Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Ap­ta­rė ver­slą ir jo ga­li­my­bes Rie­ta­ve

Ge­gu­žės 11-ąją Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė or­ga­ni­za­vo ren­gi­nį „Ver­slo pus­ry­čiai“, ku­ria­me pri­sta­tė ver­slą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je ir jo vys­ty­mo per­spek­ty­vas. Šiuo su­si­ti­ki­mu sie­kia­ma pa­ska­tin­ti vie­ti­nį ver­slą ir ieš­ko­ti ga­li­my­bių, kaip pri­trauk­ti nau­jų in­ves­ti­ci­jų. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ūkio mi­nist­ras Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius, Sei­mo na­rys Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis, vie­ti­nių įmo­nių va­do­vai, sa­vi­val­dy­bės se­niū­nai, ki­ti gar­būs sve­čiai.

Ren­gi­nys pra­dė­tas Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­nių mu­zi­ki­niu kū­ri­niu. Sa­vi­val­dy­bę sve­čiams pri­sta­tė me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. Jis pa­pa­sa­ko­jo, kad Rie­ta­vas yra gi­lių tra­di­ci­jų kraš­tas, vie­ta, ku­rio­je Ogins­kių lai­kais bu­vo la­bai svar­bios ino­va­ci­jos – pa­sta­ty­ta pir­mo­ji elek­tri­nė, su­skam­bo pir­ma­sis te­le­fo­nas, įkur­ta pir­mo­ji že­mės ūkio mo­kyk­la, pir­mo­ji mu­zi­kos mo­kyk­la.
Me­ras ap­žvel­gė ir ge­og­ra­fi­nę Rie­ta­vo pa­dė­tį. Jis įsi­kū­ręs la­bai ge­ro­je vie­to­je, pie­ti­nė­je da­ly­je yra au­to­stra­da, se­na­sis že­mai­čių plen­tas. Vys­ty­tis ver­slui tai itin tin­ka­ma te­ri­to­ri­ja: ne­to­li yra oro uos­tas, kai­my­nys­tė­je – ge­le­žin­ke­lio sto­tis. Mies­tas su­tvar­ky­tas, tu­ri ba­sei­ną, me­no mo­kyk­lą, ku­rio­je mo­ko­si kas 8 sa­vi­val­dy­bės vai­kas, de­da­mos pa­stan­gos, kad moks­lei­vių pa­sie­ki­mai vis ge­rė­tų.
Rie­ta­ve ir apy­lin­kė­se ne­stin­ga su­tvar­ky­tų bei dar tvar­ko­mų tu­ris­ti­nių vie­tų. „Tai ra­mus ir pa­trauk­lus gy­ven­ti kraš­tas, čia nė­ra rim­tų nu­si­kal­ti­mų, prie baž­ny­čios ne­sė­di var­guo­liai, pra­šan­tys pi­ni­gų, so­cia­li­niai rei­ka­lai ir pa­slau­gos ge­rai iš­vys­ty­tos. Jau 16-tus me­tus Rie­ta­ve vei­kia tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras. Ga­li­my­bių vys­ty­ti ver­slą ne­trūks­ta – tu­ri­me pa­sta­tų, že­mės, di­de­lės elek­tros ener­gi­jos at­sar­gos. Yra ne­ma­žai žmo­nių, ga­lin­čių ir no­rin­čių dirb­ti. Da­bar daug gy­ven­to­jų va­ži­nė­ja į ap­lin­ki­nius mies­tus, bet at­si­ra­dus dar­bo vie­tai gim­ti­nė­je, mie­lai čia dir­ba“, – pa­sa­ko­jo A. Čer­nec­kis. Ne­se­niai Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je su­kur­ta plat­for­ma „In­ves­tuok Rie­ta­ve“, ku­rio­je tri­mis kal­bo­mis tal­pi­na­ma smul­ki in­for­ma­ci­ja apie lais­vus skly­pus, pa­sta­tus. Sie­kiant su­pa­žin­din­ti sve­čius su vie­ti­niu ver­slu ir jo sub­ti­ly­bė­mis, bu­vo pa­ro­dy­tas fil­mu­kas, ku­ria­me pa­pa­sa­ko­ta apie di­des­nes sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­čias įmo­nes.
Pa­si­sa­kė ir LR ūkio mi­nist­ras V. Sin­ke­vi­čius. Jis pa­si­džiau­gė mu­zi­ki­ne ren­gi­nio pra­džia, kad Rie­ta­vas taip puo­se­lė­ja tra­di­ci­jas, taip pat ir pa­ro­dy­tu fil­mu­ku, ku­ris ga­lė­tų bū­ti pui­kus pa­vyz­dys ki­toms sa­vi­val­dy­bėms. „Ūkio mi­nis­te­ri­jos pri­ori­te­tai re­gio­nams yra Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma, mes kei­čia­me, kad ji bū­tų skirs­to­ma per sa­vi­val­dy­bes ir jų vi­du­je. Įmo­nės bus at­skir­tos pa­gal dy­dį ir kon­ku­ruos dėl krep­še­lių, ku­rie bus pa­skir­ti pa­gal sa­vi­val­dy­bės dy­dį“, – sa­kė jis.
