kų, ir ma­lo­naus pa­ben­dra­vi­mo, ir ge­rų mau­dy­nių, ir, de­ja, ne­links­mų nu­ti­ki­mų (nors ir gu­zai kar­tais puo­šia). Žo­džiu, ren­gi­nys ir pa­vie­niams da­ly­viams, ir at­sku­bė­ju­sioms jau­noms šei­moms, ir sen­jo­rams – kiek­vie­nam pa­li­ko gra­žių pri­si­mi­ni­mų.

Plun­gės skau­tai

Komentarai
Kiti straipsniai