Sekmadienis, 2019 m. kovo 24 d.

Gir­tas Ta­ry­bos na­rys P. Bei­no­ras va­rė dar­buo­to­jus lauk, pri­rei­kė po­li­ci­jos…

Ge­gu­žės 4 die­ną, iš pat ry­to, Plun­gės ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, UAB „Bei­no­ro gra­lis“ sa­vi­nin­kas Pet­ras Bei­no­ras pri­si­gė­rė ir ėmė kvai­lio­ti – pra­dė­jo va­ry­ti dar­buo­to­jus lauk iš lai­do­ji­mo na­mų pa­tal­pų, su­kė­lė kon­flik­tą ir pats iš­si­kvie­tė po­li­ci­ją. At­vy­ku­siems pa­rei­gū­nams P. Bei­no­ras iš pra­džių net ne­no­rė­jo „pūs­ti“ į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį, ta­čiau pa­sa­kius, kad bus ve­ža­mas į li­go­ni­nę, per­si­gal­vo­jo.

Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė In­gri­da Juš­kai­tė sa­kė, jog iš­kvie­ti­mo pa­rei­gū­nai su­lau­kė penk­ta­die­nį, 11.03 va­lan­dą.
Pa­skam­bi­nęs P. Bei­no­ras pa­sa­kė, jog lai­do­ji­mo na­mų pa­tal­po­se, esan­čio­se A. Ju­cio gat­vė­je, ki­lo kon­flik­tas su dar­buo­to­jais – esą jo nie­kas ne­klau­so!
At­vy­kus pa­rei­gū­nams, dar­buo­to­jai jau bu­vo iš­ėję į lau­ką, ta­čiau P. Bei­no­ras iš pa­tal­pų no­rė­jo iš­va­ry­ti ir žmo­ną Au­re­li­ją Bei­no­rie­nę. Ši jo ne­klau­sė.
Pa­ma­tę, kad lai­do­ji­mo na­mų sa­vi­nin­kas el­gia­si ne­adek­va­čiai, sklai­do­si, pats ke­lia kon­flik­tą ir ne­be­su­pran­ta, ko no­ri, po­li­ci­jos dar­buo­to­jai pa­pra­šė jo pa­pūs­ti į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį.
Iš pra­džių P. Bei­no­ras gir­tu­mą nu­si­sta­ty­ti griež­tai at­si­sa­kė, bet pa­sa­kius, kad bus ve­ža­mas į li­go­ni­nę, kur tu­rės duo­ti krau­jo, per­si­gal­vo­jo. Jam nu­sta­ty­tas leng­vas gir­tu­mo laips­nis – „įpū­tė“ kiek dau­giau nei vie­ną pro­mi­lę.
Dėl to, kad dar­bo vie­to­je bu­vo ne­blai­vus, P. Bei­no­ras bus bau­džia­mas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka – su­ra­šy­tas pro­to­ko­las per­duo­tas Vals­ty­bi­nei dar­bo ins­pek­ci­jai. Be­je, pa­reiš­ki­mą dėl kon­flik­tiš­ko ben­dra­sa­vi­nin­kio (vy­ro) el­ge­sio po­li­ci­jai pa­ra­šė ir A. Bei­no­rie­nė.
Pir­ma­die­nio, ge­gu­žės 7-osios, ry­tą re­dak­ci­ją pa­sie­kė ži­nia, jog dar šeš­ta­die­nio ry­tą į lai­do­ji­mo na­mus ne­ga­lė­jo įei­ti žmo­nės, ku­rių ar­ti­ma­sis bu­vo ten pa­šar­vo­tas. Gi­mi­nai­čiai ko­ne pus­va­lan­dį sto­vi­nia­vo ant laip­tų, ne­su­pras­da­mi, ko­dėl jų nie­kas ne­įlei­džia į vi­dų, nors ne­tru­kus mi­ru­sį­jį rei­kė­jo iš­vež­ti lai­do­ti. Ga­liau­siai at­bė­gu­si va­ly­to­ja du­ris at­ra­ki­no, ir vi­sos pro­ble­mos iš­si­spren­dė.
Pir­ma­die­nio ry­tą dėl šių įvy­kių ban­dė­me su­si­siek­ti ir pa­si­kal­bė­ti su P. Bei­no­ru, ta­čiau jo te­le­fo­ną pa­ė­mu­si žmo­na Au­re­li­ja pa­sa­kė, kad vy­ras ne­ga­li at­si­liep­ti. Mo­te­ris kal­bė­tis at­si­sa­kė, mo­ty­vuo­da­ma, kad yra nu­ken­tė­ju­si nuo ži­niask­lai­dos. Į klau­si­mą, kas sa­vait­ga­lį vy­ko, at­sa­kė, jog „taip, kaž­kas vy­ko, bet dau­giau ne­ko­men­tuo­siu, to­liau dir­ba­me“.
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys P. Bei­no­ras pas­ku­ti­niuo­ju me­tu iš­ties „links­niuo­ja­mas“ daž­no­kai. Il­gai ne­be­si­ro­dė ir Ta­ry­bos po­sė­džiuo­se, bet su­ne­ri­mus ko­le­goms, ba­lan­džio mė­ne­sį į po­sė­dį bu­vo at­ėjęs. Jau at­vi­rai kal­ba­ma, kad po­li­ti­kas, o kar­tu ir ver­sli­nin­kas, tu­ri rim­tų pro­ble­mų dėl svai­ga­lų var­to­ji­mo, taip pat daž­nai ky­la kon­flik­tai su dar­buo­to­jais. Žmo­nės skun­džia­si ir įmo­nės tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis, už ku­rias „lu­pa­ma“ la­bai bran­giai. Be to, ne­se­niai UAB „Bei­no­ro gra­lis“ nu­skam­bė­jo dėl to, kad dar­buo­to­jai iš li­go­ni­nės pa­ė­mė ir iš­si­ve­žė mi­ru­si­ą­ją, neat­si­klau­sę ar­ti­mų­jų. Taip pat ne­se­niai vie­nas gir­tas dar­buo­to­jas su­dau­žė ka­ta­fal­ką.
O per­nai ru­de­nį įmo­nę krė­tu­si Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja ap­ti­ko ir daug pa­žei­di­mų: per kra­tą bu­vo pa­im­ta ne tik kom­piu­te­riuo­se fik­suo­tų keis­tų bu­hal­te­ri­nių įra­šų, bet ir gry­nų­jų, įtar­ta, kad įmo­nė ga­lė­jo nu­slėp­ti ma­žiau­siai 100 tūkst. eu­rų per me­tus. Vi­si duo­me­nys per­duo­ti FNTT, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo. Už to­kį nu­si­kal­ti­mą gre­sia bau­da, areš­tas ar­ba lais­vės at­ėmi­mą iki ket­ve­rių me­tų.

 

Nuotraukoje: Savivaldybės tarybos posėdžiuose P. Beinorui (dešinėje) yra gana nuobodu, tad kartais juos praleidžia, o būdamas savo įmonėje „atsipalaiduoja“ ir gali pakvailioti…

Komentarai
Kiti straipsniai