Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Pro­jek­te stip­rė­jo plun­giš­kių pi­lie­tiš­ku­mas

Ba­lan­džio 7–15 die­no­mis Plun­gės Sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios bib­lio­te­kos su­rink­ta ko­man­da iš ke­tu­rių Plun­gės jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų: Ne­vy­riau­sy­bi­nės vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Kran­tas“, „In­di­go“, „In­te­ract“ ir Plun­gės skau­tų at­sto­vų vy­ko į Eras­mus+ pro­jek­tą Lat­vi­jo­je, Mur­ja­ni mies­te­ly­je (apie 40 km nuo Ry­gos). Pro­jek­te „Use Your Rights To Res­pect the Ot­hers“ („Nau­dok sa­vo tei­ses, kad ga­lė­tum gerb­ti ki­tus“) kar­tu su 7 lie­tu­viais da­ly­va­vo 16–25 me­tų jau­nuo­liai iš Lat­vi­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Uk­rai­nos ir Gru­zi­jos. Iš vi­so su­si­rin­ko 34 jau­nuo­liai, ku­rie aš­tuo­nias pro­jek­to die­nas pasakojo, diskutavo apie žmogaus teises jų šalyse.

Pir­mo­ji ir ant­ro­ji pro­jek­to die­nos bu­vo skir­tos at­vy­ki­mui, su­si­pa­ži­ni­mui, to­dėl da­ly­viai žai­dė dau­gy­bę ko­man­dos lip­dy­mo, „led­lau­žio“ žai­di­mų ir dis­ku­ta­vo svar­bio­mis te­mo­mis, kad ga­lė­tų ge­riau pa­žin­ti ki­tas kul­tū­ras, mąs­ty­se­ną, ver­ty­bes.
Ant­ro­ji ir tre­čio­ji pro­jek­to die­nos bu­vo skir­tos dis­ku­si­joms, o bai­gė­si kul­tū­ri­niais va­ka­rais. Jų me­tu pro­jek­to da­ly­viai pri­sta­tė at­sto­vau­ja­mą ša­lį, tra­di­ci­nius pa­tie­ka­lus, šo­kius, žai­di­mus, dai­nas. Lie­tu­viai pa­si­ro­dė ant­rą­jį va­ka­rą. Ša­lių pri­sta­ty­mai bu­vo la­bai įdo­mūs, juo­se ne tik ra­ga­vo­me tra­di­ci­nius ska­nu­my­nus, bet ir su­si­pa­ži­no­me su nau­jų­jų drau­gų ša­lių ge­og­ra­fi­ne pa­dė­ti­mi, po­li­ti­ne si­tu­a­ci­ja.
Nuo tre­čio­sios die­nos veik­los ta­po dar la­biau su­si­ju­sios su pro­jek­to te­ma. Pra­si­dė­jo dis­ku­si­jos apie de­mok­ra­ti­ją, žmo­gaus tei­ses, „Ha­te spe­ech“ (nei­gia­mą kal­bą), šių są­vo­kų sam­pra­tą, ver­ti­ni­mą pro­jek­to da­ly­vių ša­ly­se, Eu­ro­po­je, ki­tuo­se že­my­nuo­se. Šios dis­ku­si­jos stip­ri­no mū­sų – plun­giš­kių – pi­lie­tiš­ku­mą, nes, pa­ly­gi­nus su ki­tų da­ly­vių ša­li­mis, Lie­tu­vo­je (kaip ir Lat­vi­jo­je) gy­ven­ti nė­ra blo­gai. Tai su­si­ję ne vien su žmo­gaus tei­sė­mis, bet ir su eko­no­mi­niais ro­dik­liais: pa­vyz­džiui, Uk­rai­no­je vi­du­ti­nė al­ga ma­žes­nė už Lie­tu­vos mi­ni­ma­lią – 200 eu­rų.
Penk­tą­ją pro­jek­to die­ną (ba­lan­džio 13-ąją) da­ly­viai ke­lia­vo į Lat­vi­jos sos­ti­nę Ry­gą ir pa­da­lin­ti į ko­man­das at­li­ko įvai­rias už­duo­tis. Ka­dan­gi už­duo­tys bu­vo vi­sa­me mies­to cen­tre, ko­man­dos ne tik lenk­ty­nia­vo tar­pu­sa­vy, bet ir ap­lan­kė gar­sias Ry­gos vie­tas, kė­lė­si į 26 aukš­tų pa­sta­to vir­šų, pa­ma­tė Ry­gos mies­to rak­tą.
Prieš­pas­ku­ti­ni­ą­ją pro­jek­to die­ną ap­lan­kė­me prie­mies­čio mo­kyk­lą ir pra­ve­dė­me pa­mo­ką ket­vir­to­kams, žai­dė­me su vai­kais, da­li­jo­me pro­jek­to pri­zus: „No ha­te“ lip­du­kus, žen­kliu­kus, at­vi­ru­tes.
Pas­ku­ti­nė – aš­tun­to­ji – die­na (ba­lan­džio 14-oji) bu­vo skir­ta pro­jek­to api­ben­dri­ni­mui, re­flek­si­joms, veik­lų ap­ta­ri­mams, pro­jek­to da­ly­vių ser­ti­fi­ka­tų įtei­ki­mui bei at­si­svei­ki­ni­mui.
Pro­jek­tas svar­bus ir nau­din­gas ne tik tuo, kad pa­dė­jo įver­tin­ti de­mok­ra­ti­jos, žmo­gaus tei­sių, eko­no­mi­kos si­tu­a­ci­ją Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se, bet, ži­no­ma, ir ga­li­my­be pa­žin­ti Lat­vi­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Uk­rai­nos ir Gru­zi­jos jau­nus žmo­nes, įsi­ti­kin­ti, kad mus sie­ja ben­dros ver­ty­bės ir sie­kiai.

