Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Piktoji gegrėniškė toliau siautėja: dabar primušė neįgalų ūkio darbininką

Geg­rė­nų kai­me, Dva­ro gat­vė­je, gy­ve­na to­kia pik­ta po­nia, kad jos rei­kia sau­go­tis vi­siems – tiek mo­te­rims, tiek vy­rams, tiek šu­nims… Da­bar smar­kio­ji ūki­nin­kė D. K. (gim. 1960 m.) lau­kia teis­mo nuosp­ren­džio už Jaz­daus­kiš­kių kai­mo gy­ven­to­jos su­mu­ši­mą, ne­se­niai ji bu­vo nu­fil­muo­ta tal­žan­ti šu­nį, o pas­ku­ti­nis geg­rė­niš­kės siau­tė­ji­mas už­fik­suo­tas ba­lan­džio 26 die­ną, kai „pa­auk­lė­jo“ ge­ro­kai vy­res­nį ūkio dar­bi­nin­ką…

Kaip pra­ne­šė po­li­ci­ja, ba­lan­džio 26 die­ną gau­tas pra­ne­ši­mas, jog Geg­rė­nų kai­me, Dva­ro gat­vė­je, 1960 m. gi­mu­si so­dy­bos šei­mi­nin­kė smur­ta­vo prieš 1949 m. gi­mu­sį ne­įga­lų vy­rą, ku­ris ten dir­ba ir gy­ve­na.
Geg­rė­niš­kė siau­tė­jo jau va­ka­re, prieš pu­sę sep­ty­nių: par­ver­tė ant že­mės psi­chi­ne li­ga ser­gan­tį žmo­gų, spar­dė ko­jo­mis, po spy­rių tem­pė už pa­sta­to, el­gė­si bru­ta­liai.
Nu­ken­tė­jęs žmo­ge­lis bu­vo at­vež­tas į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nę. Pri­ėmi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je jam diag­no­zuo­tas vei­do su­mu­ši­mas ir vei­do sri­ties odos nu­broz­di­ni­mas.
Kaip sa­kė Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė, nu­ken­tė­jęs vy­ras bu­vo kru­vi­nu vei­du. Su­tei­kus me­di­kų pa­gal­bą, jis iš­leis­tas na­mo. Pa­rei­gū­nė ap­gai­les­ta­vo, jog nu­ken­tė­ju­sy­sis yra tik­ras varg­šas, ne­kal­ban­tis, ne­įga­lus, sa­vo pa­sto­gės ne­tu­rin­tis žmo­gus, tad jam grei­čiau­siai te­ko grįž­ti pas tą pa­čią pik­tą­ją šei­mi­nin­kę. Sa­vo ini­cia­ty­va L. Ta­ma­liū­nai­tė ža­dė­jo pa­si­do­mė­ti So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riu­je, ar ne­bū­tų ga­li­my­bės vy­riš­kį ap­gy­ven­din­ti ko­kiuo­se nors glo­bos na­muo­se, nes, kiek gir­dė­jo, varg­še­liui pas geg­rė­niš­kę tik­rai ne py­ra­gai…
Be­je, pik­to­ji mo­te­ris pa­rei­gū­nams la­bai prie­ši­no­si, tad prieš ją te­ko pa­nau­do­ti net elek­tros prie­tai­są. Dėl to ji dar la­biau įsi­uto, pa­ti tėš­kė į že­mę sa­vo aki­nius ir pa­reiš­kė, jog už jų su­lau­žy­mą da­bar at­sa­kys po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai!
Tą pa­tį va­ka­rą smar­kio­ji geg­rė­niš­kė bu­vo su­lai­ky­ta dviem pa­rom ir iš­vež­ta į areš­ti­nę Klai­pė­don. Jai nu­sta­ty­tas 1,11 pro­mi­lės gir­tu­mas.
Dėl to, kad įžū­liu el­ge­siu D. K. de­monst­ra­vo ne­pa­gar­bą ap­lin­ki­niams ir su­trik­dė vi­suo­me­nės rim­tį bei tvar­ką, jos at­žvil­giu pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo (BK 284 str).
Ne­se­niai apie šią geg­rė­niš­kę ra­šė­me straips­ny­je „Muš­tis mėgs­tan­ti Geg­rė­nų kai­mo gy­ven­to­ja nu­fil­muo­ta tal­žan­ti šu­nį“. Fil­muo­ta me­džia­ga, kaip D. K. pa­ga­liu mu­šė cy­pian­tį sa­vo šu­niu­ką, ba­lan­džio 18 die­ną pa­sie­kė Plun­gės vals­ty­bi­nę mais­to ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą ir po­li­ci­ją, bu­vo pra­dė­tas ty­ri­mas. Tie­sa, kaip sa­kė L. Ta­ma­liū­nai­tė, bau­džia­mo­sios by­los dėl to mo­te­ris iš­vengs, ty­ri­mas jau nu­trauk­tas, nes, ap­žiū­rė­jus šu­niu­ką, ne­nu­sta­ty­ta jo­kių aki­vaiz­džių su­ža­lo­ji­mų. Geg­rė­niš­kė už tai gaus tik ad­mi­nist­ra­ci­nę nuo­bau­dą.
Be­je, ge­gu­žės 8 die­ną ši mu­šei­ka teis­me iš­girs nuosp­ren­dį dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo, nes 2017 m. ge­gu­žės mė­ne­sį gre­ti­ma­me Jaz­daus­kiš­kių kai­me bu­vo pri­mu­šu­si de­šimt me­tų vy­res­nę mo­te­rį S. R. (gim. 1950 m.) – nu­ken­tė­ju­sia­jai te­ko gu­lė­ti li­go­ni­nė­je dėl su­lau­žy­tų šon­kau­lių, su­trenk­tos gal­vos.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Gegrėnų kaime, Dvaro gatvėje, gyvena labai pikta ūkininkė. Moteris jau prikūlė kito kaimo gyventoją, savo šunį, „auklėjo“ ūkio darbininką…

Komentarai
Kiti straipsniai