Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Ug­nia­ge­sio šei­mą pra­žu­dęs vy­ras nuosp­ren­dį ap­skun­dė

Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me jau nag­ri­nė­ja­mas Igo­rio Cvet­ko­vo (gim. 1971 m.) ape­lia­ci­nis skun­das – ne­to­li Plun­gės tris rad­vi­liš­kie­čio ug­nia­ge­sio šei­mos na­rius pra­žu­dęs vy­ras de­šim­ties me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę va­di­na kerš­tu.

Straips­ny­je „De­šimt me­tų at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je: tiek skir­ta tris žmo­nes pra­žu­džiu­siam vy­rui“ jau ra­šė­me, kaip pa­si­bai­gė klai­pė­die­čio I. Cvet­ko­vo by­los nag­ri­nė­ji­mas Plun­gė­je. Nuosp­ren­dį vy­ras iš­gir­do šių me­tų sau­sio 30 die­ną, o ava­ri­ją gir­tas bu­vo pa­da­ręs 2015-ųjų ru­de­nį.
Be il­gų me­tų ne­lais­vės, nu­ken­tė­ju­siems iš kal­ti­nin­ko pri­teis­tos ir ne­ma­žos su­mos, iš vi­so – 310 tūkst. eu­rų (anks­tes­niais mū­sų pi­ni­gais iš­ei­tų mi­li­jo­nas li­tų). Areš­tuo­ta pus­an­tro I. Cvet­ko­vo bu­to Klai­pė­do­je (apie 100 tūkst. eu­rų ver­tės), pu­sę pa­lie­kant bu­vu­siai jo žmo­nai.
Šį nuosp­ren­dį nu­teis­ta­sis ap­skun­dė – jis to­kią baus­mę ver­ti­no kaip vals­ty­bės kerš­tą pir­mą kar­tą su­kly­du­siam ir pa­čiam nu­ken­tė­ju­siam žmo­gui, nes ne­te­ko kai­rės ran­kos. Jo skun­de bū­tent tai ir ak­cen­tuo­ja­ma – esą, ne­įga­lus žmo­gus ne­ga­li at­lik­ti baus­mės at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je, nes pats kar­tais ne­su­ge­ba ap­si­tar­nau­ti, o vals­ty­bė tuo var­gu ar pa­si­rū­pin­tų. Taip pat ape­lia­ci­nia­me skun­de me­ta­mas še­šė­lis ir žu­vu­sia­jam Ra­mū­nui Dar­gu­žui, ku­ris esą pats ava­ri­nė­je si­tu­a­ci­jo­je ne­pa­si­rin­ko tei­sin­go spren­di­mo.
Ape­lia­ci­nia­me skun­de tei­gia­ma, kad nag­ri­nė­jant by­lą bu­vo es­mi­nių Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­žei­di­mų, ne­iš­sa­miai iš­tir­tos by­los ap­lin­ky­bės, ne­tin­ka­mai pri­tai­ky­tas bau­džia­ma­sis įsta­ty­mas, ne­įver­tin­ti vi­si įro­dy­mai dėl abie­jų vai­ruo­to­jų kal­tės, o I. Cvet­ko­vas pri­pa­žin­tas kal­tu už vei­ką, ku­rios ne­pa­da­rė. Nu­teis­to­jo ad­vo­ka­tas Vid­man­tas Mar­ty­šius tei­gė, jog V. Dar­gu­žas pats vei­kė nu­si­kals­ta­mai ir ne­rū­pes­tin­gai, tad sa­vo gi­na­ma­jam pra­šė iš­vis pa­nai­kin­ti ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį. Esą, I. Cvet­ko­vui pa­čiam rei­kia pa­gal­bos – ne­ga­li at­lik­ti baus­mės ne tik dėl fi­zi­nio su­ža­lo­ji­mo, bet ir dėl to, jog jam rei­kia gy­dy­tis dep­re­si­ją, jam su­tri­ko psi­chi­ka, jis lan­ko­si pas spe­cia­lis­tus.
Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo bu­vo pra­šo­ma at­nau­jin­ti įro­dy­mų ty­ri­mą, bet ten­kin­tas tik vie­nas pra­šy­mas: I. Cvet­ko­vui bus at­lik­ta psi­chiat­ri­nė eks­per­ti­zė.
Pri­me­na­me, jog di­džiu­lė eis­mo ne­lai­mė įvy­ko 2015 me­tų spa­lio 4-osios va­ka­re, maž­daug du ki­lo­met­rai nuo Plun­gės, va­žiuo­jant Tel­šių link, ties Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos Nu­ga­rių kai­mu, 91-aja­me ke­lio Šiauliai–Palanga ki­lo­met­re. Vi­su­rei­gis „Hy­un­dai Gal­lo­per“, vai­ruo­ja­mas I. Cvet­ko­vo, va­žia­vo iš Kur­šė­nų Plun­gės link, o „BMW 520“, vai­ruo­ja­mas Rad­vi­liš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jo Ra­mū­no Dar­gu­žo (gim. 1979 m.) – iš Pa­lan­gos Šiau­lių kryp­ti­mi. Prieš pat 19 va­lan­dą mi­nė­ti au­to­mo­bi­liai su­si­dū­rė kak­to­mu­ša: vi­su­rei­gio vai­ruo­to­jas kir­to iš­ti­si­nę eis­mo li­ni­ją ir iš­va­žia­vo į prie­šin­gą eis­mo juos­tą, taip su­da­ry­da­mas kliū­tį BMW vai­ruo­to­jui. Šis, veng­da­mas su­si­dū­ri­mo, taip pat pa­su­ko į prie­šin­gą eis­mo juos­tą, ta­čiau „Hy­un­dai“ ta­da stai­giai me­tė­si at­gal, į sa­vo juos­tą, ir rė­žė­si į BMW.
Žu­vo R. Dar­gu­žas (gim. 1979 m.), jo žmo­na Mil­da (gim. 1983 m.) bei tre­jų me­tu­kų duk­ry­tė. Gy­va li­ko tik vy­res­nio­ji duk­ra, 11-me­tė. Mer­gai­tė bu­vo sun­kiai su­ža­lo­ta, bet iš­gy­ve­no. Da­bar ją au­gi­na mo­čiu­tė N. Na­vic­kie­nė Rad­vi­liš­ky­je. Su­ža­lo­ji­mus pa­ty­rė ir I. Cvet­ko­vas bei su juo va­žia­vę ke­lei­viai: žmo­na Lai­ma (gim. 1973 m.) bu­vo su­ža­lo­ta sun­kiai, 16-me­tė duk­ra – ne­sun­kiai, pas­ta­ro­sios 17-me­tis drau­gas – ne­žy­miai. Pa­aiš­kė­jo, jog kal­ti­nin­kas vai­ra­vo gir­tas (krau­jy­je ras­ta 1,68 pro­mi­lės al­ko­ho­lio).

Pa­reng­ta pa­gal „Lie­tu­vos ry­to“ ir „Plun­gės ži­nių“ inf.

Komentarai
Kiti straipsniai