Plun­giš­kių pro­jek­to da­ly­vių at­si­lie­pi­mai
Gin­ta­rė Pet­rai­ty­tė: „Nag­ri­nė­jo­me žmo­gaus tei­sių ak­tus, aiš­ki­no­mės žmo­nių lais­ves ir tei­ses ki­to­se vals­ty­bė­se, nag­ri­nė­jo­me jų is­to­ri­ją, de­mok­ra­ti­jos rai­dą, kal­bė­jo­me apie įvai­rius ju­dė­ji­mus prieš tam tik­ras žmo­nių gru­pes, kaip rei­kė­tų su­ma­žin­ti pa­ty­čias prieš ma­žu­mas.
La­biau­siai įdo­mu bu­vo iš­girs­ti, ko­kia žmo­gaus tei­sių ir lais­vių si­tu­a­ci­ja yra ki­to­se ša­ly­se, pa­ly­gin­ti su Lie­tu­vos pa­dė­ti­mi. Ži­no­ma, la­bai daug su­ži­no­jo­me apie ki­tų ša­lių kul­tū­rą“.
Ry­tis Mi­ku­ta­vi­čius: „Pa­li­ko įspū­dį jau­kūs ir links­mi kul­tū­ri­niai va­ka­rai, per ku­riuos bu­vo ga­li­ma pa­ra­gau­ti ki­tų ša­lių mais­to ir iš­mok­ti tra­di­ci­nių šo­kių“.
Pau­lius Ma­čiu­i­tis: „Bu­vo sma­gu su­si­pa­žin­ti su žmo­nė­mis iš ki­tų ša­lių, jų kul­tū­ro­mis. Tai pa­dė­jo pra­plės­ti aki­ra­tį ir pa­ge­rin­ti už­sie­nio kal­bos ži­nias“.

Ie­va PILITAUSKAITĖ

Komentarai
Kiti straipsniai