Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

Plun­gė­je ir Grum­bliuo­se įžu­vin­ti van­dens tel­ki­niai

Ba­lan­džio 27 die­ną bu­vo įžu­vi­na­mi Plun­gės mies­te bei Grum­blių kai­me esan­tys tel­ki­niai. Kad vis­kas vyk­tų kuo sklan­džiau ir skaid­riau, įžu­vi­ni­mo pro­ce­se da­ly­va­vo Plun­gės ra­jo­no ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas T. An­druš­ka, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tas K. Ti­mo­fe­je­vas, Plun­gės ra­jo­no bei Paukš­ta­kių se­niū­nai ir ki­ti spe­cia­lis­tai. Į van­dens tel­ki­nius su­leis­ti amū­rai ir pla­čia­kak­čiai. Kaip ži­nia, amū­rai sau­go van­dens tel­ki­nius nuo už­žė­li­mo – ki­log­ra­mi­nės žu­vys pa­jė­gios šva­riai nu­ės­ti ne tik tel­ki­nio dug­ną, bet ir svy­ran­čias pa­kran­čių žo­les. Pla­čia­kak­čiai yra ne­pa­mai­no­mi van­de­nų bio­fil­trai. Mis­da­mi fi­top­lank­to­nu (dum­bliais, bak­te­ri­jo­mis), jie iš­va­lo kar­pių, amū­rų bei ki­tų žu­vų už­terš­tą van­de­nį. Įžu­vi­ni­mas fi­nan­suo­tas 2018 m. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lė­šo­mis.

Komentarai
Kiti straipsniai