Pirmadienis, 2019 m. vasario 18 d.

Už van­de­nį ga­li tek­ti mo­kė­ti 20–25 proc. dau­giau

Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu jos na­riams bu­vo pri­sta­ty­tas UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ 2017 me­tų me­ti­nis pra­ne­ši­mas. Kaip mi­nė­jo įstai­gos di­rek­to­rius Al­vy­das Ro­jus, per ata­skai­ti­nius me­tus pa­tir­tas 122 532 Eur nuos­to­lis. Ly­gi­nant su me­tais prieš tai, įmo­nės veik­los re­zul­ta­tai yra blo­ges­ni.

Pra­ėju­siais me­tais van­dens ūkio pa­da­li­nys nuos­to­lius pa­di­di­no 20 067 Eur, ener­ge­ti­nis pa­da­li­nys – 11 932 Eur, o ši­lu­mos pa­da­li­nio veik­los re­zul­ta­tai blo­gė­jo dau­giau­siai – 100 163 Eur. Anot A. Ro­jaus, į šią su­mą įei­na ir „po­pie­ri­nis“ 49 616 Eur nuos­to­lis dėl se­no­sios ka­ti­li­nės per­da­vi­mo Sa­vi­val­dy­bei. Gau­na­mas pa­ja­mas ši­lu­mos pa­da­li­niui su­ma­ži­no ir kas­met vis šil­tė­jan­ti žie­ma. Kaip tei­gė A. Ro­jus, ši­lu­mos par­da­vi­mas su­ma­žė­jo ir dėl to, kad bu­vu­sio­je Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jo­je vi­su pa­jė­gu­mu šil­do­mas tik pa­grin­di­nis pa­sta­tas, ki­tuo­se ši­lu­ma tik pa­lai­ko­ma. Šis fak­tas tu­rės įta­kos ir ši­lu­mos kai­nos per­skai­čia­vi­mui.
Kal­bant apie ge­ria­mo­jo van­dens par­da­vi­mo kie­kius, jie ma­žė­ja ne­žy­miai. Prie tin­klų, įgy­ven­di­nus in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus, pri­jun­gia­ma nau­jų var­to­to­jų, ta­čiau su­var­to­ja­mo van­dens kie­kiai ne­di­dė­ja dėl tau­paus van­dens var­to­ji­mo ir gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mo. 2017-ai­siais ma­žė­jo ir gy­ven­to­jų iš­lei­džia­mų nuo­te­kų kie­kiai. Įmo­nės vyr. fi­nan­si­nin­kė Ra­mu­tė Gai­lie­nė mi­nė­jo, kad dar ne­aiš­ku, nes kai­nos ne­pa­tvir­tin­tos, ta­čiau ga­li bū­ti, jog 20–25 proc. teks bran­giau mo­kė­ti už van­de­nį.
Ener­ge­ti­nio pa­da­li­nio veik­la 2017 me­tais taip pat bu­vo nuos­to­lin­ga. Di­džiau­sia šio pa­da­li­nio są­nau­dų da­lis ten­ka dar­bo už­mo­kes­čiui, nes pa­da­li­nio at­lie­ka­mi dar­bai re­mia­si žmo­giš­kai­siais iš­tek­liais. Me­džia­goms ir įran­kiams iš­leis­ti 22 272 Eur. Pa­da­li­nys bu­vo at­sa­kin­gas ir už dau­gia­bu­čių na­mų mo­der­ni­za­vi­mo (at­nau­ji­ni­mo) pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mą, to­dėl jam pri­ski­ria­mos vi­sos su tuo su­si­ju­sios są­nau­dos ir gau­na­mos pa­ja­mos. Ši veik­la per 2017-uo­sius at­ne­šė 10 666 Eur nuos­to­lį. Ge­ra ži­nia ta, kad ata­skai­ti­niais me­tais pa­vy­ko už­baig­ti vi­sų šia­me eta­pe da­ly­va­vu­sių na­mų re­no­va­ci­ją ir gau­ti sta­ty­bos už­bai­gi­mo ak­tus.
Įmo­nių ir gy­ven­to­jų sko­los už su­teik­tas pa­slau­gas sie­kė 139 733 Eur. Ly­gi­nant su anks­tes­niais me­tais, jos su­ma­žė­jo 18 301 Eur. Įmo­nių sko­los su­da­rė 73 725 Eur, gy­ven­to­jų – 65 969 Eur. Sie­kiant, kad sko­los bū­tų ge­riau ad­mi­nist­ruo­ja­mos, su­da­ry­ta su­tar­tis su sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­čia įmo­ne VšĮ „Cre­di­bell“. Dėl įmo­nės pui­kaus sko­lų ad­mi­nist­ra­vi­mo ata­skai­ti­niais me­tais gy­ven­to­jams įteik­ti tik du įspė­ji­mai. Ne­pla­ni­niu bū­dų pa­tik­rin­ti 207 abo­nen­tų ir var­to­to­jų skai­tik­lių rod­me­nys. Anot R. Gai­lie­nės, dėl gy­ven­to­jų sko­lų di­des­nių pro­ble­mų nė­ra, dau­giau­sia pro­ble­mų ke­lia UAB „Bio­vast“, ku­ri sko­lin­ga apie 30 tūkst. Eur. A. Ro­jus mi­nė­jo, kad su įmo­ne ta­ria­ma­si, su­da­ry­tas sko­los ap­mo­kė­ji­mo gra­fi­kas, ieš­ko­ma spren­di­mo bū­dų, ti­ki­ma­si, kad pa­vyks su­si­tar­ti gra­žiuo­ju ir ne­rei­kės im­tis dras­tiš­kų prie­mo­nių.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Apie ataskaitiniais metais patirtus bendro-vės nuostolius komiteto nariams pasakojo direktorius A. Rojus.

Komentarai
Kiti straipsniai