Anot ūkio mi­nist­ro, svar­bus da­ly­kas yra ir skly­pų pro­ble­ma. Su­for­muo­tų skly­pų nė­ra daug, ypač to­kių, ku­riuo­se bū­tų at­ves­tas van­duo, elek­tra, bū­tų ga­li­ma iš­kart at­ei­ti ir pra­dė­ti dirb­ti. Taip pat yra ruo­šia­mas Lie­tu­vos ka­ta­lo­gas iš vi­sų su­for­muo­tų skly­pų Lie­tu­vo­je, ku­ria­me in­ves­tuo­to­jai ga­lės rink­tis sau tin­ka­mą. Ūkio mi­nist­ras pa­ste­bė­jo, kad kiek­vie­nai sa­vi­val­dy­bei la­bai svar­bus as­pek­tas yra ir tu­riz­mas. „Jūs tu­ri­te ką pa­ro­dy­ti bei ge­rą pri­va­žia­vi­mą. Pri­va­lo­ma Rie­ta­vą įtrauk­ti į vi­sus tu­ris­ti­nius marš­ru­tus, pa­si­rū­pin­si­me, kad at­nau­jin­tas Tu­riz­mo de­par­ta­men­tas „Ke­liauk Lie­tu­vo­je“ pa­si­rū­pin­tų, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė bū­tų įtrauk­ta“, – pa­ža­dė­jo V. Sin­ke­vi­čius.
VšĮ „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ at­sto­vė Vik­to­ri­ja Ja­ku­baus­ky­tė-An­dru­lie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas ir jų pri­trau­ki­mą į Lie­tu­vą. Tai tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų plėt­ros agen­tū­ra, sie­kian­ti pri­trauk­ti tarp­tau­ti­nes kom­pa­ni­jas pri­si­dė­ti prie nau­jų dar­bo vie­tų kū­ri­mo Lie­tu­vo­je. Iš­klau­sęs pra­ne­ši­mo, me­ras A. Čer­nec­kis pa­ste­bė­jo, kad vi­sos už­sie­nio in­ves­ti­ci­jos yra nu­krei­pia­mos į di­džiuo­sius Lie­tu­vos mies­tus. Ūkio mi­nist­ras at­sa­kė, kad ver­sli­nin­kai pa­tys ren­ka­si, kur in­ves­tuo­ti. „Mes no­ri­me už­pil­dy­ti ir ma­žas te­ri­to­ri­jas, bet mū­sų už­duo­tis – kad klien­tas bū­tų pa­ten­kin­tas ir in­ves­ti­ci­jos lik­tų Lie­tu­vo­je. Šiuo at­ve­ju sten­gia­mės pa­ro­dy­ti ge­riau­sia, ką tu­ri­me. Jei pa­vyks­ta in­ves­ti­ci­jas nu­kreip­ti į re­gio­nus, džiau­gia­mės dvi­gu­bai. Tai mū­sų pri­ori­te­tas, tie ob­jek­tai pa­ro­do­mi pir­miau­sia, bet in­ves­tuo­to­jai pa­tys ren­ka­si, kur jam ge­res­nė, tin­ka­mes­nė ap­lin­ka“, – kal­bė­jo V. Sin­ke­vi­čius.
Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas at­krei­pė dė­me­sį, kad pa­gal­bos stin­ga ir vie­tos ver­sli­nin­kams. La­bai daž­nai už­sie­nio in­ves­tuo­to­jas iš­ke­lia­mas aukš­čiau už vie­ti­nį ver­sli­nin­ką. „Aš la­biau džiau­giuo­si, kai mū­sų vie­tos ver­slas au­ga, pra­ne­ša apie plėt­rą ar di­des­nes in­ves­ti­ci­jas. Jei­gu yra ga­li­my­bių pa­dė­ti, vi­sa­da sten­gia­mės tai pa­da­ry­ti. Svar­bu spręs­ti ky­lan­čias pro­ble­mas, kad ir vie­tos ver­sli­nin­kams, ir už­sie­nio in­ves­tuo­to­jams sek­tų­si čia kur­ti ir vys­ty­ti ver­slą“, – tei­gė ūkio mi­nist­ras.
Sa­vo įžval­gas bei pa­ste­bė­ji­mus iš­sa­kė ir LR Sei­mo na­rys R. Že­mai­tai­tis, Plun­gės pra­mo­nin­kų są­jun­gos na­rys Al­mu­tis Bie­liaus­kas. Pa­dis­ku­ta­vus ir ap­ta­rus ver­sli­nin­kams iš­ky­lan­čias pro­ble­mas, su­reng­ta eks­kur­si­ja po veik­lą pra­de­dan­čią UAB „Rie­tu­va“, ku­ri ga­mi­na po­pie­ri­nį ko­ri­nį už­pil­dą, taip pat ke­liau­ta į UAB „Plun­gės la­gū­na“, UAB „Re­val MBG“.

Nuotraukoje: Verslo pusryčiuose dalyvavo ne vienos įmonės vadovas.

Komentarai
Kiti straipsniai