Pirmadienis, 2019 m. vasario 18 d.

Fo­to­se­si­ja rū­muo­se at­si­eis pi­giau ma­žes­nei gru­pei

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no pa­si­kei­tu­sias Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus tei­kia­mų pa­slau­gų kai­nas. Pas­ta­ro­sios bu­vo pa­tvir­tin­tos dar prieš tre­jus me­tus. Pa­vyz­džiui, fo­to­se­si­jos M. Ogins­kio dva­ro rū­muo­se anks­čiau kai­na­vo 150 eu­rų va­lan­dai. Da­bar ši su­ma ge­ro­kai su­ma­žin­ta – pa­veiks­luo­tis rū­mų vi­du­je jau­na­ve­džiai ga­lės už 20 eu­rų. Tie­sa, kiek­vie­nam dar rei­kės nu­si­pirk­ti įė­ji­mo bi­lie­tus, tad ben­dra kai­na pri­klau­sys nuo at­ėju­sių­jų skai­čiaus. Taip pat at­si­ra­do ir nau­jų pa­slau­gų, už ku­rias jau nu­sta­ty­tas tam tik­ras mo­kes­tis.

Kaip nu­ro­do­ma spren­di­me, kai­nos kei­čia­mos at­si­žvel­giant į tai, jog vys­to­ma mu­zie­jaus veik­la, kei­čia­si rin­kos kai­nos ir sie­kia­ma pri­si­tai­ky­ti prie vi­suo­me­nės po­rei­kių.
Tie­sa, di­des­nė da­lis pa­slau­gų kai­nų, ku­rios bu­vo pa­tvir­tin­tos 2015-ai­siais, ne­si­kei­čia. Kaip ir anks­čiau, bi­lie­tas į Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jų su­au­gu­siems kai­nuos 3 eu­rus, o moks­lei­viams, stu­den­tams ir pen­si­nin­kams – 2 eu­rus. Že­mai­tės me­mo­ria­li­nia­me mu­zie­ju­je tiek vie­niems, tiek ki­tiems bi­lie­tas eu­ru pi­ges­nis. Nau­jie­na: tre­čia­die­niais mo­ki­nių gru­pės mu­zie­jus ga­lės lan­ky­ti ne­mo­ka­mai.
Jei­gu Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus vi­du­je vyks kul­tū­ri­niai ren­gi­niai, įė­ji­mas ga­li kai­nuo­ti nuo 2 iki 25 eu­rų. Gi­dų pa­slau­gos, kai ve­da­mos eks­kur­si­jos gru­pėms po mu­zie­jų ar dva­ro par­ką, – 15 eu­rų (už­sie­nio kal­ba – 20 eu­rų).
Nau­jie­na – bus ve­da­mos eks­kur­si­jos ir po Plun­gės mies­tą bei ra­jo­ną. Už va­lan­dą rei­kės mo­kė­ti 30 ar­ba 40 eu­rų (lie­tu­viams – pi­giau, už­sie­nio kal­ba – bran­giau).
Fo­to­se­si­jos rū­muo­se di­de­lėms gru­pėms anks­čiau kai­na­vo la­bai bran­giai – net pus­an­tro šim­to eu­rų už va­lan­dą. Da­bar už tą pa­tį lai­ko­tar­pį rei­kės mo­kė­ti tik 20 eu­rų, taip pat – kiek­vie­nam nu­si­pirk­ti bi­lie­tą į mu­zie­jų (po 3 eu­rus). Pa­vie­niams as­me­nims vien­kar­ti­nis lei­di­mas fo­to­gra­fuo­ti kai­nuo­ja 3 eu­rus. Be­je, pi­giau kai­nuos fo­to­se­si­ja ir Že­mai­tės me­mo­ria­li­nia­me mu­zie­ju­je: vie­to­je 50 eu­rų – tik 10 eu­rų. Ten taip pat rei­kės pirk­ti įė­ji­mo bi­lie­tus.
Pa­tal­pų nuo­mos kai­nos ne­si­kei­čia. Pa­vyz­džiui, no­rint Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je iš­si­nuo­mo­ti trims va­lan­doms rep­re­zen­ta­ci­nę sa­lę pir­ma­me aukš­te, rei­kia tu­rė­ti 500 eu­rų; kon­fe­ren­ci­jų sa­lei ant­ra­me aukš­te – 450 eu­rų; pa­ro­dų sa­lei ar pie­ti­niam bal­ko­nui – 100 eu­rų; šiau­ri­nei te­ra­sai – 150 eu­rų; rū­sio sa­lei – 200 eu­rų. Že­mai­tės me­mo­ria­li­nia­me mu­zie­ju­je taip pat nuo­mo­ja­mos pa­tal­pos: Po­nų na­mas trims va­lan­doms kai­nuo­ja 150 eu­rų, o kon­fe­ren­ci­jų sa­lė – 200 eu­rų.
Be ki­tų pa­slau­gų, at­si­ra­do vien­kar­ti­nis įva­žia­vi­mo mo­kes­tis į par­ko te­ri­to­ri­ją – 15 eu­rų. Taip pat nu­sta­ty­tas 20-ies eu­rų pik­ni­ko vie­tos mo­kes­tis – ves­tu­vi­nin­kai, no­rin­tys par­ke už­kąs­ti, tu­rės su­si­mo­kė­ti bū­tent to­kią su­mą. Taip pat mu­zie­jus ga­li iš­nuo­mo­ti in­ven­to­rių (kė­džių, sta­lų) – už kiek­vie­ną kai­na nu­sta­ty­ta at­ski­rai, ga­li kai­nuo­ti nuo 50 ct iki 20 eu­rų.
Kar­tais, vyks­tant ren­gi­niams, at­si­ran­da no­rin­čių pre­kiau­ti ka­va ar už­kan­džiais. Lei­di­mas pre­kiau­ti dva­ro te­ri­to­ri­jo­je kai­nuos 15 eu­rų, taip pat rei­kės su­si­mo­kė­ti už elek­tros ener­gi­jos są­nau­das.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Fotosesija M. Oginskio dvaro rūmuose anksčiau didelei grupei kainavo 150 eurų, dabar – 20 eurų ir dar reikės pirkti įėjimo bilietą kiekvienam.

Komentarai
Kiti straipsniai