Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

Ba­lan­džio mė­ne­sį – trys dvy­nu­kų po­ros!

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus duo­me­ni­mis, ba­lan­džio mė­ne­sį iš vi­so už­re­gist­ruo­tos 42 žmo­nių mir­tys ir 34 ma­žy­lių gi­mi­mai. Įdo­mu tai, kad pra­ėju­sį mė­ne­sį bū­ta net tri­jų po­rų dvy­nu­kų!

Kal­bant apie gi­mi­mus, iš vi­so mū­sų mies­te ir sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je gi­mė 23 mer­gai­tės ir 11 ber­niu­kų. Plun­gė­je – 17 vai­kų, Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je – 5, Paukš­ta­kių – 4, Ku­lių ir Pla­te­lių – po 2, o Al­sė­džių, Bab­run­go, Stal­gė­nų ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jo­se – po 1 ma­žy­lį. Gan­drai ba­lan­dį ne­už­su­ko pas ša­tei­kiš­kius ir žli­bi­niš­kius – šio­se se­niū­ni­jo­se nau­ja­gi­mių ne­įre­gist­ruo­ta.
Var­dus tė­ve­liai sa­vo at­ža­loms pa­rin­ko įvai­riau­sius. Po­pu­lia­riau­sias var­das mer­gai­tėms – Ie­va, ber­niu­kams – Gab­rie­lius. Bu­vo su­teik­ti ir re­tes­ni var­dai: Ajus, Ka­ja, Ali­ci­ja, Evi­ja, Vai­nė, Pi­ja. Trims kū­di­kiams duo­ti se­nes­ni var­dai: Jo­kū­bas, Ig­nas, Pau­li­na.
Taip pat už­re­gist­ruo­ti 5 tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mai.
Mir­čių pra­ėju­sį mė­ne­sį Plun­gė­je bū­ta 15, Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je – 8, Ša­tei­kių – 4, Ku­lių ir Stal­gė­nų – po 3, Al­sė­džių, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ir Žli­bi­nų – po 2, o vi­so­se ki­to­se se­niū­ni­jo­se – po vie­ną ne­tek­tį.
Ba­lan­džio mė­ne­sį Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius taip pat įre­gist­ra­vo 21 san­tuo­ką, o iš­si­skir­ti pa­no­ro 8 po­ros.

Komentarai
Kiti straipsniai